logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №72 от 17 декабря 2021 года по Отчету аудита эффективности о порядке управления фитосанитарными продуктами и удобрениями сквозь призму гарантирования безопасности пищевых продуктов растительного происхождения

Nr. 72 din 17.12.2021
Recomandări: 16.

Аудиторская миссия была проведена на основании ст.31 (3) и (6), ст.32 Закона №260 от 07.12.2017 и в соответствии с Программой аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год1. Цель миссии заключалась в оценке мер, принятых ответственными органами в области управления фитосанитарными продуктами и удобрениями для гарантирования безопасности пищевых продуктов растительного происхождения и выявления препятствий, которые повлияли на достижение предложенных целей, в том числе эффективность аудируемой области.
Внешний публичный аудит был проведен в соответствии с Международными стандартами Высших органов аудита2, базой по внутреннему регламентированию, а также передовыми практиками в данной области.
Рассмотрев представленный Отчет аудита, а также объяснения ответственных лиц, присутствующих на видео заседании, Счетная палата
УСТАНОВИЛА:
В Республике Молдова сельское хозяйство является отраслью национальной экономики, которая ежегодно способствует формированию ВВП примерно в объеме 12-13%. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 2499,6 тыс. га, на которой осуществляют сельскохозяйственную деятельность около 390 тыс. индивидуальных и крестьянских хозяйств, около 1550 корпоративных предприятий и примерно 600 тыс. домашних хозяйств. Ежегодно, в нашей стране количество культивированных видов растений в сельском хозяйстве увеличивается, а задача по обеспечению их соответствующего роста возложена на фитосанитарные продукты и удобрения (далее – ФПУ).

1 Утверждена Постановлением Счетной палаты №62 от 10.12.2020.
2 Утверждены Постановлением Счетной палаты №2 от 24.01.2020: ISSAI 300 „Принципы аудита эффективности”, ISSAI 3000 „Стандарты аудита эффективности”, ISSAI 3910 „Руководство по основным концепциям аудита эффективности”, ISSAI 3920 „Руководство по процессу аудита эффективности”.

Recomandări(16)

Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 15.03.2022

Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT "CENTRUL DE STAT PENTRU ATESTAREA ŞI OMOLOGARE PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR", CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 22.03.2022

Recomandarea: 2.5. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, de comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Serviciul Fiscal de Stat, pentru identificarea mecanismului de integrare în Sistemul Informațional nou creat al Serviciului Fiscal de Stat a proceselor-verbale de stabilire a contravențiilor întocmite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, cu asigurarea colectării restanțelor la amenzile aplicate prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 22.03.2022

Recomandarea: 6.1 Conducerii Ministerului Mediului de comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 6.1.1. să asigure elaborarea un studiu privind procedurile, condițiile și mecanismele de nimicire a PUFF expirate și a deșeurilor rezultate din gestiunea PUFF (ambalaje, echipamente etc.) care să servească drept temei pentru elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor de nimicire sau neutralizare a PUFF expirate, neconforme, confiscate sau a deșeurilor rezultate din utilizarea acestora (pct.4.2.3 și 4.2.6);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 6.1 Conducerii Ministerului Mediului de comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 6.1.2. să asigure identificarea unui/sau a unor depozite specializate pentru păstrarea PUFF confiscate și/sau expirate, cu elaborarea regulilor de nimicire sau neutralizare a stocurilor confiscate la care termenul de valabilitate a expirat (pct. 4.2.3.4);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 6.2. Conducerii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, de comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”: să asigure înregistrarea tuturor PUFF care sunt importate în Republica Moldova, inclusiv a „Fertilizanților CE” sau a altor produse de uz fitosanitar și fertilizanți proveniți din cadrul Uniunii Europene ori din alte țări, pentru care sunt aplicate tratamente preferențiale la import (pct. 4.2.2.1);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 03.01.2023

Recomandarea: 6.3.1. să instituie o procedură care să asigure prezentarea, acumularea și generalizarea informațiilor privind cantitatea de PUFF importată, depozitată, comercializată, utilizată, stocată în formă cantitativă și valorică (pct. 4.2.1.3);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.2. să asigure inventarierea stocurilor de PUFF expirate și a altor materiale conexe acestora (ambalaje, echipamente etc.) (pct. 4.2.6);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.3. să revizuiască cadrul normativ în vederea stabilirii perioadei în care agentul economic poate efectua importul de produse (pct. 4.2.2.2);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.4. să elaboreze metodologia de evaluare a echipamentelor utilizate în procesul de prelucrare cu PUFF a culturilor agricole, cu luarea în cont și a avansărilor tehnologice, pentru a nu admite lacune legislative care ar putea influența inofensivitatea pesticidelor și a fertilizanților (pct. 4.2.5.3.);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.5. să asigure organizarea și ținerea coerentă și consecventă a Registrelor pe care le administrează, prin : (i) elaborarea formatului unic al registrelor și a regulilor de ținere a acestora; (ii) identificarea unică a fiecărui obiect al registrului, cu utilizarea sistemului de stat al identificatorilor și utilizarea sistemului unic de stat al clasificatorilor, precum și să asigure comparabilitatea informațiilor cu cele din Anuarele Biroului Național de Statistică (pct. 4.2.5.2 și 4.2.3);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.4. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, de comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Serviciul Fiscal de Stat: să analizeze posibilitatea integrării în SI nou creat de SFS a proceselor-verbale de stabilire a contravențiilor întocmite de ANSA, cu asigurarea colectării restanțelor la amenzi aplicate prin intermediul SFS (pct. 4.3.2);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 28.01.2023

Recomandarea: 6.5. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor: să asigure elaborarea unui sistem informațional unificat cu integrarea în acesta a tuturor registrelor, pentru a asigura obținerea informațiilor mai rapid și în timp util, cu acces pentru toți participanții în procesul de gestionare a PUFF, inclusiv a agenților economici importatori, depozitari sau utilizatori.(4.3.1).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.5. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor: să asigure elaborarea unui sistem informațional unificat cu integrarea în acesta a tuturor registrelor, pentru a asigura obținerea informațiilor mai rapid și în timp util, cu acces pentru toți participanții în procesul de gestionare a PUFF, inclusiv a agenților economici importatori, depozitari sau utilizatori.(4.3.1).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 28.01.2023