Last update: Friday, 21 June 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.49 din 07 noiembrie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către SA „CET-Nord” în anii 2021-2022

Nr. 49 din 07.11.2023
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 1. Să examineze constatările din prezentul Raport de audit, cu elaborarea și aprobarea de către Consiliul Societății a unui plan de acțiuni privind ameliorarea gestiunii economico-financiare a SA „CET-Nord”.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 2. Să promoveze, prin intermediul reprezentanților săi în organele de conducere ale SA „CET-Nord”, realizarea acțiunilor necesare pentru eliminarea deficiențelor expuse în prezentul Raport de audit.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 3. În cadrul procesului de delimitare a terenurilor să stabilească exhaustiv drepturile de proprietate și de folosință aferente SA „CET-Nord”(pct.4.1.3.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 4. Să prevadă posibilitatea revizuirii cadrului normativ (Legea nr.74 din 21.05.2020), în scopul reglementării exhaustive privind valoarea garanției de ofertă și a garanției de bună execuție la efectuarea procedurilor de achiziții de către entitățile din sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (pct.4.7.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 23.11.2024
Răspunsul autorității:
Scris. MF nr.05 -10/28-244 din 14.02.2024
Prin Legea nr. 291/2023 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 414-417 art. 718 din 08.11.2023) au fost operate modificările la Legea nr. 74/2020 privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale, asigurând astfel, transpunerea totală a Directivei 2014/25/UE Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94 din 28 martie 2014, cu modificările operate prin Regulamentul delegat (UE) 2017/2364 al Comisiei din 18 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice (https://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/02/legislatie-2562.pdf).
Totodată, în ceea ce ține de reglementarea exhaustivă privind valoarea garanției de ofertă și a garanției de bună execuție la efectuarea procedurilor de achiziții, se menționează că acestea pot fi aplicate conform punctelor 65-68 din Hotărârea Guvernului nr. 464/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziţii sectoriale/acordurilor-cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale.
Aplicarea obligatorie a acestor garanții, similar prevederilor din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, nu este rezonabilă pentru achizițiile sectoriale.
Info MF HCC nr. 49-2023.semnat.pdf

Recomandarea: 5. Să întreprindă acțiuni în vederea deblocării procesului de facturare a dezechilibrelor formate ca urmare a livrării energiei electrice în rețea, conform regulilor pieței energiei electrice (pct. 4.9.1.).

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 6. Să asigure ajustarea cadrului legal privind remunerarea muncii angajaților din unitățile cu autonomie financiară, cu stabilirea expresă a achitării sporurilor la salariu (pct.4.6.2.).

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 23.11.2024
Răspunsul autorității:
MMPS, Scrisoare nr.07/5071 din 07 decembrie 2023
La iniţierea recentă a modificărilor Hotărârii Guvemului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaţiior din unităţile cu autonomie financiară, se vor lua în consideraţie momente la care se face referinţă la pct. 4.6.2 din capitolul IV. Constatări. Scrisoare MMPS_ 07 decembrie 2023.pdf

Recomandarea: 7. Să elaboreze și să aprobe normativele interramurale și ramurale pentru normarea muncii personalului din domeniul energetic (pct.4.6.1.).

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 23.11.2024
Răspunsul autorității:
MMPS Scrisoare nr.07/5071 din 07 decembrie 2023
Potrivit prevederilor art. 168 din Codul muncii nr. 154/2003, pentru anumite lucrări omogene pot fi elaborate şi stabilite norme unice şi norme-tip (interramurale, ramurale, profesionale etc.) de muncă. Normele-tip de muncă se elaborează de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate de comun acord cu patronatele şi sindicatele respective şi se aprobă în modul stabilit de Guvern (în cazul dat de către Ministerul Energiei - domeniul energetic). Adiţional, elaborarea şi aprobarea normativelor interramurale şi ramurale pentru normarea muncii personalului din domeniul energetic ţine de politica de normare a muncii aprobată la nivel de unitate, prin contract colectiv de muncă, alt act normativ la nivel de unitate şi/sau convenţia colectivă la nivel de ramură. Potrivit prevederilor alin. (2) art. 38 din Codul muncii, un exemplar al convenţiei colective de nivel ramural sau teritorial se remite de una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, Ia Ministeml Muncii şi Protecţiei Sociale.
în speţă, potrivit prevederilor pct. 17 din Regulamentul pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naţionale, aprobat prin HG nr. 98/2013, elaborarea normativelor interramurale şi ramurale pentru normarea muncii se efectuează de instituţii de cercetări specializate în domeniu la comanda ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale. Totoodată, potrivit prevederilor pct.18 din Regulament, normativele interramurale se aprobă de Ministeml Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei de comun acord cu Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, iar normativele ramurale-de către ministerele de ramură de comun acord cu patronatele şi sindicatele ramurale.
Urmare celor expuse, Ministerul Energiei în comun cu reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor din ramură urmează să elaboreze şi să aprobe normativele interramurale şi ramurale pentru normarea muncii personalului din domeniul energetic.
Scrisoare MMPS_ 07 decembrie 2023.pdf

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 8. Să elimine deficiențele indicate în prezentul Raport de audit, cu aprobarea unui plan de măsuri de implementare.

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024
Răspunsul autorității:
Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0241 din 19.02.2024, Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0671 din 17.05.2024
În activitatea sa, S.A. „CET-Nord” implementează recomandările din Raportul de audit, astfel se elimină deficienţele indicate în Raportul de audit. Totodată, după finisarea auditului, entitatea a remis în adresa Curţi de Conturi un plan de măsuri de implementare prin scrisoarea nr. 300-08/1896 din 01.11.2023.
Scris. SA CET-Nord_19.02.24.pdf Scris. SA CET-Nord 17.05.2024.pdf

Recomandarea: 9. Să asigure reflectarea corespunzătoare în procesul de inventariere a datelor privind starea, utilitatea mijloacelor fixe și a materialelor, precum și locul de păstrare a acestora (pct. 4.1.1. și pct. 4.4.).

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024
Răspunsul autorității:
Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0241 din 19.02.2024, Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0671 din 17.05.2024
În cadrul inventarierii totale anuale a întreprinderii pentru anul 2023, ordinul DG nr.155A din 27.09.2023, Listele de inventariere INV-1, INV-2, INV-5 au fost completate cu rubrici adăugătoare privind starea, utilitatea activelor şi locul lor de păstrare.
Scris. SA CET-Nord_19.02.24.pdf Scris. SA CET-Nord 17.05.2024.pdf

Recomandarea: 10. Să asigure revizuirea și ajustarea politicii contabile privind divizarea mijloacelor fixe în mai multe componente de mijloace fixe distincte (pct.4.1.2.).

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024
Răspunsul autorității:
Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0241 din 19.02.2024, Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0671 din 17.05.2024
Compartimentul 2.2 „Imobilizări corporale” din Politicile contabile ale întreprinderii a fost modificat şi completat corespunzător cu prevederi care vor permite recunoaşterea în categoria „Mijloace fixe” a activelor divizate în părţi componente. Scris. SA CET-Nord_19.02.24.pdf

Recomandarea: 11. Să asigure excluderea din bilanț a terenurilor proprietate publică locală primite în gestiune și includerea acestora la conturile extrabilanțiere (pct. 4.1.3.).

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024
Răspunsul autorității:
Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0241 din 19.02.2024, Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0671 din 17.05.2024
A fost stornată valoarea justă a terenurilor din conturile bilanţiere 122„Terenuri” şi 427„Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică” şi a fost înregistrată valoarea terenurilor la valoarea justă la cont extrabilanţier. Scris. SA CET-Nord_19.02.24.pdf Scris. SA CET-Nord 17.05.2024.pdf

Recomandarea: 12. Să asigure elaborarea normelor de muncă pentru statele de personal existente (pct. 4.6.1.).

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024
Răspunsul autorității:
Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0241 din 19.02.2024
Entitatea elaborează Caiet de sarcini privind achiziţionarea serviciului de consultanţă şi asistenţă în vederea elaborării şi implementării normativelor de muncă aplicate în cadrul S.A. „CET-Nord”.
Completare 17.04.2024
CET-Nord SA; Scris. nr.300-08/0451 din 04.04.2024
În vederea executării prevederilor Hotărârii nr. 49 din 07 noiembrie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „CET-Nord” în anii 2021-2022, și anume implementarea recomandării nr.12 din Raportul de audit „12. să asigure elaborarea normelor de muncă pentru statele de personal existente (pct. 4.6.1.); ”, Vă remitem spre prezentarea opiniei consultative și a recomandărilor asupra proiectului Caietului de sarcini, elaborat de S.A. „CET-Nord” în scopul achiziționării serviciilor de consultanță și asistență în vederea realizării și implementării recomandării.

Completare 22.05.2024
Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0671 din 17.05.2024
Entitatea a elaborat proiectul Caietului de sarcini privind achiziţionarea serviciuluf de consultanţă şi asistenţă în vederea elaborării şi implementării noimativelor de muncă aplicate în cadrul S.A. „CET- Nord ” şi a expediat spre prezentarea opiniei consultative şi a recomandărilor către Agenţia Proprietăţii Publice, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Energiei. Scris. SA CET-Nord_19.02.24.pdf Scris. SA CET-Nord_04.04.2024.pdf Scris. SA CET-Nord 17.05.2024.pdf

Recomandarea: 13. Să asigure estimarea veridică, la etapa de planificare, a valorii achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru activitatea entității (pct. 4.7.).

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024
Răspunsul autorității:
Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0241 din 19.02.2024
La etapa de planificare a achiziţiilor, societatea asigură o estimare veridică a valorii achiziţiilor. Societatea a inclus în statele de personal o funcţie nouă în luna martie anul 2023, şi anume funcţia de merceolog, care are ca responsabilitate de bază realizarea marketing-ului pieţei inteme şi celei exteme (unde este posibil), în scopul identificării ofertelor de preţ la bunurile necesare pentru activitatea întreprinderii şi includerii acestora în Catalogul de preţuri şi perfectarea Avizului privind studiul de piaţă, fapt care va asigura o evaluare cât mai corectă la stabilirea valorii estimative la elaborarea Planului de achiziţii, şi ulterior la publicarea achiziţiilor. Mai mult ca atât, pentm eficientizarea procesului de achiziţie data de 30 ianuarie 2024 au fost revăzute şi puse în aplicare Regulamentul privind efectuarea achiziţiilor de valoare mică în cadrul S.A.„CET-Nord” şi Regulamentul privind organizarea şi efectuarea achiziţiilor în cadrul S.A. „CET-Nord”.
Completare 22.05.2024
Scris. SA CET-Nord nr.300-08/0671 din 17.05.2024
La etapa de planificare a achiziţiilor, societatea asigură o estimare veridică a valorii achiziţiilor. în anul 2023 societatea a inclus în statele de personal o funcţie nouă şi anume funcţia de merceolog, în cadrul Secţiei Aprovizionare, care a avut ca responsabilitate de bază realizarea marketing-ului pieţei interne şi celei externe (unde este posibil), în scopul identificării ofertelor de preţ la bunurile necesare pentru activitatea întreprinderii şi includerii acestora în Catalogul de preţuri şi perfectarea Avizului privind studiul de piaţă, fapt care a asigurat o evaluare cât mai corectă la stabilirea valorii estimative la elaborărea Planului de achiziţii, şi ulterior la publicarea achiziţiilor.
Incepând cu anul 2024 pentru a eficientiza procesul de planificare a achiziţiilor în cadrul Societăţii, funcţia de merceolog a fost substituită cu funcţia de specialist în marketing (marketolog) în cadrul Secţie Marketing şi Promovare care are următoarele atribuţii:
1.1.1 efectuarea cercetării pieţii;
1.1.2 studierea informaţiei despre obiectul evaluării cu scopul de a determina valoarea acestuia;
1.1.3 studierea şi analiza piaţa bunurilor şi serviciilor în vederea analizei comparative a operatorilor economici, a caracteristicilor tehnice a bunurilor şi serviciilor şi a preţurilor;
1.1.4 elaborarea catalogului preţurilor;
1.1.5 determinarea metodelor de evaluare ce influenţează valoarea bunului/serviciului evaluat;
1.1.6 Elaborarea avizului privind studiul de piaţă pentru stabilirea valorii estimative juste la momentul iniţierii procedurilor de achiziţie.
Scris. SA CET-Nord_19.02.24.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY