logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Veniturile încasate de SFS la bugetul public național în 2021 au depășit cu 20,3% nivelul anului 2019


https://www.ccrm.md/ro/veniturile-incasate-de-sfs-la-bugetul-public-national-in-82_92481.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat Raportul auditului conformității administrării veniturilor publice de către SFS în anii 2020-2021.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat Raportul auditului conformității administrării veniturilor publice de către SFS în anii 2020-2021.

În perioada auditată, SFS a reușit să asigure realizarea indicatorilor  țintă aferenți sarcinii de colectare a veniturilor atât la bugetul  public național, cât și la bugetul de stat. În anul 2021, veniturile  încasate de SFS au depășit nivelul anului 2019, an pre pandemic, cu  20,3% la bugetul public național și 15,9 % la bugetul de stat.

Veniturile  administrate de organul fiscal la bugetul public național și la bugetul  de stat, ca pondere în produsul intern brut au avut o tendință de  creștere. Astfel, nivelul ponderii veniturilor administrate de SFS la  bugetul public național a constituit 19,5% în anul 2021, majorându-se  comparativ cu anul 2019 cu 0,9 %.

Cât privește restanța contribuabililor, se evidențiază o tendință de creștere continuă a acestora. 

-  la bugetul public național suma restanței, în anul 2020 s-a majorat cu  31%, comparativ cu anul 2019, iar în anul 2021 s-a înregistrat o  creștere de 30,3% comparativ cu anul 2020;

- la bugetul de stat   restanțele agenților economici s-au majorat în anul 2020 cu 21,6 % iar  în anul 2021 cu 61,0%, față de perioada anterioară.

Auditul a  atestat că, dacă în anul 2020 în cadrul controalelor fiscale planificate  au fost calculate în jur de 240 milioane de lei și s-au încasat 55% din  această sumă, atunci  în anul 2021 suma calculată  se cifrează la peste  un miliard de lei din care s-au recuperat doar 14,4%. Nivelul de  încasare a sumelor calculate în cadrul tuturor controalelor fiscale este  unul și mai mic.

Un alt aspect incert este lipsa unor instrumente  legale, care ar asigura comercializarea bunurilor sechestrate silit de  către SFS, valoarea cărora la finele anului 2021 a însumat 136,7  milioane de lei. În perioada verificată nu s-a încasat nici un leu la  buget din aplicarea acestui instrument.

La finele anului 2021,  obligațiile fiscale datorate la bugetul public național înscrise în  evidența specială au însumat 12,9 miliarde de lei. Din suma totală de  12,9 miliarde de lei, 8,5 miliarde de lei  reprezintă obligațiile  fiscale ale circa 2900 contribuabili, aflați în procedura de  insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a  falimentului.

În contextul auditului s-a constatat că SFS  nu a  respectat prevederile Codului Fiscal la stingerea unor  obligațiilor  fiscale din evidența de bază și trecerea lor  în evidența specială,  precum și nu  în toate cazurile a dat dovadă de responsabilitate privind  asigurarea unui management eficient și rezultativ în vederea  recuperării creanțelor bugetare de la unii contribuabili insolvabili.  Verificările de audit arestă neconformități de deferit gen admise de SFS  în valoare totală de peste 100 milioane de lei.

În perioada  auditată restanțele curente ale contribuabililor insolvabili au avut o  tendință de majorare, iar la finele anului 2021 a constituit 206  milioane de lei. În ultimii doi ani aceste datorii au crescut cu circa  60 milioane de  lei, fiind  necesare soluții și instrumente pentru a  stopa acest fenomen.

În final, în baza constatărilor auditului  public extern s-a conchis că în perioada auditată SFS a dispus de un  sistem parțial funcțional din punct de vedere al conformității, care  urmează a fi îmbunătățit la aspectele menționate în raportul de audit,  se arată în comunicat.