Actualizat: Sîmbătă, 03 Decembrie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rezultatele auditului UAT Bălți, audiate în Comisia de profil

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, la data de 8 mai curent, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP), rezultatele auditurilor efectuate la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți – Raportul auditului asupra rapoartelor financiare, încheiate la 31 decembrie 2020 și Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020, informează OFICIAL.

Principalele constatări și recomandări de audit au fost relatate de Eduard Moroșan, membru al CCRM, precum și responsabilii de audit.

Scopul acestor audituri a constat în oferirea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale mun. Bălți, încheiate la 31 decembrie 2020 nu sunt afectate de denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, cu emiterea unei opinii, precum și evaluarea conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la UAT mun. Bălți în anii 2018-2020, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

Ca urmare a auditului financiar, Curtea de Conturi a emis opinie cu rezerve. Totodată se relevă că, procesului bugetar și gestionarea patrimoniului public la UAT mun. Bălți nu corespund în totalitate spiritului regularității și bunei guvernări.

Printre principalele neconformități, Curtea de Conturi a enunțat: neidentificarea și neevaluarea potențialului economic și, respectiv, a bazei impozabile aferente formării surselor de completare a bugetului municipal; angajarea cheltuielilor neregulamentare și ineficiente pentru investiții și reparații capitale; valorificarea netransparentă a unor subsidii în lipsa unor reglementări și calcule confirmative; lipsa evidenței conforme a patrimoniului public și raportării veridice a situațiilor patrimoniale, precum și neasigurarea înregistrării integrale a drepturilor asupra bunurilor imobile. Aceste constatări denotă responsabilitatea scăzută a factorilor de decizie la exercitarea atribuțiilor funcționale.

În vederea eliminării deficiențelor constatate, Curtea de Conturi a înaintat entității auditate o serie de recomandări, cele mai importante fiind:

eliminarea deficiențelor indicate în Rapoartele de audit, cu stabilirea persoanelor responsabile de acestea și tragerea lor la răspundere conform cadrului legal existent;
elaborarea unui mecanism funcțional de evaluare a bazei impozabile la planificarea taxei pentru dispozitivele publicitare și aducerea acestui sector în albia conformității;
stabilirea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea ulterioară a acestora, conform prevederilor legale;
identificarea tuturor bunurilor imobiliare neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP, pentru evaluarea acestora, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor;
respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr.638 din 12.08.2016, precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor;
inventarierea, delimitarea (în domeniul public și privat), aprobarea și înregistrarea în Registrul bunurilor imobile și în evidența contabilă a patrimoniului public gestionat, cu stabilirea oportunității de reevaluare a acestuia.
Recomandările urmează a fi implementate de entitate în decurs de 9 luni de la emiterea hotărârilor; cu informarea Curții de Conturi.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY