Обновлено: Вторник, 23 Июль 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN
Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra conformității calculării și încasării taxelor pentru resursele naturale în perioada anilor 2018-2019.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:I.S. Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, mun.Chișinău

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ICAS nr.01-81/558 din 16.11.2021: a fost adus la cunoștința colaboratorilor ICAS pentru utilizare la elaborarea actelor cu caracter normativ și metodologic în domeniul silviculturii. Din momentul recepționării Hotărârii menționate și până în prezent, în cadrul ICAS-ului nu au fost elaborate documente care ar face referință la taxa lemnului pe picior. RO_8360_Scris ICAS nr.01-81_558 din 16.11.2021.PDF

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
Scris. MF din 15.07.2021 nr. 05-10/58: la punctul 2.4.1. Elaborarea și aprobarea planului de măsuri de remediere a situațiilor constante - realizat, prin aprobarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.46/2021 "Cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru implementarea cerințelor și recomandărilor" din HCC, 67/2020.
la punctul 2.4.2. Realizat (pe partea SFS) Serviciul Fiscal de Stat a prezentat în adresa Ministerului Finanțelor propuneri aferente modificării bazei impozabile la taxa pentru folosirea subsolului.
la punctul 2.4.3. În curs de realizare. Prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr.91/2021, a fost creat Grupul de lucru pentru implementarea cerinței. RO_8252_minfin h.67_2020_107102021.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
Conform ordinului MADRM nr.15 din 02.02.2021, a fost elaborat un plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit. RO_8380_ordinul MADRM nr.15_02.02.2021.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
Scris.nr.26-0/2-13/77548 din 08.07.2021: prin scrisoarea nr.26-08/3-10/1/43823 din 13 aprilie 2021, au fost prezentate Ministerului Finantelor propuneri aferente modificarii bazei impozabile la taxa pentru folosirea subsolului. RO_8253_SFS.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.1. să revizuiască, în condițiile prelungirii sau încheierii unui acord de concesiune nou, prevederile contractului de concesiune încheiat cu SRL „Valiexchimp”, în scopul ajustării acestora la prevederile cadrului regulator, și anume achitarea redevenței și taxelor pentru resurse naturale în mijloace bănești.(pct.4.3.5)

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.2. să elaboreze și să prezinte spre aprobare MF un mecanism nou, adecvat, de taxare a terenurilor cu construcții subterane și a subsolurilor, bazat pe bunele practici aplicate de alte țări referitor la taxele pentru exploatarea terenurilor cu construcții subterane și subsolurilor, în special, privind perceperea plăților de arendă/redevență pentru perimetrele de subsol utilizate, precum și privind perceperea unei garanții, care se va utiliza la refacerea mediului (pct.4.3.9.)

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.3. să evalueze necesitatea elaborării unui mecanism nou de taxare a lemnului eliberat pe picior reieșind din importanța ecologică a pădurilor, cu stabilirea cotelor de impozitare adecvate, cu revizuirea lor periodică și, după caz, cu transmiterea spre aprobare Ministerului Finanțelor (pct.4.2.1.)

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.4. să analizeze bunele practici ale altor țări privitor la evaluarea rezervelor de minerale utile și contabilizarea acestora, inclusiv metodele alternative, care nu necesită atragerea resurselor financiare, în scopul prezentării depline și corecte a datelor privind valoarea rezervelor de substanțe minerale utile deţinute de stat, şi să elaboreze politicile contabile specifice privind evaluarea rezervelor de minerale utile, cu prezentarea lor spre aprobare MF în modul stabilit , pentru asigurarea evidenței cantitativ-valorice a rezervelor și includerea acestor date în Registrul patrimoniului public (pct.5.3.)

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.1. în comun cu Ministerul Finanțelor: să elaboreze și să aprobe un mecanism de revizuire periodică a taxelor pentru captarea apei , în scopul stabilirii cuantumurilor adecvate și sporirii încasărilor la buget (pct.4.1.5.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
Scris. MF din 15.07.2021 nr. 05-10/58: Pînă la moment nu a fost solicitată implicarea Ministerului Finanțelor în aces proces.

Recomandarea: 3.1. să intensifice măsurile de conformare benevolă față de agenții economici subiecți ai taxei pentru resursele naturale, în vederea prezentării dărilor de seamă privind resursele naturale în termen și cu date veridice (pct.4.1.3., pct.4.1.4. )

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
Scris.nr.26-07/2-13/77548 din 08.07.2021: În vederea stabilirii corectitudinii calcularii taxei pentru lemnul eliberat pe picior pentru perioada 2018-2019, au fost efectuate vizite fiscale la 16 agenti economici, in rezultatul masurilor intreprinse, fiind stabilite urmatoarele:
- 13 agenți economici nu au admis derogari la calculul taxei pentru lemnul eliberat pe picior;
- 3 agenți economici au calculat suplimentar taxa pentru lemnul eliberat pe picior in valoare de 7022 lei.
Totodata comunicam ca, entitatile silvice subordonate Agentiei „Moldsilva”, duc evidenta materialului lemnos rezultat din lucrarile silvotehnice dupa volumul sortimentelor industriale (lemn de gater, lemn de constructie, manele, buștean pentru ambalaj, șpalera), iar pe sortimente dimensionale (gros/mijlociu/subtire) este repartizat volumul de masa lemnoasa evaluat pe picior la lucrarile de punere in valoare a masei lemnoase, in functie de calitatile tehnice pe care le prezinta arborii inventariati.
Calculul taxei pentru lemnul eliberat pe picior se efectueaza de catre inginerul fondului forestier pentru fiecare trimestru separat, reieșind din volumul masei lemnoase inventariat la lucrarile de punere in valoare și cotele aplicate conform anexei nr.3 din Codul fiscal.
Informatia cu privire la calculul taxei pentru lemnul eliberat pe picior și volumul de masa lemnoasa pe sortimente dimensionale (gros/mijlociu/subtire) este prezentata in actul de punere in valoare a masei lemnoase și totalizata in borderoul masurii de parchet (5-EF), pe fiecare unitate amenajistica, ocol silvic.
Calculul taxei pentru lemnul eliberat pe picior se efectueaza pentru fiecare element de arbore separat, conform prevederilor Codului fiscal, in cazul cind volumul de masa lemnoasa rezultat din lucrarile de exploatare depașește 10% din volumul de masa lemnoasa autorizat, conform pct.72 anexa nr.l din Hotarirea Guvemului nr.740/2003, pentru diferenta respective entitatea efectueaza recalculul taxei pentru lemnul eliberat pe picior.
În vederea stabilirii corectitudinii calcularii taxei pentru extragerea mineralelor utile, au fost efectuate vizite fiscale la agentii economici care au dispus/dispun de perimetre miniere si nu au declarat minerale utile extrase pentru perioada 2018-2019, cit si la cei care au inregistrat un volum mai mic de minerale la Serviciul Fiscal de Stat față de cel indicat la Agenda pentru Geologie si Resurse Minerale, in rezultatul masurilor intreprinse, fiind stabilite urmatoarele:
- 7 entitati au fost radiate din Registrul fiscal;
- 27 agenti economici nu au fost subiecti ai taxei in perioada 2018-2019;
- 20 agenti economici au calculat suplimentar taxa pentru extragerea mineralelor utile in valoare de 237 689 lei, cu prezentarea darilor de seama TRN15 corectate, pentru anul 2018;
- 14 agenti economici au calculat suplimentar taxa pentru extragerea mineralelor utile in valoare de 203 493 lei, cu prezentarea daiilor de seama TRN15 corectate, pentru anul 2019,
- 45 agenti economici nu au admis derogari la calcularea taxei pentru extragerea mineralelor utile.
La constatarea de la pct. 4.3.5 din Raportul de audit, „Potrivit informatiilor obtinute de la SFS ”Compania „Redeco” LTD, in perioada de activitate, nu a achitat la buget nici plata pentru arenda resurselor naturale, fapt confirmat prin Scrisoarea SFS nr. 26-07/2-15 din 26.06.2020, nici taxa pentru utilizarea resurselor naturale ”, mentionam ca, la data de 26.02.2010 SRL ”Valiexchimp”, prin Decizia privind inregistrarea reorganizarii prin absorbtie, a absorbit compania de explorare si exploatare a resurselor ”Redeco” L.T.D.
În conformitate cu prevederile pct.1 și pct.2 din Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr.1102 din 10.10.2007 „Cu privire la acceptarea cesiunii drepturilor si obligatiilor ce decurg din Acordul de concesiune in vederea cercetarii si exploatarii resurselor de titei si gaze in Republica Moldova“, s-a acceptat transmiterea in cesiune de catre compania „Redeco" L.T.D. catre S.R.L. ”Valiexchimp” a tuturor drepturilor si obligatiilor ce decurg din Acordul de concesiune în vederea cercetarii si exploatarii resurselor de titei si gaze cu exceptia drepturilor privind prospectiunea si explorarea acestor resurse.
Conform prevederilor art. 133 alin.2) pct.2 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat, in realizarea functiilor sale, organizeaza si administreaza evidenta impozitelor, taxelor si a altor venituri la bugetul public national date in competența sa. Insa, plata de arenda pentru utilizarea subsolurilor Republicii Moldova nu este reglementata de Codul fiscal, respectiv, Serviciul Fiscal de Stat nu dispune de informatiile privind achitarea platii de arenda pentru utilizarea subsolului.
În parte ce tine de taxa pentru extragerea resurselor minerale, Ministerul Finantelor a efectuat о adresare catre Parlamentul Republicii Moldova, prin care a fost solicitata opinia asupra faptului daca S.R.L. „Valiexchimp” are sau nu obligatia de calculare si achitare a taxei pentru extragerea resurselor minerale, urmare a preluarii in cesiune a drepturilor si obligatiilor stipulate in Acord.
A fost efectuata vizita fiscala la Intreprinderea de Stat „Expeditia Hidro-Geologica din Moldova” (conform HG nr. 582 din 17.08.1995 entitatea vizata este unicul subiect a taxei) in vederea stabilirii corectitudinii calcularii taxei pentru efectuarea explorarilor geologice, pentru perioada 2018-2019, in cadrul careia au fost stabilite listele contractelor si valoarea acestora care au stat la baza calcularii taxei, precum si corectitudinea calcularii taxei pentru perioada 2018-2019.
În rezultatul masurilor intreprinse, entitatea a prezentat darile de seama TRN15 corectate pentru perioada 2017-2020, astfel, agentul economic a înlaturat derogarile admise la acest capitol.
În vederea stabilirii corectitudinii calcularii taxei pentru folosirea spatiilor subterane in scopul constructiei obiectivelor subterane, altele decat cele destinate extractiei mineralelor utile si taxei pentru exploatarea constructiilor subterane in scopul desfasurarii activitatii de intreprinzator, altele decaf cele destinate extractiei mineralelor utile (in continuare taxa), au fost efectuate vizite fiscale la 18 agenti economici (din cei 21 agenti economici indicati in Raportul de audit, 2 agenti economici se repeta, 1 agent economic nu a fost identificat), in rezultat fiind stabilite urmatoarele:
- 2 agenti economici sunt scutiti de taxa, (conform HG nr. 162 din 13.02.2006 entitatile reprezinta о valoare stiintifica, culturala si educationala deosebita, astfel pentru subteranele detinute conform art. 324 si art. 329 din CF entitatea este scutita de taxa pentru folosirea spatiilor subterane in scopul constructiei obiectivelor subterane, altele decit cele destinate extractiei mineralelor utile);
- 5 agenti economici nu dispun de perimetre miniere;
- 4 agenti economici nu inregistreaza derogari la calcularea taxei;
- 7 agenti economici nu desfasoara activitate de intreprinzator, in conformitate cu prevederile art. 328 din Codul fiscal, taxa pentru exploatarea constructiilor subterane in scopul desfasurarii activitatii de intreprinzator, altele decat cele destinate extractiei mineralelor utile, se calculeaza pentru intreaga perioada de exploatare a constructiilor, astfel entitatile vizate nu sunt subiecti ai taxei si nu au obligatia calcularii/achitarii acesteia.
În scopul stabilirii organului de stat, imputernicit de elaborarea normelor de extragere și/sau de utilizare a apei in cazul lipsei contoarelor de extragere/utilizare a apei, precum si elaborarea normelor sus-mentionate, a fost prezentata Ministerului Finantelor scrisoarea nr.26- 08/3-10/1/43432 din 12 aprilie 2021.
De asemenea, tine de mentionat ca, au fost initiate masuri de conformare in vederea stabilirii corectitudinii calcularii taxei pentru apa, iar despre rezultatele actiunilor intreprinse, Serviciul Fiscal de Stat va informa suplimentar. RO_8253_SFS.pdf

Recomandarea: 3.2. să intensifice măsurile de colectare a restanțelor aferente obligațiunilor față de buget la plata taxei pentru resursele naturale (pct.4.4.1.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.07.2021
Răspunsul autorității:
Scris. nr.26-07/2-13/77548 din 08.07.2021: a fost emisa Indicatia nr.23 din 16 martie 2021 cu privire la intensificarea actiunilor de recuperare a restantelor aferente taxelor pentru resursele naturale.
Totodata, la data de 29 aprilie 2021 si la data de 30 iunie 2021 au fost intocmite si prezentate note informative conducerii Serviciului Fiscal de Stat cu privire la masurile intreprinse in scopul recuperarii platilor restante aferente taxelor pentru resursele naturale inregistrate fata de buget.
RO_8253_SFS.pdf

Recomandarea: 4.1. să întreprindă măsuri pentru colectarea restanțelor la amenzi și prejudicii calculate în urma controalelor efectuate, în scopul asigurării încasărilor la buget, precum și responsabilizării agenților economici amendați (pct.5.1)

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 4.2. în baza informației furnizate de către SFS privitor la dările de seamă fiscale prezentate de către agenții economici, să asigure, nu mai rar decât o dată în semestru, identificarea agenților economici care captează apa în lipsa autorizațiilor, precum și a celor care captează și folosesc apa cu încălcarea limitelor stabilite în autorizații, și să întreprindă măsurile care se impun de cadrul regulator pentru a responsabiliza agenții economici care încalcă prevederile legale (pct.4.1.1. și pct.4.1.2.)

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 5.1. în comun cu Agenția de Mediu: în baza informației furnizate de către SFS privitor la dările de seamă fiscale prezentate de către agenții economici, în scopul aplicării prevederilor Codului contravențional, să asigure identificarea agenților economici care captează apa cu depășirea limitelor stabilite în autorizațiile de mediu (pct.4.1.2.).

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY