logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №52 от 19 сентября 2022 года по Отчету аудита консолидированной финансовой отчетности АТЕ мун. Кишинэу (АТЕ/бюджет II уровня), по состоянию на 31 декабря 2020 года

Nr. 52 din 19.09.2022
Recomandări: 13.


Recomandări(13)

Recomandarea: 2.7.1. audierea în ședința Consiliului municipal Chișinău a rezultatelor auditului, potrivit prevederilor art. 14 alin.(2) lit.n4) și art.30 din Legea nr.436 din 28.12.2006;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.2. completarea Politicii de contabilitate unice a mun. Chișinău cu prevederi exprese privind subdiviziunile responsabile de evidența anumitor tipuri de bunuri/mijloace fixe/clădiri/terenuri/ din proprietatea municipală și veniturilor aferente din gestiunea lor, ținându-se cont de specificul activității acestor subdiviziuni;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.3. inventarierea și delimitarea pe domenii a patrimoniului gestionat, inclusiv la entitățile din subordine și al căror fondator este Consiliul municipal Chișinău, asigurându-se raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.4. ajustarea capitalului social al entităților al căror fondator este Consiliul municipal Chișinău, în baza rezultatelor inventarierii și delimitării patrimoniului gestionat de către acestea;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.5. preluarea la balanța Primăriei mun. Chișinău a patrimoniului local din domeniul public transmis în gestiunea entităților economice fondate, a cărui posesie nu creează venituri din activitatea de producție și care nu poate fi recunoscut ca imobilizări corporale de către întreprinderi ;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.6. întreprinderea acțiunilor juridice necesare de declarare ca proprietate publică a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de distribuție a gazelor naturale fără stăpân;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău


Recomandarea: 2.7.7. întocmirea Registrului local al spațiilor verzi, precum și a fișelor de evidență a acestora;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.8. efectuarea inventarierii totale a monumentelor de for public de categoriile A și B din raza mun. Chișinău, cu perfectarea dosarelor de inventariere a acestora;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău


Recomandarea: 2.7.9. revizuirea Registrului monumentelor de for public de categoria B din raza mun. Chișinău, aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/17 din 2016, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acestuia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile), cu stabilirea instituției/direcției responsabile de administrarea, gestionarea, înregistrarea și monitorizarea monumentelor respective, asigurându-se raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.10. înregistrarea în evidența contabilă a creanțelor agenților economici aferente cheltuielilor pentru demolarea/evacuarea forțată a obiectivelor amplasate neautorizat, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, inclusiv prin intermediul instanțelor de judecată, pentru recuperarea cheltuielilor suportate din buget;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău


Recomandarea: 2.7.11. asigurarea, la planificarea bugetului și la executarea cheltuielilor, a înregistrării evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă în strictă conformitate cu clasificația bugetară (excluderea clasificării reparațiilor capitale ca cheltuieli curente), cu elaborarea unor reglementări interne;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.12. asigurarea înregistrării tuturor evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă, de către toate entitățile din subordine, în strictă conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare, revizuire și completare, prin prisma contabilității de angajamente, a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, în ce privește evidența și raportarea în bilanțul contabil de către autoritățile administrației publice locale a calculelor, creanțelor și datoriilor aferente împrumuturilor contractate, precum și aferente impozitelor, taxelor și altor plăți încasate în bugetele UAT administrate de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.10.2023