logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Rapoartele auditurilor orașului Nisporeni, examinate de Comisia de profil


https://www.ccrm.md/ro/rapoartele-auditurilor-orasului-nisporeni-examinate-de-comisia-de-profil-80_92536.html

Rezultatele auditului rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale (UAT) orașul Nisporeni încheiate la 31 decembrie 2019 și ale auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la UAT orașul Nisporeni în anul 2019 au fost examinate, la data de 19 octombrie, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP).

Rezultatele auditului rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale (UAT) orașul Nisporeni încheiate la 31 decembrie 2019 și ale auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la UAT orașul Nisporeni în anul 2019 au fost examinate, la data de 19 octombrie, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP).

Constatările și recomandările Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au fost prezentate de către echipa de audit, condusă de Eduard Moroșan, membrul CCRM.

În contextul auditului financiar, Curtea de Conturi a constatat, că Rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale orașul Nisporeni, încheiate la 31 decembrie 2019, nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară, fiind emisă opinie contrară.

Opinia contrară asupra rapoartelor financiare a fost emisa în baza următoarele deficiențe:

  • Subevaluarea contului „Terenuri” cu suma de 508,2 mil. lei, ca efect al neincluderii și neraportării în evidența contabilă a terenurilor proprietate publică cu suprafața totală de 1950,9 ha
  • Lipsa informațiilor suficiente aferente celor 140 străzi (98,2 ha), neînregistrate ca obiecte de evidență la contul „Construcții speciale”.
  • Autoritatea locală nu a evaluat și nu a contabilizat resursele naturale aferente fondului forestier cu suprafața totală de 538,2 ha.
  • Micșorarea valorii contului „Construcțiilor speciale” cu suma de 1,2  mil. lei din cauza clasificării incorecte și raportării ca cheltuieli curente a cheltuielilor capitale;
  • Primăria a majorat cheltuielile cu 1,4 mil. lei, diminuând concomitent contul „Creanțele instituției bugetare” cu suma dată, ca urmare a reflectării ca cheltuieli a  contribuției financiare a Primăriei pentru cheltuieli capitale.
  • S-a admis majorarea valorii contului „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” cu suma de 23,5 mil. lei, ca urmare a nerecunoașterii și necontabilizării infrastructurii tehnico-edilitare proprietate publică locală din domeniul public, inclusiv a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare;

În contextul auditului conformității, CCRM a constatat că aplicarea neconformă a prevederilor normative au determinat carențe în estimarea și planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, efectuarea achizițiilor și cheltuielilor aferente, precum și în înregistrarea și administrarea patrimoniului.