logo

Счетная палата Республики Молдова

Nr. 46 din 26.08.2022
Recomandări: 101.


Recomandări(101)

Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.1. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.1. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.2. pentru elaborarea unui concept strategic cu privire la participația statului în economie și a documentelor de politici publice în domeniul administrării corporative a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public, orientate spre definirea ramurilor economiei naționale, obiectivelor și principiilor de intervenție la nivel statal.

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 23.09.2024
Data implementării: 28.07.2023

Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.2. pentru elaborarea unui concept strategic cu privire la participația statului în economie și a documentelor de politici publice în domeniul administrării corporative a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public, orientate spre definirea ramurilor economiei naționale, obiectivelor și principiilor de intervenție la nivel statal.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.5. Ministerului Justiției, pentru luare de atitudine, și se recomandă să dispună efectuarea controalelor pentru investigarea informațiilor cu privire la activitatea administratorilor autorizați, expuse în paragrafele nr.4.2.6. și nr.4.2.7. din Raportul de audit.

Autoritatea:Ministerul Justiției

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.6. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă să elaboreze și să pună în aplicare normele speciale cu privire la modul de ținere, de către fondator și întreprinderea gestionară, a evidenței contabile a bunurilor proprietate publică ale domeniului public transmise întreprinderii în administrare.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.7. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Agenția Proprietății Publice, se recomandă elaborarea și promovarea modificărilor în cadrul normativ privind desemnarea în baza procurii a reprezentanților debitorului în proces de insolvabilitate a întreprinderilor de stat;

Autoritatea:Ministerul Justiției

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.7. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Agenția Proprietății Publice, se recomandă elaborarea și promovarea modificărilor în cadrul normativ privind desemnarea în baza procurii a reprezentanților debitorului în proces de insolvabilitate a întreprinderilor de stat.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.8. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Ministerul Economiei, se recomandă întreprinderea măsurilor de urgență pentru elaborarea și prezentarea, spre aprobare, către Guvern a conceptului Registrului cauzelor de insolvabilitate.

Autoritatea:Ministerul Justiției

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.8. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Ministerul Economiei, se recomandă întreprinderea măsurilor de urgență pentru elaborarea și prezentarea, spre aprobare, către Guvern a conceptului Registrului cauzelor de insolvabilitate.

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.9. Ministerului Economiei, în conlucrare cu Ministerul Finanțelor, se recomandă, în limitele competențelor atribuite, să revadă termenul de valabilitate și să determine data de încetare a efectului juridic al Acordurilor-memorandum încheiate între Consiliul Creditorilor și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.1” și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.2”, în anul 1999.

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.9. Ministerului Economiei, în conlucrare cu Ministerul Finanțelor, se recomandă, în limitele competențelor atribuite, să revadă termenul de valabilitate și să determine data de încetare a efectului juridic al Acordurilor-memorandum încheiate între Consiliul Creditorilor și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.1” și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.2”, în anul 1999.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.10. Ministerului Finanțelor, în conlucrare cu Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice, se recomandă reglementarea modului de aplicare, evidență, raportare și încasare a plăților pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor private.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.10. Ministerului Finanțelor, în conlucrare cu Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice, se recomandă reglementarea modului de aplicare, evidență, raportare și încasare a plăților pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor private.

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.10. Ministerului Finanțelor, în conlucrare cu Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice, se recomandă reglementarea modului de aplicare, evidență, raportare și încasare a plăților pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor private.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.11. Serviciului Fiscal de Stat, pentru luare de atitudine, și se recomandă să reia monitorizarea respectării clauzelor Acordurilor-memorandum încheiate între Consiliul Creditorilor și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.1” și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.2”, în anul 1999.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 23.09.2024
Data implementării: 04.07.2023

Recomandarea: 2.12. Agenției Servicii Publice, în conlucrare cu Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine, și se recomandă întreprinderea acțiunilor privind elaborarea și promovarea modificărilor cadrului normativ în vederea instituirii unei proceduri speciale pentru radierea din Registrul de Stat al Unităților de Drept a întreprinderilor de stat înregistrate fără indicarea codului fiscal/excluse din Registrul fiscal, sau ai căror fondatori nu există.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 23.09.2024
Data implementării: 04.07.2023

Recomandarea: 2.12. Agenției Servicii Publice, în conlucrare cu Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine, și se recomandă întreprinderea acțiunilor privind elaborarea și promovarea modificărilor cadrului normativ în vederea instituirii unei proceduri speciale pentru radierea din Registrul de Stat al Unităților de Drept a întreprinderilor de stat înregistrate fără indicarea codului fiscal/excluse din Registrul fiscal, sau ai căror fondatori nu există.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.13. Agenției Proprietății Publice și Agenției Servicii Publice, pentru coroborarea acțiunilor din Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023 și din Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară, care se realizează în baza Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, sub aspectul realizării acestora în termenele stabilite.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.12. Agenției Servicii Publice, în conlucrare cu Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine, și se recomandă întreprinderea acțiunilor privind elaborarea și promovarea modificărilor cadrului normativ în vederea instituirii unei proceduri speciale pentru radierea din Registrul de Stat al Unităților de Drept a întreprinderilor de stat înregistrate fără indicarea codului fiscal/excluse din Registrul fiscal, sau ai căror fondatori nu există.

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 23.09.2024
Data implementării: 08.06.2023

Recomandarea: 2.13. Agenției Proprietății Publice și Agenției Servicii Publice, pentru coroborarea acțiunilor din Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023 și din Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară, care se realizează în baza Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, sub aspectul realizării acestora în termenele stabilite.

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 23.09.2024
Data implementării: 08.06.2023

