Обновлено: Воскресение, 26 Июнь 2022
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №66 от 13 декабря 2021 года по Отчету аудита финансовой отчетности административно-территориальной единицы район Ниспорень (АТЕ/бюджет II уровня), по состоянию на 31 декабря 2020 года

Nr. 66 din 13.12.2021
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Аудиторская миссия была проведена на основании ст.31 (2) и (6), ст.32 Закона №260 от 07.12.2017, а также в соответствии с Программой аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год1, Международными стандартами аудита (ISSAI 100, ISSAI 200 и ISSAI 2000), применяемыми Счетной палатой2.
Целью аудита было предоставление разумной уверенности в том, что финансовая отчетность АТЕ район Ниспорень (АТЕ/бюджет II уровня), по состоянию на 31 декабря 2020 года, не содержит, в целом, существенных искажений, обусловленных мошенничеством или ошибками, путем вынесения соответствующего мнения.
Рассмотрев результаты проведенной аудиторской миссии, а также объяснения должностных лиц, присутствующих на публичом заседании, Счетная палата
УСТАНОВИЛА:
финансовая отчетность АТЕ район Ниспорень (АТЕ/бюджет II уровня), по состоянию на 31 декабря 2020 года, учитывая существенность аспектов, описанных в разделе Основание для отрицательного мнения Отчета аудита, не представляет реальную и достоверную ситуацию, в соответствии с применяемой базой по финансовой отчетности3.
Аудиторские наблюдения послужили основой для выражения отрицательного мнения в отношении финансовой отчетности АТЕ район Ниспорень (АТЕ/бюджет II уровня), по состоянию на 31 декабря 2020 года.

1 Программа аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год, утвержденная Постановлением Счетной палаты №62 от 10.12.2020.
2 Постановление Счетной палаты №2 от 24.01.2020 „О Системе профессиональных деклараций INTOSAI”.
3 Закон о бухгалтерском учете №113-XVI от 27.04.2007; План счетов бюджетного учета и Методологические нормы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденные Приказом министра финансов №216 от 28.12.2015; Приказ министра финансов №164 от 30.12.2016 „Об утверждении Требований при составлении пояснительной записки к годовому отчету об исполнении бюджетов бюджетных органов/учреждений”.
Recomandarea: 2.5.1. examinarea în şedinţa Consiliului raional Nisporeni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Răspunsul autorității:
Președintele Raionului Nisporeni nr. 59 din 28.03.2022
Rezultatele auditului referitor la faptele descrise în Raportul de Audit vor fi examinate în ședința ordinara a Consiliului raional din trimestrul II, 2022
Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor a fost întocmit cu măsuri și termene de executare
pr. r. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 2.5.2. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI


Recomandarea: 2.5.3. inventarierea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local, incusiv a celui aflat în gestiunea entităților fondate (terenuri, construcții, blocuri ale locuințelor sociale construite în cadrul parteneriatului public-privat, gazoducte, exponate muzeale, creanțe aferente proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă din Regiunea Centru” etc.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Data implementării: 07.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele Raionului Nisporeni nr. 59 din 28.03.2022
Valoarea contului 311 Clădiri" a fost diminuată cu suma totală de 15143,7 mii lei care include blocul de locuințe a Partenerului Privat în sumă de 12644,6 mii lei și terenul aferent blocurilor de locuințe în sumă de 2499,1 mii lei. Valoarea contului 313 „Instalații de transmisie” a fost corectată cu suma de 4703,7 mii lei, restabilind astfel valoarea integrală a gazoductului de presiune înaltă Şendreni-Bolţun, cu ramificare din s. Bursuc spre satele Micleușeni și Doina, r-nul Strășeni, în sumă de 6641,2 mii lei. Prin Dispoziția președintelui raionului Nisporeni nr. 17 din 25 februarie 2022 „Cu privire la instituirea comisiei pentru examinarea podețelor și inventarierea arborilor în scopul luării la evidență contabilă” a fost instituită comisia pentru examinarea podețelor care sunt construite pe drumurile publice locale a CR Nisporeni și inventarierea arborilor în scopul luării la evidență contabilă.
Astfel conform procesului verbal din 01 martie 2022 ai comisiei, s-a luat la evidență contabilă 103 buc podețe și 3264 buc arbori, indicatoare rutiere 266 buc.
Contul 311” Clădiri" a fost majorat cu suma dc 1061,9 mii lei și respectiv contul 312 „Construcții speciale” a fost diminuat cu suma respectivă.
La moment lipsește Metodologia privind evaluarea patrimoniului cultural din instituțiile muzeale. Se studiază posibilitățile de a conlucra cu un expert acreditat. Pentru a realiza evaluarea nominală a bunurilor culturale din colecțiile Muzeelor de Istorie și Etnografie
pr. r. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 2.5.4. instituirea unei comisii interne care va determina valoarea de recunoaștere a terenurilor , cu înregistrarea ulterioară a valorii evaluate în evidența contabilă;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Data implementării: 07.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele Raionului Nisporeni nr. 59 din 28.03.2022
A fost instituită comisia internă de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a Consiliul raional, prin Dispoziția nr. 175 din 25.10.2019 care ţine la control permanent implementarea
recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale raionului Nisporeni încheiate Ia 31 decembrie 2020.
Au fost luate la evidență contabilă terenurile aferente Consiliului Raional Nisporeni. pr. r. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 2.5.5. restabilirea evidenței analitice conforme a valorii patrimoniului transmis entităților fondate, înregistrat la grupa de conturi 415 „Acțiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul țării”;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Răspunsul autorității:
Președintele Raionului Nisporeni nr. 59 din 28.03.2022
S-a inițiat procedura de restabilire, cu Centrul de Sănătate Nisporeni şi IMSP Spitalul raional Nisporeni, iar după finalizare se va expedia materialul probatoriu. pr. r. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 2.5.6. restabilirea în evidența contabilă a bunurilor decontate neregulamentar de către gimnaziile din satele Boldurești, Iurceni, Brătuleni, Bălănești și Bursuc.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Răspunsul autorității:
Președintele Raionului Nisporeni nr. 59 din 28.03.2022
Trei gimnazii au luat la evidență contabilă cheltuielile transmise neregulamentar pentru construcția garajelor la întocmirea rapoartelor financiare pentru anul 2022; şi anume: gimnaziul Bursuc -150 mii lei, gimnaziul „Grigore Vieru” 357,7 mii lei și gimnaziul „V.Bulicanu” Boldurești 658,2 mii Iei.
Gimnaziul Brătuleni şi Bălănești, vor restabili bunurile la întocmirea rapoartelor financiare pentru anul 2022
pr. r. Nisporeni.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY