Last update: Tuesday, 16 July 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.43 din 02 august 2022 cu privire la Raportul auditului conformității administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anii 2020-2021

Nr. 43 din 02.08.2022
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să înainteze/promoveze: 2.4.1. amendamentele de modificare a art.203 din Codul fiscal, referitor la stabilirea unor obligații rigide privind responsabilizarea contribuabililor la comercializarea bunurilor sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul stingerii obligației fiscale.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la cerinţa nr.2.4.1. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine, şi se recomandă, conform competenţelor atribuite, să înainteze/promoveze: „amendamentele de modificare a art.203 din Codul fiscal, referitor la stabilirea unor obligaţii rigide privind responsabilizarea contribuabililor la comercializarea bunurilor sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul stingerii obligaţiei fiscale", menţionăm că prin Legea nr.356 din 29.12.2022 pentru modificarea unor acte normative, în vigoare din 01.01.2023, au fost aprobate modificări la art.203 din Codul fiscal, în vederea stabilirii unor obligaţii privind responsabilizarea contribuabililor la comercializarea bunurilor sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării stingerii obligaţiei fiscale.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. Prin Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative (.Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022, în vigoare din 01.01.2023), au fost aprobate modificări la art.203 din Codul fiscal, în vederea stabilirii unor obligaţii privind responsabilizarea contribuabililor la comercializarea bunurilor sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării stingerii obligaţiei fiscale. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să înainteze/promoveze: 2.4.2. modificări la Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, în scopul eficientizării procesului de recuperare a obligației fiscale curente a contribuabililor aflați în procedura de insolvabilitate.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. Procesul de recuperare a obligaţiilor fiscale se reglementează prin prisma Codului fiscal. Prin urmare în procesul de elaborare a politicii fiscale, nu a fost identificată necesitatea ajustării Legii insolvabilităţii nr. 149/2012. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 2.5. Serviciului Fiscal de Stat, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. Serviciul Fiscal de Stat a prezentat prin scrisoarea nr. 26-07/2- 08/27368 din 24.02.2023 (se anexează, 3 file) Informaţia privind mersul executării cerinţelor/recomandărilor ce i-au fost înaintate. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 1. În conlucrare cu Ministerul Finanțelor, să identifice și să instituie mecanisme de schimb de date cu instituțiile statului, în vederea asigurării exercitării rolului de administrator de venituri de către SFS prin calcularea, colectarea, evidența și deținerea controlului asupra surselor de venit administrate ( subcapitolul 4.1.2.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.l. „ în conlucrare cu Ministerul Finanţelor, să identifice şi să instituie mecanisme de schimb de date cu instituţiile statului, în vederea asigurării exercitării rolului de administrator de venituri de către SFS prin calcularea, colectarea, evidenţa şi deţinerea controlului asupra surselor de venit administrate", comunicăm că, în adresa Agenţiei de Guvernare Electronică, prin scrisoarea nr.26-19/1-09-7435 din 18.01.2023, au fost remise spre coordonare proiectele anexelor tehnice actualizate privind consumarea de către Serviciul Fiscal de Stat de la Agenţia Servicii Publice a datelor din Registrul de stat al unităţilor de drept şi din Registrul de stat al populaţiei, iar prin scrisoarea nr.26-19/1-09-21188 din 13.02.2023 a fost remis spre coordonare proiectele anexelor tehnice privind recepţionarea datelor aferent mijloacelor de transport.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. În adresa Agenţiei de Guvernare Electronică, prin scrisoarea nr.26-19/1-09-7435 din 18.01.2023, au fost remise spre coordonare proiectele anexelor tehnice actualizate privind consumarea de către Serviciul Fiscal de Stat de la Agenţia Servicii Publice a datelor din Registrul de stat al unităţilor de drept şi din Registrul de stat al populaţiei, iar prin scrisoarea nr.26-19/1-09- 21188 din 13.02.2023 a fost remis spre coordonare proiectele anexelor tehnice privind recepţionarea datelor aferent mijloacelor de transport. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 2. Să automatizeze integral procesul de planificare a controalelor fiscale, cu posibilitatea utilizării tuturor riscurilor de conformare (subcapitolul 4.1.4.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.2. „să automatizeze integral procesul de planificare a controalelor fiscale, cu posibilitatea utilizării tuturor riscurilor de conformare ”, comunicăm că a fost elaborat raport „Registrul riscurilor de conformare” în cadrul SIA „Rapoarte fiscale”.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. A fost elaborat raportul „Registrul riscurilor de conformare” în cadrul SIA „Rapoarte fiscale”. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 3. Să dispună inventarierea obligațiilor fiscale înregistrate în evidența specială pentru agenții economici insolvabili, în vederea identificării contribuabililor aflați în perioada de observație, examinării și identificării de soluții optime per caz, inclusiv orientate la recuperarea creanțelor (subcapitolul 4.2.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referirea la recomandarea nr.3. „să dispună inventarierea obligaţiilor fiscale înregistrate în evidenţa specială pentru agenţii economici insolvabili, în vederea identificării contribuabililor aflaţi în perioada de observaţie, examinării şi identificării de soluţii optime per caz, inclusiv orientate la recuperarea creanţelor”, menţionăm că a fost efectuată inventarierea obligaţiilor fiscale înregistrate în evidenţa specială, constatările fiind expuse şi prezentate în adresa conducerii Serviciului Fiscal de Stat prin scrisoarea nr.26-20/8-15-419 din 31 ianuarie 2023.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. A fost efectuată inventarierea obligaţiilor fiscale înregistrate în evidenţa specială, constatările fiind expuse şi prezentate în adresa conducerii Serviciului Fiscal de Stat prin scrisoarea nr.26-20/8- 15-419 din 31 ianuarie 2023.
Completare 01.08.2023
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/105079 din 31.07.2023. Prezentăm nota adresată conducerii Serviciului Fiscal de Stat nr.26-20/8-15-439 din 14 februarie 2023 cu privire la rezultatele efectuării inventarierii obligaţiilor fiscale înregistrate în evidenţa specială, se anexează. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns SFS din 31.07.2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 4. Să instituie o comisie privind inventarierea existenței și corespunderii calității tuturor bunurilor sechestrate de la „MAGT Vest” SRL, care au fost încredințate spre păstrare acesteia, cu antrenarea specialiștilor în domeniul petrolier, în scopul determinării cantității și calității păcurii sechestrate (subcapitolul 4.2.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.4. „să instituie o comisie privind inventarierea existenţei şi corespunderii calităţii tuturor bunurilor sechestrate de la „MAGT Vest” SRL, care au fost încredinţate spre păstrare acesteia, cu antrenarea specialiştilor în domeniul petrolier, în scopul determinării cantităţii şi calităţii păcurii sechestrate”, comunicăm că, la data de 29.12.2022 Serviciul Fiscal de Stat de comun cu reprezentaţii a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor şi a Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare a efectuat inventarierea bunurilor sechestrate la SRL „Magt Vest” în scopul determinării cantităţii şi calităţii păcurii sechestrate.
În conformitate cu actul de control nr.5-718908 din 15.11.2022 a fost apreciat volumul rezervorului cu o capacitate de 4500 tone, lungimea de 40 m, lăţimea de 25 m şi adâncimea de 4,5 m. în urma pătrunderii apei de-a lungul anilor şi neasigurării păstrării corespunzătoare, a fost apreciat volumul aproximativ al masei din rezervor în cantitate de 2800 m3 (2,8x40x25), care este compusă din apă şi păcură. Astfel, prin metoda geometrică este imposibil de a stabili cantitatea de facto a păcurii.
Totodată, de către specialiştii în domeniul petrolier a Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare, au fost prelevate probe pentru a fi stabilită calitatea păcurii, conform actului nr.65 din 29.12.2022.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor prin scrisoarea nr.27/09-335 din 25.01.2023, a remis rezultatele inspectării păcurii, cu anexarea scrisorii Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare, prin care se menţionează faptul că păcura nu corespunde GOST 10585-99.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. La data de 29.12.2022, Serviciul Fiscal de Stat de comun cu reprezentaţii a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor şi a Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare a efectuat inventarierea bunurilor sechestrate la SRL „Magt Vest” în scopul determinării cantităţii şi calităţii păcurii sechestrate, în conformitate cu actul de control nr.5-718908 din 15.11.2022 a fost apreciat volumul rezervorului cu o capacitate de 4500 tone, lungimea de 40 m, lăţimea de 25 m şi adâncimea de 4,5 m. în urma pătrunderii apei de-a lungul anilor şi neasigurării păstrării corespunzătoare, a fost apreciat volumul aproximativ al masei din rezervor în cantitate de 2800 m3 (2,8 m x 40 m x 25 m), care este compusă din apă şi păcură. Astfel, prin metoda geometrică este imposibil de a stabili cantitatea de facto a păcurii.
Totodată, de către specialiştii în domeniul petrolier a Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare, au fost prelevate probe pentru a fi stabilită calitatea păcurii, conform actului nr.65 din 29.12.2022.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor prin scrisoarea nr.27/09-335 din 25.01.2023, a remis rezultatele inspectării păcurii, cu anexarea scrisorii Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare, prin care se menţionează faptul că păcura nu corespunde GOST 10585-99.
Completare 01.08.2023
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/105079 din 31.07.2023. Serviciul Fiscal de Stat este în imposibilitate de a executa creanţele în mărime de 33 022 468,52 lei, inclusiv 25 198 626,84 lei la evidenţa specială din contul bunurilor sechestrate, deoarece prin încheierea Curţii de Apel Bălţi din 09.11.2015, s-au suspendat urmăririle individuale ale creditorilor şi executarea silită asupra bunurilor debitorului SRL „Magt Vest”.
La data de 06.04.2023 a fost înaintat Judecătoriei Edineţ Demersul nr.26-20/3-07-48146 privind luarea de atitudine şi examinarea aspectelor privind încălcarea termenului rezonabil de examinare a cauzei de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de SRL „Magt Vest”.
Judecătoria Edineţ prin încheierea din 10.04.2023 a respins cererea cu privire la accelerarea procedurii de examinarea a cererii introductive depuse de SRL „Magt Vest”. încheierea nu se supune nici unei căi de atac. Conform portalului national al instanţelor de judecată şedinţă de judecată nu este stabilită.
Totodată, Serviciul Fiscal de Stat a înaintat Demersul din 06.04.2023 inclusiv Consiliului Superior al Magistraturii, care pînă la moment nu a informat despre rezultatul examinării. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns SFS din 31.07.2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 5. Să fortifice activitățile de control intern în cadrul subdiviziunilor SFS, în scopul eficientizării acțiunilor de reprezentare a intereselor statului în organele creditorilor pentru recuperarea creanțelor fiscale ale contribuabililor insolvabili (subcapitolul 4.2.5.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.5. „să fortifice activităţile de control intern în cadrul subdiviziunilor SFS, în scopul eficientizării acţiunilor de reprezentare a intereselor statului în organele creditorilor pentru recuperarea creanţelor fiscale ale contribuabililor insolvabili”, menţionăm că pe parcursul anului 2022 au fost desfăşurate 6 instruiri cu funcţionarii/reprezentanţii în procesele de insolvabilitate, referitor la reprezentarea eficientă a intereselor autorităţii fiscale în organele creditorilor. De asemenea, trimestrial sunt desfăşurate instruiri cu funcţionarii din cadrul Direcţiei proceduri de insolvabilitate privind reprezentarea eficientă a intereselor autorităţii fiscale.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. Pe parcursul anului 2022 au fost desfăşurate 6 instruiri cu funcţionarii/reprezentanţii în procesele de insolvabilitate, referitor la reprezentarea eficientă a intereselor autorităţii fiscale în organele creditorilor. De asemenea, trimestrial sunt desfăşurate instruiri cu funcţionarii din cadrul Direcţiei proceduri de insolvabilitate privind reprezentarea eficientă a intereselor autorităţii fiscale. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 6. Să identifice contribuabilii insolvabili care nu respectă prevederile planului de restructurare, sau pentru care termenul de implementare a planului a expirat, cu stabilirea celor pasibili aplicării procedurii falimentului, conform prevederilor legale (subcapitolul 4.2.6.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.6. „să identifice contribuabilii insolvabili care nu respectă prevederile planului de restructurare, sau pentru care termenul de implementare a planului a expirat, cu stabilirea celor pasibili aplicării procedurii falimentului, conform prevederilor legale ”, menţionăm că a fost iniţiat elaborarea modificărilor la Manualul operaţional privind managementul recuperării creanţelor, care va include şi procedura de verificare/raportare referitor la implementarea planurilor de restructurare şi respectarea graficului de achitare a creanţelor fiscale în cadrul acestor proceduri.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. A fost iniţiat elaborarea modificărilor la Manualul operaţional privind managementul recuperării creanţelor, care va include şi procedura de verificare/raportare referitor la implementarea planurilor de restructurare şi respectarea graficului de achitare a creanţelor fiscale în cadrul acestor proceduri.
Completare 01.08.2023
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/105079 din 31.07.2023. Au fost identificaţi 18 debitori care nu au respectat prevederile planului de restructurare şi întreprinse următoarele măsuri:
- în privinţa la 6 debitori (SRL „Novalev Com”, SRL „Cetigan” , ÎS ,,STE Codrul”, SRL ,,Vis Urban”, GŢ „Isac Igor”, SRL ,,Vila Demetra”) au fost înaintate cereri introductive privind iniţierea procedurii falimentului, în privinţa la SRL „Bastr-Com” şi SRL ,,Bigstrom”, SRL „Scartevit”, SRL „Amtarex & Co" - urmează de depus cerere introductivă, iar în privinţa la SRL „MIACRO” urmează de depus cerere introductivă în cazul în care nu va propune un plan modificat până la şedinţa din 18.10.2023;
- debitorii SA „Locuinţe pentru toţi”, SRL ,,Fame-CV Construction”, S.C. ,,Ecosem grup” SRL, SRL ,,Romanta Plus” - nu au respectat graficul de stingere a creanţelor, administratorii insolvabilităţii au comunicat că, la moment are loc darea în exploatare a apartamentelor - bunuri imobile garantate (bunuri viitoare, - încăperi locative în baza contractelor de investiţii), ulterior după valorificarea apartamentelor libere de gaj urmează a fi achitate creanţele fiscale;
- planul nu a fost confirmat de către instanţa de insolvabilitate în termenul stabilit (SRL „Calcar Resurse”, SA „Vinuri Ialoveni”), astfel cererile privind iniţierea procedurii falimentului sunt pe rol;
- în privinţa ÎIS „Acva Nord” - Planul de restructurare nu se respectă de către debitor. La adunarea creditorilor din 01.10.2021, s-a decis prelungirea termenului de executare a planului procedurii de restructurare al ÎIS „Acva Nord” pe un termen de 2 ani (31.12.2023). La data de 02.12.2022, Serviciului Fiscal de Stat, a participat la şedinţa grupului de lucru privind situaţia creată în sectorul de alimentare cu apă a mun.Bălţi condusă de către viceprim-ministru - Andrei Spînu, au fost stabilite sarcini pentru alte intituţii/autorităţi în scopul stabilirii factorilor de insolvenţă şi motivul pierderilor de apă (circa 60%). La data de 27.03.2023, la iniţiativa Agenţiei Proprietăţii Publice, a fost convocată şedinţa de lucru în vederea identificării soluţiilor de ameliorare în domeniul alimentării cu apă potabilă a locuitorilor municipiilor Bălţi şi Soroca, fiind stabilite sarcini concrete Agenţiei Apele Moldovei, Agenţiei Proprietăţii Publice, administratorului ÎIS „Acva Nord” - Bostan Nicolae. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns SFS din 31.07.2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 7. Să identifice instrumente eficiente pentru încasarea obligațiilor fiscale curente de la S.A. „Alimentarmaș” și să asigure o monitorizare continuă a aplicării acestora, în vederea recuperării restanțelor (subcapitolul 4.2.6.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.7. „să identifice instrumente eficiente pentru încasarea obligaţiilor fiscale curente de la S.A. „Alimentarmaş” şi să asigure o monitorizare continuă a aplicării acestora, în vederea recuperării restanţelor”, comunicăm că, restanţa la obligaţiile fiscale curente ale debitorului SA „Alimentarmaş” c/f f 1002600049280 care la situaţia din 25.02.2022 constituiau suma de 13 260 300,25 lei, inclusiv creanţa SFS în sumă de 6 717 396,99 lei şi creanţa CNAS în sumă de 6 542 903,26 lei s-a diminuat ca rezultat al executării contractului de cesiune a obligaţiilor fiscale curente încheiat între CNAS şi SRL „Invensis Soft”. Conform informaţiei din SIA „Contul curent al contribuabilului”, la situaţia din 14.02.2023 contribuabilul înregistrează faţă de BASS plăţi restante în mărime de 3 737,6 mii lei majorare de întârziere şi, concomitent, supraplată la plăţi de bază în mărime de 3 596,4 mii lei.
Totodată, se monitorizează eliberarea facturilor fiscale către SA „Alimentarmaş” în scopul valorificării masei debitoare, precum şi a fluxului mijloacelor băneşti pe contul de acumulare a debitorului, or creanţele curente urmează a fi achitate prioritar.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. Se comunică că, restanţa la obligaţiile fiscale curente ale debitorului S.A. „Alimentarmaş” c/f 1002600049280 care la situaţia din 25.02.2022 constituiau suma de 13 260 300,25 lei, inclusiv creanţa SFS în sumă de 6 717 396,99 lei şi creanţa CNAS în sumă de 6 542 903,26 lei s-a diminuat ca rezultat al executării contractului de cesiune a obligaţiilor fiscale curente încheiat între CNAS şi SRL „Invensis Soft”. Conform informaţiei din SIA „Contul curent al contribuabilului”, la situaţia din 14.02.2023 contribuabilul înregistrează faţă de BASS plăţi restante în mărime de 3 737,6 mii lei majorare de întârziere şi, concomitent, supraplată la plăţi de bază în mărime de 3 596,4 mii lei.
Totodată, se monitorizează eliberarea facturilor fiscale către S.A. „Alimentarmaş” în scopul valorificării masei debitoare, precum şi a fluxului mijloacelor băneşti pe contul de acumulare a debitorului, or creanţele curente urmează a fi achitate prioritar.
Completare 01.08.2023
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/105079 din 31.07.2023. La situaţia din 01.01.2023, SA „Alimentarmaş” înregistra obligaţii fiscale restante curente faţă de BPN în mărime de 10 530,81 mii lei, iar pe parcursul anului 2023 contribuabilul a calculat obligaţii fiscale curente în mărime de 1 456,43 mii lei şi a achitat obligaţii fiscale curente în mărime de 5 330,26 mii lei. La situaţia din 26.07.2023 contribuabilul admite obligaţii fiscale restante curente faţă de BPN în mărime de 6 454,80 mii lei. Astfel, obligaţiile curente ale contribuabilului SA „Alimentarmaş” au fost diminuate cu 38,7%. 
Totodată, la data de 10.04.2023 în adresa administratorului autorizat al SA „Alimentarmaş” a fost remisă notificarea nr.26-20/1-10/49579 cu solicitarea privind achitarea obligaţiilor restante curente. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns SFS din 31.07.2023 HCC 43 2022.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY