Обновлено: Воскресение, 29 Январь 2023
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN
Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.1. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.1. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.2. pentru elaborarea unui concept strategic cu privire la participația statului în economie și a documentelor de politici publice în domeniul administrării corporative a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public, orientate spre definirea ramurilor economiei naționale, obiectivelor și principiilor de intervenție la nivel statal.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.2. pentru elaborarea unui concept strategic cu privire la participația statului în economie și a documentelor de politici publice în domeniul administrării corporative a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public, orientate spre definirea ramurilor economiei naționale, obiectivelor și principiilor de intervenție la nivel statal.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.5. Ministerului Justiției, pentru luare de atitudine, și se recomandă să dispună efectuarea controalelor pentru investigarea informațiilor cu privire la activitatea administratorilor autorizați, expuse în paragrafele nr.4.2.6. și nr.4.2.7. din Raportul de audit.

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.6. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă să elaboreze și să pună în aplicare normele speciale cu privire la modul de ținere, de către fondator și întreprinderea gestionară, a evidenței contabile a bunurilor proprietate publică ale domeniului public transmise întreprinderii în administrare.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.7. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Agenția Proprietății Publice, se recomandă elaborarea și promovarea modificărilor în cadrul normativ privind desemnarea în baza procurii a reprezentanților debitorului în proces de insolvabilitate a întreprinderilor de stat;

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.7. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Agenția Proprietății Publice, se recomandă elaborarea și promovarea modificărilor în cadrul normativ privind desemnarea în baza procurii a reprezentanților debitorului în proces de insolvabilitate a întreprinderilor de stat.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.8. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Ministerul Economiei, se recomandă întreprinderea măsurilor de urgență pentru elaborarea și prezentarea, spre aprobare, către Guvern a conceptului Registrului cauzelor de insolvabilitate.

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.8. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Ministerul Economiei, se recomandă întreprinderea măsurilor de urgență pentru elaborarea și prezentarea, spre aprobare, către Guvern a conceptului Registrului cauzelor de insolvabilitate.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.9. Ministerului Economiei, în conlucrare cu Ministerul Finanțelor, se recomandă, în limitele competențelor atribuite, să revadă termenul de valabilitate și să determine data de încetare a efectului juridic al Acordurilor-memorandum încheiate între Consiliul Creditorilor și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.1” și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.2”, în anul 1999.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.9. Ministerului Economiei, în conlucrare cu Ministerul Finanțelor, se recomandă, în limitele competențelor atribuite, să revadă termenul de valabilitate și să determine data de încetare a efectului juridic al Acordurilor-memorandum încheiate între Consiliul Creditorilor și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.1” și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.2”, în anul 1999.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.10. Ministerului Finanțelor, în conlucrare cu Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice, se recomandă reglementarea modului de aplicare, evidență, raportare și încasare a plăților pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor private.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.10. Ministerului Finanțelor, în conlucrare cu Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice, se recomandă reglementarea modului de aplicare, evidență, raportare și încasare a plăților pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor private.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.10. Ministerului Finanțelor, în conlucrare cu Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice, se recomandă reglementarea modului de aplicare, evidență, raportare și încasare a plăților pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor private.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.11. Serviciului Fiscal de Stat, pentru luare de atitudine, și se recomandă să reia monitorizarea respectării clauzelor Acordurilor-memorandum încheiate între Consiliul Creditorilor și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.1” și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.2”, în anul 1999.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.12. Agenției Servicii Publice, în conlucrare cu Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine, și se recomandă întreprinderea acțiunilor privind elaborarea și promovarea modificărilor cadrului normativ în vederea instituirii unei proceduri speciale pentru radierea din Registrul de Stat al Unităților de Drept a întreprinderilor de stat înregistrate fără indicarea codului fiscal/excluse din Registrul fiscal, sau ai căror fondatori nu există.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.12. Agenției Servicii Publice, în conlucrare cu Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine, și se recomandă întreprinderea acțiunilor privind elaborarea și promovarea modificărilor cadrului normativ în vederea instituirii unei proceduri speciale pentru radierea din Registrul de Stat al Unităților de Drept a întreprinderilor de stat înregistrate fără indicarea codului fiscal/excluse din Registrul fiscal, sau ai căror fondatori nu există.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.13. Agenției Proprietății Publice și Agenției Servicii Publice, pentru coroborarea acțiunilor din Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023 și din Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară, care se realizează în baza Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, sub aspectul realizării acestora în termenele stabilite.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 20. Să implementeze recomandările auditurilor anterioare reiterate în cadrul actualei misiuni de audit, după cum urmează: 20.2. Recomandările nr. 1; 2; 2.5; 2.6; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12 din Hotărârea nr. 41 din 29 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței „Mecanismele existente asigură gestionarea eficientă a terenurilor agricole proprietate publică?”. Recomandarea nr. 1. Să elaboreze propuneri de expunere a Legii nr. 668/1995 într-o redacție nouă, cu publicarea în format nou a Listei terenurilor agricole proprietate publică (subcapitolele 4.1.1. și 4.1.2.).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.12. Agenției Servicii Publice, în conlucrare cu Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine, și se recomandă întreprinderea acțiunilor privind elaborarea și promovarea modificărilor cadrului normativ în vederea instituirii unei proceduri speciale pentru radierea din Registrul de Stat al Unităților de Drept a întreprinderilor de stat înregistrate fără indicarea codului fiscal/excluse din Registrul fiscal, sau ai căror fondatori nu există.

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2.13. Agenției Proprietății Publice și Agenției Servicii Publice, pentru coroborarea acțiunilor din Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023 și din Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară, care se realizează în baza Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, sub aspectul realizării acestora în termenele stabilite.

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 1. Să elaboreze Programul de Dezvoltare Strategică, să precizeze valorile-ţintă pentru indicatorii stabiliți şi să instituie proceduri specifice privind monitorizarea realizării acestuia, cu prezentarea periodică a rapoartelor de progres vizavi de obiectivele prevăzute, identificarea cauzelor eventualelor insuccese, precum şi cu propunerea acțiunilor corective de îmbunătățire a performanței (paragraful nr. 4.1.2.).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 2. Să examineze şi să ajusteze regulamentele subdiviziunilor, cu înlăturarea dublării funcțiilor şi transpunerea funcțiilor subdiviziunilor în fișele de post ale colaboratorilor, în scopul definitivării sarcinilor și sporirii responsabilității pentru executarea punctuală a competențelor (paragraful nr. 4.1.3.).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 3. Să instituie un sistem armonizat de planificare anuală a activităților Agenției și a subdiviziunilor structurale, precum și de monitorizare și evaluare a performanțelor atinse (paragrafele nr. 4.1.2., nr.4.1.6., nr. 4.1.7.).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 4. Să asigure autoevaluarea sistemului de control intern managerial, în vederea identificării tuturor lacunelor, care ulterior va sta la baza revizuirii și ajustării planului de guvernanță corporativă (paragraful nr. 4.1.7).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 5. Să elaboreze și să remită spre aprobare către Guvern proiectul hotărârii cu privire la modificarea HG nr.901 din 31.12.2015, în vederea excluderii cazurilor de transmitere a întreprinderilor în lipsa inventarierii patrimoniului și actului de transmitere (paragraful nr. 4.1.3.).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 6. Să elaboreze cadrul normativ intern aferent și să instituie un sistem de monitorizare a activității întreprinderilor cu capital public, să stabilească o gamă de indicatori de evaluare racordați la specificul și obiectivele de activitate stabilite individual pentru fiecare întreprindere și administratorul acesteia, precum și să valorifice datele obținute pentru eficientizarea guvernării domeniului (paragraful nr.4.2.4).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 7. Să elaboreze și să remită spre aprobare către Guvern conceptul și regulamentul sisitemului și resursului informațional destinat evidenței exhaustive a bunurilor proprietate a statului transmise în administrarea întreprinderilor cu capital public, precum și monitorizării privind utilizarea și/sau valorificarea bunurilor, bazată pe deciziile și actele cu privire la transmiterea bunurilor în folosință/arendă/superficie (paragraful nr.4.2.8).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 8. Să ia atitudine, în calitate de acționar majoritar, asupra măsurilor prevăzute de lege pentru menținerea limitelor minime cu privire la mărimea capitalului social și cerințele față de valoarea activelor nete (paragraful nr.4.2.11).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 9. Să elaboreze și să aplice reglementările interne în scopul exercitării controlului asupra corectitudinii calculării și achitării dividendelor provenite din acțiunile statului în capitalul social al societăților comerciale și a defalcărilor din profitul net al întrerinderilor de stat în conformitate cu prevederile cadrului normativ (paragraful nr.4.2.12).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 10. Să elaboreze și să remită spre aprobare către Guvern proiectul de hotărâre cu privire la modul de evidență a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public (părți sociale), pentru prezentarea actualizată a întreprinderilor administrate de către APP (paragraful nr.4.2.13).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 11. Să elaboreze Planul de acțiuni pentru efectuarea inventarierii bunurilor proprietății publice depuse în capitalul social și transmise în administrarea ÎS și întocmirea listelor acestora (paragraful nr.4.2.3.).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 12. Să asigure aprobarea statutelor ÎS conform prevederilor HG nr. 484 din 18.10.2019 (paragraful nr. 4.2.2).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 13. Să elaboreze cadrul normativ intern aferent și să asigure evaluarea activității Consiliilor de administrație/Consiliilor societăților, în scopul îmbunătățirii managementului și responsabilizării membrilor Consiliilor (paragraful nr. 4.2.4.).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 14. Să instituie modul de comunicare în vederea obținerii în termene rezonabile a informațiilor cu privire la depunerea/examinarea de către instanță a cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate, pentru participarea la proces a reprezentantului debitorului (paragraful nr. 4.2.5).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 15. Să revizuiască cauzele insolvabilității, în vederea identificării cazurilor de încălcare a drepturilor patrimoniale ale statului, și să întreprindă măsurile de rigoare pentru restabilirea acestora (paragrafele nr. 4.2.5, nr.4.2.6. și nr.4.2.7.).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 16. Să asigure participarea reprezentanților debitorului la inventarierea patrimoniului, semnarea proceselor-verbale, în scopul asigurării intereselor și drepturilor patrimoniale ale statului în procesele de insolvabilitate ale întreprinderilor al căror fondator este (paragraful nr. 4.2.5).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 17. Să întreprindă măsurile punctuale pentru remedierea prejudiciului adus prin depozitarea ilegală a deșeurilor pe terenurile agricole (paragraful nr. 4.2.8).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 18. Să asigure întocmirea și păstrarea dosarelor aferente litigiilor și proceselor de insolvabilitate (paragraful nr. 4.2.5).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

Recomandarea: 19. Să asigure executarea lucrărilor aferente delimitării pe domenii și apartenență, inclusiv înregistrarea în Registrul bunurilor imobile atât a terenurilor, cât și a construcțiilor amplasate pe acestea (paragraful nr. 4.2.8).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 23.09.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY