logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №4 от 25 февраля 2021 года по Отчету аудита соответствия бюджетного процесса и управления публичным имуществом в рамках административно-территориальной единицы муниципий Унгень за 2019 год

Nr. 4 din 25.02.2021
Recomandări: 14.

2017 и в соответствии с Программой аудиторской деятельности Счетной палаты на 2020 год и, соответственно, 2021 год1 и Системой профессиональных деклараций INTOSAI, применяемых Счетной палатой2.
Целью аудита была оценка соответствия управления публичными финансовыми средствами и публичным имуществом аудируемым субъектом, по отношению к нормативным критериям законодательного характера.

1 Программа аудиторской деятельности Счетной палаты на 2020 год, утвержденная Постановлением Счетной палаты №77 от 27.12.2019; Программа аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год, утвержденная Постановлением Счетной палаты №62 от 10.12.2020.
2 Постановлением Счетной палаты №2 от 24.01.2020 „О Системе профессиональных деклараций INTOSAI”.

Recomandări(14)

Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului municipal Ungheni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 2.7.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Ungheni în anul 2019

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 2.7.3. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecare a contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 1. eliminarea neconformităților indicate în prezentul Raport de audit

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 2. implementarea controlului intern managerial prin elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabililor (pct.4.1.1)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 3. inventarierea tuturor notificărilor și obiectelor de comerț, asigurând evidența unităților comerciale pe tipuri de activitate și condiții speciale de autorizare, cu întocmirea unei bazei de date care ar conține informații necesare calculării și urmăririi achitării taxei locale respective, precum și identificarea notificărilor al căror termen de valabilitate urmează să expire (a expirat) etc. (pct.4.1.3)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI


Recomandarea: 4. stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale, a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor private (pct.,4.1.5)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI


Recomandarea: 5. identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, evaluarea costului acestora de către comisia constituită de UAT mun. Ungheni, precum și informarea SFS și ASP pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective (pct.4.1.2)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 6. modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, stabilirea redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare (pct.4.1.7)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 7. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate conform domeniului și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate (pct.4.3.1)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 8. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor) (pct.4.3.1)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 9. implementarea procedurilor de control intern care vor asigura transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (planuri anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc. (pct.4.2.2)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 10. asigurarea respectării cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016, precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.2.1)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 11. asigurarea raportării conforme a patrimoniului public și a capitalului social ale entităților fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienței utilizării patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor municipale, implementarea controlului intern respectiv în această privință (pct.4.3.3)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022