logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №1 от 24 января 2020 года об утверждении Отчета аудита соответствия заключения и исполнения положений Договора о частно-государственном партнерстве для передачи в концессию активов ГП ,,Международный аэропорт Кишинэу”

Nr. 1 din 24.01.2020
Recomandări: 22.

Аудиторская миссия была проведена в соответствии с Программой аудиторской деятельности Счетной палаты на 2019 год1 и Постановлением Парламента №83 от 19.07.20192 с целью оценки соответствия заключения и исполнения положений Договора о частно-государственном партнерстве для передачи в концессию активов ГП ,,Международный аэропорт Кишинэу”, с составлением вывода аудита.
Аудиторская деятельность была проведена согласно Международным стандартам аудита, применяемым Счетной палатой при реализации внешнего публичного аудита3, со сбором доказательств в Министерстве экономики и инфраструктуры, Агентстве публичной собственности, ГП ,,Международный аэропорт Кишинэу”, ООО „Avia Invest” и других ответственных/вовлеченных субъектах, в том числе в обеспечении вступления в силу и исполнения положений договора о концессии, а также осуществления мониторинга эффективного управления публичным имуществом.  

1 Постановление Счетной палаты №100 от 21.12.2018 ,,Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2019 год”, с последующими изменениями и дополнениями.
2 Постановление Парламента №83 от 19.07.2019 о запросе проведения аудита разгосударствления публичной собственности и приватизации за 2013–2019 годы.
3 Постановление Счетной палаты №60 от 11.12.2013 ,,О применении Международных стандартов аудита Высших органов аудита 3-го уровня – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 в рамках аудиторских миссий Счетной палаты” и Постановление Счетной палаты №7 от 10.03.2014 „О применении Руководящих направлений аудита (ISSAI 1000-9999)” в рамках публичного аудита”.

Recomandări(22)

Recomandarea: 2.1. inclusiv prin intermediul Comisiei de monitorizare a contractului de concesiune a activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 10). examinarea deficiențelor constatate de audit la încheierea contractului de concesiune în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare pentru respectarea intereselor statului și majorării veniturilor bugetului de stat din gestiunea patrimoniului de stat transmis în concesiune SRL„Avia Invest”;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 1). revizuirea componenței Comisiei de monitorizare și includerea în aceasta a unor persoane competente în domeniile tehnic și financiar;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 2). asigurarea reevaluării de către Comisia de monitorizare a contractului de concesiune a activelor Î.S. „AIC”, a volumului, valorii și calității lucrărilor real executate conform contractului de concesiune, asigurând revizuirea deciziilor anterioare ale Comisiei privind recunoașterea valorii investițiilor efectuate.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 3). asigurarea revizuirii și fundamentării statelor de personal ale Î.S. „AIC”;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 4). determinarea scopului activității ulterioare a Î.S. „AIC” și modului de utilizare a mijloacelor financiare existente la Î.S. „AIC” acumulate anterior, inclusiv din taxa de modernizare a aeroportului;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 5). determinarea expresă a entității responsabile de evidența patrimoniului de stat transmis în concesiune SRL „Avia Invest” și celui realizat în procesul concesiunii;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 6). delimitarea terenurilor aferente Aeroportului Internațional Chișinău și eliminarea suprapunerilor hotarelor acestor terenuri cu terenurile gestionate de alte entități;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 7). examinarea conformității cheltuielilor suportate de către Î.S. „AIC” după data de 01.11.2013, cu elaborarea și aprobarea acțiunilor concrete de remediere;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 8). întreprinderea măsurilor necesare pentru returnarea de către SRL „Air Moldova” a ajutorului de stat acordat și a altor datorii față de Î.S. „AIC”;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor expuse în Raport, aferente realizării dreptului de verificare a conformității formării și aplicării tarifelor pentru serviciile aeroportuare și navigație aeriană;

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 30.09.2020

Recomandarea: 16) verificarea corectitudinii formării tarifelor pentru serviciile aeroportuare de către SRL „Avia Invest”;

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 2.5. pentru informare și implementarea recomandării din Raportul de audit, privind realizarea controlului volumelor și costului lucrărilor de construcție executate în cadrul contractului de concesiune a patrimoniului public;

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 17) efectuarea controlului volumelor și costului lucrărilor de construcție executate de către SR„ Avia Inve” în cadrul modernizării infrastructurii aeroportuare a AIC.

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 2.2 pentru examinare și întreprinderea măsurilor conform competențelor, reieșind din constatările și recomandările expuse în Raportul de audit, inclusiv în vederea efectuării controalelor fiscale ce se impun

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 12.08.2020

Recomandarea: 11) verificarea procurărilor efectuate de SRL„ Avia Invest” în perioada de după 01.11.2013 conform principiului - până la producător sau importator;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 30.03.2021

Recomandarea: 2.3. pentru informare și utilizare la: implementarea recomandărilor din Raportul de audit, aferente procesului de elaborare a politicii/legislației în domeniul parteneriatului public-privat, procesului de concesiune, reglementării monopolului, precum și în domeniul aviației civile, inclusiv privind taxele pentru serviciile aeroportuare și navigație aeriană;

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 13) înaintarea propunerilor de modificare/completare la Hotărârea Guvernului nr.582 din 17.08.1995 „Cu privire la reglementarea monopolurilor” prin nominalizarea organului autorității publice centrale abilitat cu dreptul de reglementare a monopolurilor naturale: aeroporturile, complexele de construcţii şi mijloace tehnice ale aeroporturilor, sistemelor de dirijare a circulaţiei aeriene, de comunicaţie dintre navele aeriane şi de asigurare a securităţii decolării şi aterizării aeronavelor;

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 14) conformarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.476 din 20.04.2016 privind aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană cu prevederile Codului aerian (nr.301 din 21.12.2017) și asigurarea aprobării de către Guvern a cuantumului acestor tarife;

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 15) revizuirea cadrului legal aferent Parteneriatului Public Privat și Concesiuni, în scopul eliminării ambiguităților și inconsecvențelor (în special, privind modul de desfășurare a concursurilor, definirea investițiilor și modului de restituire, indicarea surselor de finanțare a investițiilor etc.);

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 2.2 pentru examinare și întreprinderea măsurilor conform competențelor, reieșind din constatările și recomandările expuse în Raportul de audit, inclusiv în vederea efectuării controalelor fiscale ce se impun;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 12.08.2020

Recomandarea: 12) asigurarea promovării, în regim de urgență, a legii privind transpunerea în cadrul normativ al RM a Directivei PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI nr.2014/25/UE din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 12.08.2020