logo

Счетная палата Республики Молдова

Счетная палата внесла свои предложения по развитию области виноградарства и виноделия


https://www.ccrm.md/ru/schetnaya-palata-vnesla-svoi-predlozheniya-po-razvitiyu-oblasti-vinogradarstva-i-80_184.html