Recomandarea: 1. Să elaboreze Programul de Dezvoltare Strategică, să precizeze valorile-ţintă pentru indicatorii stabiliți şi să instituie proceduri specifice privind monitorizarea realizării acestuia, cu prezentarea periodică a rapoartelor de progres vizavi de obiectivele prevăzute, identificarea cauzelor eventualelor insuccese, precum şi cu propunerea acțiunilor corective de îmbunătățire a performanței (paragraful nr. 4.1.2.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2. Să examineze şi să ajusteze regulamentele subdiviziunilor, cu înlăturarea dublării funcțiilor şi transpunerea funcțiilor subdiviziunilor în fișele de post ale colaboratorilor, în scopul definitivării sarcinilor și sporirii responsabilității pentru executarea punctuală a competențelor (paragraful nr. 4.1.3.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 3. Să instituie un sistem armonizat de planificare anuală a activităților Agenției și a subdiviziunilor structurale, precum și de monitorizare și evaluare a performanțelor atinse (paragrafele nr. 4.1.2., nr.4.1.6., nr. 4.1.7.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 4. Să asigure autoevaluarea sistemului de control intern managerial, în vederea identificării tuturor lacunelor, care ulterior va sta la baza revizuirii și ajustării planului de guvernanță corporativă (paragraful nr. 4.1.7).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 5. Să elaboreze și să remită spre aprobare către Guvern proiectul hotărârii cu privire la modificarea HG nr.901 din 31.12.2015, în vederea excluderii cazurilor de transmitere a întreprinderilor în lipsa inventarierii patrimoniului și actului de transmitere (paragraful nr. 4.1.3.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 6. Să elaboreze cadrul normativ intern aferent și să instituie un sistem de monitorizare a activității întreprinderilor cu capital public, să stabilească o gamă de indicatori de evaluare racordați la specificul și obiectivele de activitate stabilite individual pentru fiecare întreprindere și administratorul acesteia, precum și să valorifice datele obținute pentru eficientizarea guvernării domeniului (paragraful nr.4.2.4).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 7. Să elaboreze și să remită spre aprobare către Guvern conceptul și regulamentul sisitemului și resursului informațional destinat evidenței exhaustive a bunurilor proprietate a statului transmise în administrarea întreprinderilor cu capital public, precum și monitorizării privind utilizarea și/sau valorificarea bunurilor, bazată pe deciziile și actele cu privire la transmiterea bunurilor în folosință/arendă/superficie (paragraful nr.4.2.8).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 8. Să ia atitudine, în calitate de acționar majoritar, asupra măsurilor prevăzute de lege pentru menținerea limitelor minime cu privire la mărimea capitalului social și cerințele față de valoarea activelor nete (paragraful nr.4.2.11).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 9. Să elaboreze și să aplice reglementările interne în scopul exercitării controlului asupra corectitudinii calculării și achitării dividendelor provenite din acțiunile statului în capitalul social al societăților comerciale și a defalcărilor din profitul net al întrerinderilor de stat în conformitate cu prevederile cadrului normativ (paragraful nr.4.2.12).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 10. Să elaboreze și să remită spre aprobare către Guvern proiectul de hotărâre cu privire la modul de evidență a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public (părți sociale), pentru prezentarea actualizată a întreprinderilor administrate de către APP (paragraful nr.4.2.13).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 11. Să elaboreze Planul de acțiuni pentru efectuarea inventarierii bunurilor proprietății publice depuse în capitalul social și transmise în administrarea ÎS și întocmirea listelor acestora (paragraful nr.4.2.3.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 12. Să asigure aprobarea statutelor ÎS conform prevederilor HG nr. 484 din 18.10.2019 (paragraful nr. 4.2.2).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 13. Să elaboreze cadrul normativ intern aferent și să asigure evaluarea activității Consiliilor de administrație/Consiliilor societăților, în scopul îmbunătățirii managementului și responsabilizării membrilor Consiliilor (paragraful nr. 4.2.4.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 14. Să instituie modul de comunicare în vederea obținerii în termene rezonabile a informațiilor cu privire la depunerea/examinarea de către instanță a cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate, pentru participarea la proces a reprezentantului debitorului (paragraful nr. 4.2.5).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 15. Să revizuiască cauzele insolvabilității, în vederea identificării cazurilor de încălcare a drepturilor patrimoniale ale statului, și să întreprindă măsurile de rigoare pentru restabilirea acestora (paragrafele nr. 4.2.5, nr.4.2.6. și nr.4.2.7.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 16. Să asigure participarea reprezentanților debitorului la inventarierea patrimoniului, semnarea proceselor-verbale, în scopul asigurării intereselor și drepturilor patrimoniale ale statului în procesele de insolvabilitate ale întreprinderilor al căror fondator este (paragraful nr. 4.2.5).