logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Rezultatele auditurilor financiare ale două ministere, examinate de Comisia de control a finanțelor publice


https://www.ccrm.md/ro/rezultatele-auditurilor-financiare-ale-doua-ministere-examinate-de-comisia-80_93183.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, la data de 24 aprilie, rezultatele auditurilor financiare la Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) și a Ministerului Apărării (MA) pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, la data de 24 aprilie, rezultatele auditurilor financiare la Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) și a Ministerului Apărării (MA) pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022.

Viorel Chetraru, vicepreședintele instituției și responsabilii de audit, Alina Certan și Ion Dudnicenco au relatat despre constatările CCRM care au stat la baza formulării opiniei cu rezerve în cazul ambelor audituri, precum și despre recomandările înaintate entităților auditate.

În cazul auditului la MAEIE, emiterea opiniei cu rezerve se argumentează prin faptul că factorii responsabili au admis contabilizarea și raportarea incorectă a valorii  terenului aferent clădirii procurate pentru amplasarea Ambasadei Republicii Moldova în Franța. 

Deși potrivit contractului de procurare au fost delimitate și prevăzute separat valoarea clădirii achiziționate și cea a terenului pe care aceasta este amplasată,  în evidența contabilă a ministerului, activele au fost eronat înregistrate la contul bilanțier - „Clădiri”. Prin urmare, se constată că Ministerul nu a aplicat prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor 216 și nu a asigurat înregistrarea separată în evidența contabilă a clădirii în valoare de 108,1 mil. lei și a terenului aferent, al cărui cost constituie 46,3 mil. lei. 

Auditul a identificat anumite deficiențe și în administrarea mijloacelor financiare de către Minister și instituțiile subordonate.  

În scopul remedierii carenților depistate au fost înaintate 17 recomandări de audit, implementarea cărora  se află în fază de evaluare de către echipa de audit în cadrul auditului financiar pentru anul 2023.

În cazul MA, opinia cu rezerve a fost condiționată de faptul că ministerul nu a reflectat în evidență contabilă terenurile şi clădirile transmise în gestiunea economică a întreprinderilor de stat, fondator al cărora este. Astfel, valoarea raportată a soldului grupei de conturi „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” a fost subevaluată cu 21,3 mil. lei.

Totodată,  auditul a fost limitat în obținerea probelor de audit suficiente și adecvate cu privire la valoarea și componența bunurilor transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat,  fondator al cărora este ministerul, valoarea raportată de 22,4 mil. lei, care nu poate fi validată.

Pentru remedierea deficiențelor identificate Curtea de Conturi a înaintat conducerii entității 14 recomandări specifice cu termenul de realizare de 8  luni.