logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

S.A. „CET-Nord”, în vizorul Curții de Conturi. Neconformitățile constatate privind salarizarea în cadrul întreprinderii


https://www.ccrm.md/ro/sa-cet-nord-in-vizorul-curtii-de-conturi-neconformitatile-constatate-82_93041.html

Curtea de Conturi a R. Moldova anunță printr-un comunicat că a examinat marți, 7 noiembrie, rezultatele auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „CET-Nord” în anii 2021-2022.

Curtea de Conturi a R. Moldova anunță printr-un comunicat că a examinat marți, 7 noiembrie, rezultatele auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „CET-Nord” în anii 2021-2022. Conform instituției, „ansamblul activităților, proceselor și procedurilor, per ansamblu, corespund exigenților cadrului normativ în vigoare, precum și a reglementărilor interne existente, fiind constatate doar unele neconformități, care însă nu au afectat semnificativ buna guvernare a patrimoniului public încredințat”.

În context, au fost formulate următoarele observații de audit:

  • Aplicarea neconformă a prevederilor cadrului legal privind recunoașterea și contabilizarea terenurilor primite în gestiune de la autoritatea publică locală, precum și nivelul scăzut de conlucrare cu organele AAPL din cadrul municipiul Bălți, a generat contabilizarea și raportarea necorespunzătoare de către „CET-Nord” pe conturile bilanțiere a respectivelor terenuri cu suprafața de 13,96 ha cu valoarea reevaluată de 38,3 mil. lei. Se menționează că acestea sunt reflectate în evidența contabilă a Primăriei municipiul Bălți și raportate ca active proprietate publică locală;
  • Înregistrarea neconformă a unor active procurate în perioadele precedente ca imobilizări corporale în sumă de 639,8 mii lei, care efectiv sunt piese de schimb, afectând raportarea veridică a acestora;
  • SA „CET-Nord” a întreprins măsuri și în vederea recuperării creanțelor aferente consumului de energie termică, fiind încasate pentru perioada anilor 2021-2022 creanțe în valoare de 25,3 mil. lei. Însă, auditul denotă că la situația din 31 decembrie 2022 valoarea totală a creanțelor constituie 210,3 mil. lei, inclusiv pentru energiile produse 186,1 mil. lei, dintre care creanțele cu termenul mai mare de 3 ani – constituie 14,3 mil. lei (6,8%).
  • Datoriile înregistrare de către SA „CET-Nord” în anul 2022 constituie– 629 mil. lei, sau cu 184 mil. lei mai mult față de finele anului 2021 (445 mil. lei). Potrivit Curții de Conturi, această situație este datorată majorării semnificative în anul 2022 a prețului la gazele naturale consumate, care afectează capacitatea Societății de achitare la datele scadente datoria față de furnizorul de gaze naturale SA „Moldovagaz”. Dacă la sfârșitul anului 2021 datoriile față de SA „Moldovagaz” constituiau 49,97 mil. lei, atunci la finele anului 2022 acestea însumau 203 mil. lei.

Conform auditului, un domeniu ce necesită îmbunătățiri este valorificarea mijloacelor financiare pentru investițiile capitale.

„Astfel, nerespectând prevederile Codului practic în construcție din 2012, în 3 cazuri entitatea nu a stabilit volumul și descrierea lucrărilor necesare de executat conform normelor de deviz și regulilor de calcul a volumelor de lucru. În rezultat, la lucrările de reparație a bazinului de stropire, în 3 oferte prezentate la licitație, costul la unele lucrări similare a variat de la 55,8 mii lei până la 198,0 mii lei, precum și cantitatea materialelor de construcție respective a variat de la 3 până la 7 tone. Reieșind din cele menționate, reparația bazinului de stropire de la valoarea inițială preconizată în sumă de 668,4 mii lei a ajuns la valoarea finală executată de 1,6 mil. lei, ca rezultat a efectuării lucrărilor suplimentare de asigurare a impermeabilității bazinului”, se spune în comunicatul instituției.

Un alt aspect supus auditului a fost salarizarea în cadrul SA „CET-Nord”, constatându-se unele neconformități:

  • Existența unor ambiguități ale prevederilor legale au permis entității să acorde suplimentar plăți de stimulare a angajaților în calitate de spor pentru eficiența în muncă în sumă totală de 8,83 mil. lei. Conform auditului, acordarea acestui spor s-a efectuat în baza evaluărilor de performanță individuală, colectivă și a aportului personal al fiecărui salariat în realizarea obiectivelor statutare, îndeplinirea calitativă a obligațiilor contractuale ale întreprinderii;
  • Deși SA „CET-Nord” nu a redus pierderile comparativ cu perioadele respective ale anului precedent, acestea fiind în creștere de la 2,8 mil. lei în 2020 la 17,52 mil. lei în 2021 și la 167,12 mil. lei în 2022, fondatorul a acceptat acordarea premiilor conducătorului societății aprobate de Consiliul societății, și achitate în sumă totală de 218,7 mii lei;
  • De asemenea, auditul denotă că statele de personal ale SA „CET-Nord” nu sunt bazate pe norme și normative pentru normarea muncii. Astfel, statele de personal aprobate în anul 2022 au fost majorate cu 52 de unități față de anul 2021, majorare efectuată în baza propunerilor date de către conducerea entității.