Last update: Friday, 21 June 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.44 din 21 august 2023 cu privire la Raportul auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Procuratura Generală în perioada anilor 2018-2022

Nr. 44 din 21.08.2023
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.5.1. Procuraturii Generale, pentru luare de atitudine, și se recomandă: examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 2.5.2. Examinarea, în comun cu organele abilitate cu competențe în domeniu, a situației privind activul în curs de execuție, amplasat pe str. Alexandru cel Bun nr.100, cu identificarea soluțiilor de valorificare optimă a acestuia.

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 2.6. Ministerului Finanțelor, pentru informare, și se recomandă să asigure completarea Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216/2015, cu reguli de calculare a amortizării pentru activele nemateriale care au durata de funcționare utilă nelimitată.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.09.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/102/1903 din 20.12.2023. Prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 100/2023 cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 455-457 art.1144 din 30.11.2023), a fost completat pct. 3.3.175. Raspuns MF HCC 44 2023 din 20.12.2023.pdf

Recomandarea: 2.7. Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, pentru informare, și se solicită efectuarea controlului asupra volumelor și costului lucrărilor de reparație a sediului Procuraturii raionului Florești, efectuate în anii 2021 și 2023, după finalizarea lucrărilor la acest obiectiv, cu informarea Curții de Conturi despre rezultatele controlului efectuat la acest obiectiv, precum și la obiectivul „Reparația capitală a sediului Procuraturii Generale, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73”, conform scrisorii Curții de Conturi nr.07-362-23 din 06.06.2023.

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 1. Să asigure descrierea proceselor operaționale aferente întregului exercițiu bugetar, administrării patrimoniului de către PG, precum și să reexamineze riscurile aferente proceselor operaționale, cu identificarea riscurilor de fraudă la utilizarea mijloacelor bugetare, a activităților în vederea diminuării acestora (pct. 4.4.1.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 2. Să instituie și să pună în aplicare un proces de evaluare a necesităților la elaborarea proiectului de buget al instituției, cu implicarea tuturor Procuraturilor teritoriale și subdiviziunilor Aparatului instituției, precum si să asigure elaborarea unor indicatori de performanță relevanți activităților desfășurate de organele Procuraturii ( pct.4.1.2.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 3. Să instituționalizeze procesul de monitorizare, care să asigure efectuarea achizițiilor publice în baza documentației de proiect, precum și depunerea de către operatorii economici a garanției de bună execuție la contractarea bunurilor și serviciilor, în speță, a celor ce țin de reparații capitale (pct.4.2.4.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 4. Să asigure desfășurarea regulamentară a recepției la terminarea lucrărilor și a recepției finale a reparațiilor capitale ale sediilor Procuraturilor teritoriale și municipale, cu includerea în cadrul comisiilor de recepție a specialiștilor din autoritățile abilitate în domeniul construcțiilor(pct.4.2.4.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 5. Să reexamineze și să racordeze la prevederile Ordinului nr. 172/2005 normele de consum de carburanți pentru unitățile de transport care nu dispun de calculatoare de bord sau de dispozitive specializate de evidență a consumului de carburanți (pct.4.2.5.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 6. Să elaboreze și să aprobe reglementări interne privind preluarea datelor consumului de carburanți pentru autoturismele cu computere de bord sau dispozitive specializate de măsurare a consumului de carburanți (pct.4.2.5.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 7. Să analizeze și să examineze periodic foile de parcurs, în vederea excluderii cazurilor de utilizare neargumentată de către angajații organelor Procuraturii a mijloacelor de transport în scopul deplasării la serviciu ( pct.4.2.5.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 8. Să asigure elaborarea și punerea în aplicare a unui act intern care ar reglementa modalitatea de aprobare și executare a cheltuielilor curente pentru reparația unităților de transport, inclusiv delimitarea clară a competențelor persoanelor implicate în acest proces, cu stabilirea atribuțiilor funcționale ale acestora în fișa postului (pct.4.2.5.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 9. Să asigure inventarierea regulamentară a tuturor bunurilor administrate de instituție, inclusiv a bunurilor rămase în gestiunea angajaților care nu mai activează în cadrul organelor Procuraturii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.60 din 29 mai 2012 (pct4.3.6.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 10. Să determine valoarea terenurilor gestionate de PG și să asigure înregistrarea regulamentară a acestora în evidența contabilă (pct.4.3.4.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 11. Să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor bunurilor imobile, precum și sincronizarea acestor date cu cele din Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului, prezentată APP (pct.4.3.4.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 12. Să înregistreze la organul cadastral drepturile patrimoniale asupra tuturor bunurilor deținute, conform prevederilor legale (pct.4.3.4.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 13. Să examineze situațiile privind imobilele înregistrate în evidența contabilă a PG, care au fost privatizate/înstrăinate în beneficiul unor persoane fizice, cu adoptarea deciziilor corespunzătoare (pct.4.3.1.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 14.1. Să instituie Comisia de casare a bunurilor, cu responsabilități privind: determinarea gradului uzurii bunurilor stocate în clădirea de pe str. Alexandru cel Bun, cu adoptarea deciziilor de rigoare privind casarea lor (pct.4.3.6.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 14.2. Casarea licențelor pentru calculatoarele procurate în anii 2017, 2018, 2020, în conformitate cu reglementările Ordinului ministrului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (pct. 4.2.1.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

Recomandarea: 15. Să asigure obligativitatea folosirii de către angajați a concediilor de odihnă în fiecare an calendaristic, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare (pct.4.2.3.).

Autoritatea:Procuratura Generală

Termen implementare: 14.09.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY