logo

Счетная палата Республики Молдова

Пщстановление №10 от 24 марта 2021 года по Отчету аудита соответствия относительно бюджетного процесса и управления публичным имуществом в административно-территориальной единице муниципия Комрат в 2019 году

Nr. 10 din 24.03.2021
Recomandări: 30.

Аудиторская миссия была проведена на основании ст.31 (2) и (6), ст.32 Закона №260 от 07.12.2017 и в соответствии с Программами аудиторской деятельности Счетной палаты на 2020 год и, соответственно на 2021 год1 и Рамками профессиональных деклараций INTOSAI, введенными в действие Счетной палатой2.
Цель аудита заключалась в оценке соответствия бюджетного процесса и управления публичным имуществом в АТЕ Комрат в 2019 году по отношению к критериям, регламентированным законодательным порядком.

1 Программа аудиторской деятельности Счетной палаты на 2020 год, утвержденная Постановлением Счетной палаты №77 от 27.12.2019; Программа аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год, утвержденная Постановлением Счетной палаты №62 от 10.12.2020.
2 Постановление Счетной палаты №2 от 24.01.2020 „О Рамках профессиональных деклараций INTOSAI”.

Recomandări(30)

Recomandarea: 2.8.1. examinarea în şedinţa Consiliului municipal Comrat a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 2.8.1. examinarea în şedinţa Consiliului municipal Comrat a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 2.8.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Comrat în anul 2019;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 2.8.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Comrat în anul 2019;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 2.8.3. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecare a contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor.

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 2.8.3. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecare a contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 1. eliminarea deficiențelor indicate în prezentul raport de audit;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 1. eliminarea deficiențelor indicate în prezentul raport de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 2. implementarea CIM privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților (pct.4.1.1);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 2. implementarea CIM privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților (pct.4.1.1);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 3. identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, evaluarea costului acestora de către comisia constituită de UAT mun.Comrat, precum și informarea SFS și ASP pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective (pct.4.1.2);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 3. identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, evaluarea costului acestora de către comisia constituită de UAT mun.Comrat, precum și informarea SFS și ASP pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective (pct.4.1.2);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: inventarierea tuturor notificărilor și obiectelor de comerț, asigurând evidența unităților comerciale pe tipuri de activitate și condiții speciale de autorizare, cu întocmirea unei baze de date care ar conține informații necesare urmăririi și achitării taxei locale respective, precum și identificarea notificărilor al căror termen de valabilitate urmează să expire (a expirat) etc. (pcr.4.1.3, 4.1.4);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: inventarierea tuturor notificărilor și obiectelor de comerț, asigurând evidența unităților comerciale pe tipuri de activitate și condiții speciale de autorizare, cu întocmirea unei baze de date care ar conține informații necesare urmăririi și achitării taxei locale respective, precum și identificarea notificărilor al căror termen de valabilitate urmează să expire (a expirat) etc. (pcr.4.1.3, 4.1.4);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 5. identificarea tuturor terenurilor proprietate publică a APL Comrat aferente obiectivelor private; stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale, a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor private (pct.4.1.5);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 5. identificarea tuturor terenurilor proprietate publică a APL Comrat aferente obiectivelor private; stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale, a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor private (pct.4.1.5);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 6. implementarea procedurilor de control intern care vor asigura transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice de valoare mică, inclusiv la: planificarea (planuri anuale/trimestriale), raportarea și monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc. (pct.4.2.2);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 6. implementarea procedurilor de control intern care vor asigura transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice de valoare mică, inclusiv la: planificarea (planuri anuale/trimestriale), raportarea și monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc. (pct.4.2.2);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 7. evaluarea statutului nutrițional al copiilor, asigurarea respectării cantității zilnice necesare de produse alimentare, precum și a normativului financiar pentru un copil din instituțiile preșcolare, prevăzute de cadrul normativ (pct. 4.2.3);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 7. evaluarea statutului nutrițional al copiilor, asigurarea respectării cantității zilnice necesare de produse alimentare, precum și a normativului financiar pentru un copil din instituțiile preșcolare, prevăzute de cadrul normativ (pct. 4.2.3);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 8. asigurarea respectării normelor financiare de alimentare per persoană din instituțiile de asistență socială, aprobate prin deciziile CM Comrat (pct. 4.2.4);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 8. asigurarea respectării normelor financiare de alimentare per persoană din instituțiile de asistență socială, aprobate prin deciziile CM Comrat (pct. 4.2.4);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 9. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor) (pct.4.3.1);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 9. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor) (pct.4.3.1);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 10. inventarierea, evaluarea și delimitarea drepturilor de proprietate conform domeniului și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate (pct.4.3.2);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 10. inventarierea, evaluarea și delimitarea drepturilor de proprietate conform domeniului și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate (pct.4.3.2);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 11. încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, stabilirea redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare (pct.4.3.3, 4.1.6);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 11. încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, stabilirea redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare (pct.4.3.3, 4.1.6);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 12. asigurarea raportării conforme a patrimoniului public și a capitalului social ale entităților fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienței utilizării patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor municipale, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință (pct. 4.3.3).

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022

Recomandarea: 12. asigurarea raportării conforme a patrimoniului public și a capitalului social ale entităților fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienței utilizării patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor municipale, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință (pct. 4.3.3).

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 16.01.2022