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 17. Să întreprindă măsurile punctuale pentru remedierea prejudiciului adus prin depozitarea ilegală a deșeurilor pe terenurile agricole (paragraful nr. 4.2.8).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 18. Să asigure întocmirea și păstrarea dosarelor aferente litigiilor și proceselor de insolvabilitate (paragraful nr. 4.2.5).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 19. Să asigure executarea lucrărilor aferente delimitării pe domenii și apartenență, inclusiv înregistrarea în Registrul bunurilor imobile atât a terenurilor, cât și a construcțiilor amplasate pe acestea (paragraful nr. 4.2.8).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.1.1 asigurarea revizuirii şi completării Listei bunurilor iimobile proprietate de stat, aprobată prin Hotărâri de Guvern (nr.351 din 23.03.2005, nr.161 din 07.03.2019) (R 9.1)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.1.2 elaborarea unui cadru normativ-metodologic exhaustiv care ar reglementa modul de determinare a suprafeţelor terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor privat (R9.2)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.1.3 inventarierea integrală a terenurilor proprietate publică a statului, inclusiv a celor aferente obiectivelor private (R 9.3)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.1.4 încasarea plăţilor pentru arenda terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile (R 9.4)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.1.5 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei şi Infrastructurii și Agenţiei Proprietăţii Publice: revizuirea şi completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997, inclusiv prin: interzicerea expresă de dare în arendă a terenurilor proprietate publică pentru efectuarea construcţiilor, stabilirea unei modalităţi distincte de calculare a plăţilor de arendă a terenurilor ocupate de ape sau aferente acestora (în funcţie de scopul folosirii lor) etc.” (R 13)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.1.6 implementarea programelor de stat de identificare, delimitare şi înregistrare a bunurilor imobile reieşind din principiul teritorial (R 10.1)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.1.7 asigurarea corectitudinii datelor din RBI, în special a corectitudinii de înregistrare a drepturilor de proprietate de stat, locală şi privată în cadrul înregistrărilor primare masive, cu emiterea deciziilor şi fundamentărilor de rigoare ale registratorilor (R 10.2)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.1.8 concordarea termenelor necesare finalizării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile (Hotărârea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998), Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică (Hotărârea Guvernului nr.1528 din 29.12.2007), Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării (Hotărârea Guvernului nr.670 din 09.06.2003) la resursele financiare disponibile în bugetul de stat (R 10.3)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.1 Să elaboreze propuneri de expunere a Legii nr. 668/1995 într-o redacție nouă, cu publicarea în format nou a Listei terenurilor agricole proprietate publică (TAPP) (subcapitolele 4.1.1. și 4.1.2.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.2 Să revizuiască, să expună și să prezinte informațiile incluse în Lista terenurilor gestionate de APP, aprobată prin HG nr.161/2019, astfel încât aceasta să conțină rubrici separate, care să indice modul de folosință/destinație a terenurilor (agricolă, construcții, fondul silvic, fondul apelor etc.) (subcapitolul 4.1.1.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.3 în comun cu Agenția Relații Funciare și Cadastru, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor delegate, să asigure supravegherea permanentă și monitoringul fondului funciar al terenurilor proprietate publică date în arendă, locațiune sau comodat, dar nu mai rar decât o dată în an, în scopul monitorizării schimbărilor resurselor funciare, analizării şi pronosticării acestora, pentru a exclude cazurile de degradare sporită a fertilității solurilor, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a terenurilor arendate.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.1.4 . în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să evalueze necesarul de suprafețe de terenuri agricole proprietate publică pentru utilizare în procesul științifico-didactic, cu întocmirea unui act juridic privind transmiterea acestora în comodat sau gestiune.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.5 Să înregistreze drepturile patrimoniale asupra TAPP pe măsura finalizării procesului de delimitare a TAPP (subcapitolele 4.1.1. și 4.1.2.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.4 în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să evalueze necesarul de suprafețe de terenuri agricole proprietate publică pentru utilizare în procesul științifico-didactic, cu întocmirea unui act juridic privind transmiterea acestora în comodat sau gestiune.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.6 Să finalizeze inventarierea stării plantațiilor perene gestionate, cu inițierea, după caz, a procedurilor de casare a plantațiilor care sunt în stare deplorabilă (subcapitolul 4.1.5.) (R 4)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.7 Să clarifice situațiile constatate vizavi de construcțiile neautorizate proprietate privată amplasate/edificate pe terenuri agricole (subcapitolul 4.1.4.). (R 5)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.8 Să clarifice circumstanțele și statutul terenurilor pe care sunt amplasate construcții proprietate privată cu altă destinație decât cea agricolă (subcapitolul 4.1.4.). (R 6)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.9 Să revizuiască formatul Registrului contractelor de arendă a TAPP (subcapitolul 4.1.6.). (R 7)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.10 Să întreprindă măsuri pentru elaborarea unui soft (sistem informațional), destinat ținerii Registrului terenurilor administrate, care să includă informații privind modul de folosință/destinație a terenurilor, precum și un subregistru, destinat evidenței contractelor de arendă/locațiune/comodat al terenurilor gestionate (subcapitolul 4.1.6.). (R8)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.11 Să elaboreze completările și modificările la Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, în scopul armonizării prevederilor acesteia cu normele actuale, în special a prevederilor ce vizează excluderea pe viitor a includerii în masa debitoare a dreptului de gestiune asupra terenurilor agricole proprietate publică de stat atribuite domeniului public (subcapitolele 4.1.6. și 4.1.7.). (R9)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.12 Să revizuiască toate contractele de arendă a TAPP, cu ajustarea acestora la prevederile cadrului regulator în vigoare (subcapitolul 4.2.). (R 11)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.2.13 Să completeze cadrul regulator intern cu cerințe privitor la monitorizarea periodică (trimestrială) a utilizării conform destinației a TAPP, pentru a exclude practica de utilizare a lor în alte scopuri decât cele aferente domeniului agricol, inclusiv de construire ilicită pe aceste terenuri a edificiilor, care ulterior pot duce la schimbarea destinației TAPP (subcapitolele 4.1. și 4.2.). (R 12)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.3.1 De comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția „Apele Moldovei”: să evalueze necesitatea de resurse financiare pentru întreținerea și menținerea digurilor în stare funcțională, cu înaintarea propunerilor Ministerului Finanțelor pentru identificarea și alocarea anuală a resurselor financiare necesare (4.2.1.3) (R 2.1)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.3.2 Aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a deficiențelor constatate, în vederea implementării recomandărilor de audit cuprinse în Raportul de audit (R 2.1.1.)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.3.3 Întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea consolidării politicii statului în domeniul hidroameliorației și gospodăririi apelor, în special crearea Cadastrului de stat al apelor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale asupra tuturor terenurilor gestionate (R 2.1.2)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.3.4 De comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția „Apele Moldovei”: să elaboreze și să aprobe în modul stabilit de cadrul regulator modul de dare în arendă a terenurilor fondului apelor (4.2.1.1). (R 2.2)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.3.5 De comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția „Apele Moldovei”: să întreprindă măsurile ce se impun de cadrul regulator în vederea urgentării soluționării problemei de delimitare a zonelor și fâșiilor de protecție a apelor, râurilor și bazinelor de apă pentru lacurile Costești-Stânca și Ghidighici (4.2.1.1) (R 2.4)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.3.6 Să revizuiască componența capitalului social al întreprinderilor de stat al căror fondator este, în contextul prevederilor Legii nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice (4.1.3) (R 3.1)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.3.7 Să revizuiască contractele de dare în arendă a construcțiilor hidrotehnice cu includerea în plata pentru arendă a terenului fondului apelor, zonelor și fâșiilor de protecție a apelor și a altor elemente ca un complex întreg (4.2.1.1) (R 4.1)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.3.8 De comun cu Întreprinderile de Stat: să asigure evaluarea și contabilizarea terenurilor gestionate de către Întreprinderile de Stat (4.2.1) (R 5.1)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.3.9 De comun cu Întreprinderile de Stat: să asigure reevaluarea bunurilor aflate la evidența contabilă a întreprinderilor, inclusiv a celor uzate integral, dar utilizate în procesul tehnologic, în vederea stabilirii unor costuri pentru recuperarea ulterioară a prejudiciului cauzat de lipsuri sau delapidări de bunuri (4.2.1) (R 5.2)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.4.1 Agenției Proprietății Publice, de comun cu Agenția „Moldsilva”, pentru aducerea în concordanță a informațiilor privind suprafețele aferente terenurilor fondului forestier incluse în Hotărârea Guvernului nr.161 din 17 martie 2019 și în Bilanțul funciar deținut de Agenția „Moldsilva”. (R 2.7)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.5.1 Efectuarea unei inventarieri exhaustive a terenurilor și imobilelor proprietate publică de stat din folosința Academiei de Științe a Moldovei, în vederea identificării gestionarilor efectivi ai acestora și încheierii contractelor de locațiune. (R 2.4.1)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.5.2 Examinarea posibilităților de preluare la balanța sa a bunurilor care nu sunt folosite în activitatea Academiei de Științe a Moldovei. (R 2.4.2)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.5.3 În cadrul programului delimitării proprietății publice, să asigure înregistrarea conformă în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de folosință ale Academiei de Științe a Moldovei și ale instituțiilor din sfera științei și inovării din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. (R 2.4.3)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.5.4 Determinarea modului de utilizare a terenurilor aflate în folosința Academiei de Științe a Moldovei, aferente blocurilor locative, de către asociațiile de coproprietari în condominiu. (R 2.4.4)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.5.5 În comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, să determine modul de gestiune a rețelelor edilitare din cartierul str. Academiei, aflate la balanța Academiei de Științe a Moldovei, și să examineze posibilitățile de transmitere a acestora furnizorilor de servicii comunale sau către una dintre instituțiile de cercetări științifice amplasate în cartierul respectiv. (R 2.4.5)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.9.1 Să dispună evaluarea volumului fizic real de bunuri/lucrări/servicii necesare pentru atingerea obiectivelor scontate ale PPP, precum și estimarea costurilor aferente, în scopul de a determina suficiența valorii obligațiilor investiționale contractate și sustenabilitatea proiectului per ansamblu, cu realizarea ulterioară a măsurilor de rigoare (pct.4.3.). (R 2.1)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.9.2 Să asigure realizarea măsurilor punctuale în vederea remedierii situației de impas financiar înregistrate în cadrul ÎS „Gările și stațiile auto” pe parcursul realizării PPP supus auditului (pct.4.1.6.). (R 2.2)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.10.1 Întreprinderea măsurilor necesare pentru returnarea de către SRL „Air Moldova” a ajutorului de stat acordat și a altor datorii față de ÎS „AIC”. (R 2)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.10.2 Examinarea deficiențelor constatate de audit la încheierea contractului de concesiune în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare pentru respectarea intereselor statului și majorării veniturilor bugetului de stat din gestiunea patrimoniului de stat transmis în concesiune SRL„Avia Invest”. (R 4)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.10.2 Examinarea deficiențelor constatate de audit la încheierea contractului de concesiune în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare pentru respectarea intereselor statului și majorării veniturilor bugetului de stat din gestiunea patrimoniului de stat transmis în concesiune SRL„Avia Invest”. (R 4)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.10.3 Examinarea conformității cheltuielilor suportate de către ÎS „AIC” după data de 01.11.2013, cu elaborarea și aprobarea acțiunilor concrete de remediere. (R 6)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.10.4 Asigurarea reevaluării de către Comisia de monitorizare a contractului de concesiune a activelor ÎS „AIC”, a volumului, valorii și calității lucrărilor real executate conform contractului de concesiune, asigurând revizuirea deciziilor anterioare ale Comisiei privind recunoașterea valorii investițiilor efectuate. (R 7)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.10.5 Delimitarea terenurilor aferente Aeroportului Internațional Chișinău și eliminarea suprapunerilor hotarelor acestor terenuri cu terenurile gestionate de alte entități. (R 8)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.12.1 . Încheierea contractelor de locațiune a terenurilor aferente bunurilor imobile transmise întreprinderii reorganizate (4.2.2.). (R 2.4)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.13.1 Să elaboreze și să implementeze proceduri de control suplimentare, care ar asigura transparența procesului decizional, inclusiv plenitudinea și/sau integritatea cererilor și a actelor conexe prezentate de către potențialii cumpărători (pct. 4.1.) (R 2)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.13.2 Să revizuiască și să actualizeze setul actelor obligatorii care urmează a fi anexate la cererea de vânzare-cumpărare a terenurilor din domeniul privat al statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, conform noilor prevederi aplicabile (pct. 4.1.) (R 3)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.14.1 Să informeze Guvernul RM referitor la circumstanțele și condițiile de preluare abuzivă a Bazei de odihnă „Jemciujina”, amplasată în or. Coblevo, Ucraina, în vederea identificării soluțiilor de recuperare a patrimoniului statului Republica Moldova (subcapitolul 4.2.2.) (R 2)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.14.2 Pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, precum și pentru întreprinderea măsurilor privind actualizarea Registrului patrimoniului public și a Listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 161 din 07.03.2019, cu înregistrarea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate. (R 2.4)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.14.3 Să elaboreze și să aprobe proceduri interne privind: 3.1. identificarea și planificarea obiectivelor care urmează a fi supuse deetatizării, cu întocmirea anuală a programelor de privatizare a patrimoniului public (subcapitolul 4.1.1.); 3.2. stabilirea unor criterii în baza căror va fi determinată modalitatea de expunere la privatizare a obiectivelor statului (subcapitolul 4.1.2.). (R 3)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.14.4 Să instituie un mecanism eficient de selectare a obiectivelor statului care necesită a fi evaluate pentru determinarea prețului de piață al acestora, cu stabilirea periodicității efectuării evaluării (subcapitolul 4.2.4.) (R 4)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.14.5 Să implementeze activități de control la recepționarea dosarelor bunurilor supuse privatizării, în scopul asigurării corespunderii documentelor prezentate de APC, inclusiv a actelor aferente inventarierii patrimoniului acestora (subcapitolul 4.2.2.) (R 5)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.14.6 Să asigure administrarea conformă a terenurilor aferente obiectivelor privatizate prin concursuri investiționale și comerciale, prin: 6.1. descrierea și instituirea unui proces eficient de calculare a plăților pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate, cu desemnarea responsabililor pentru exercitarea acestor sarcini (subcapitolul 4.4.2.); 6.2. calcularea integrală și încasarea plăților pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate,menționate în constatările de audit (începând cu anul 2016), cu întreprinderea măsurilor de recuperare prin intermediul instanțelor judecătorești (subcapitolul 4.4.2.); 6.3. inițierea și definitivarea procesului de delimitare a tuturor terenurilor proprietate publica menționate în Raportul de audit (subcapitolul 4.4.3.) (R 6)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.14.7 Să prevadă în caietele de sarcini indicatori măsurabili aferenți activităților postprivatizare, precum și clauze obligatorii privind legiferarea dreptului de folosire a terenurilor aferente obiectivelor privatizate, rămase în administrarea statului, cu transferarea ulterioară a acestora în contractele de vânzare-cumpărare, în scopul impulsionării și sporirii rezultativității activităților de monitorizare (subcapitolele 4.2.3. și 4.3.2.) (R 7)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.14.8 Să asigure, prin conlucrarea cu APC, fundamentarea lucrărilor de reparație prevăzute în programul investițional, anexat la caietul de sarcini, și a ofertelor propuse de participanți, respectarea normelor în construcții, în vederea argumentării costurilor acestora (subcapitolul 4.2.3.) (R 8)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.15.1 Adoptarea Programului de dezvoltare strategică a APP conform cerințelor actelor normative în vigoare, precum și stabilirea, la planificarea anuală a activității, a indicatorilor de performanță cu reper cuantificabil și măsurabil, pentru a contribui la evaluarea adecvată a nivelului de realizare a indicatorilor de impact prestabiliți, precum și la determinarea impactului scontat al activităților desfășurate în domeniul privatizării proprietății publice (pct.4.1.2.) (R 1)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.15.2 Intensificarea acțiunilor de informare a publicului despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică, precum și de promovare a culturii privatizării proprietății publice, în scopul sporirii nivelului concurenței în cadrul licitațiilor organizate și, ca urmare, al eficientizării impactului scontat al procesului de privatizare propriu-zis (pct.4.2.3.) (R 3)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.16.1 Elaborarea unor proceduri prin care să se stabilească clar, exhaustiv și transparent modalitatea de selectare și desemnare a membrilor Consiliilor de Administrație, exercitarea atribuțiilor în calitate de membri ai CA ale întreprinderilor de stat, modul și termenele de raportare a activităților desfășurate către fondatorul întreprinderii de stat (4.1.1.). (R 2.3)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20.16.2 Pentru înaintarea propunerilor de completare a Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și/sau a actelor normative de implementare a acesteia cu mecanisme eficiente și criterii clar definite în vederea monitorizării nivelului performanței executării de către administratorii întreprinderilor de stat a obiectivelor de activitate, pentru luarea deciziilor de către cei responsabili de guvernanță, care să contribuie la gestionarea economă, eficientă și eficace a activităților statutare. (R 2.2 HCC 3/2020)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 21. Ministerul Finanțelor să elaboreze norme cu privire la modul de ținere de către fondator a evidenței contabile a patrimoniului de stat transmis în concesiune SRL „Avia Invest” și celui realizat în procesul concesiunii. (R 9 HCC 1/2020)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.09.2024