logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Precizări cu referire la auditul performanței privind vaccinarea anti-COVID-19


https://www.ccrm.md/ro/precizari-cu-referire-la-auditul-performantei-privind-vaccinarea-anti-covid-19-80_92171.html

Raportul de audit furnizează destinatarilor informații relevante privind procesele sistemice de gestionare a activităților în perioada pandemică, care au fost orientate în mod prioritar pentru vaccinarea cetățenilor.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) este unica autoritate publică care are mandatul de efectuare a auditului public extern. Activitatea de audit este realizată în strictă conformitate cu Standardele internaționale de profil, elaborate și promovate de Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit INTOSAI.

Domeniul de auditare al auditului performanței „Autoritățile competente au întreprins suficiente măsuri în vederea asigurării cetățenilor cu vaccinuri și atingerii imunității colective pentru combaterea infecției COVID-19?” a cuprins evaluarea activităților și măsurilor întreprinse de factorii de decizie pentru atingerea obiectivelor propuse, prin prisma prevederilor politicilor elaborate și directivelor din domeniu, precum și examinarea problemelor referitoare la procesul de vaccinare.

Auditul a fost realizat în conformitate cu manualele și reglementările interne, actele legislative și normative naționale, precum și Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI:

  • ISSAI 100 „Principiile fundamentale pentru auditul sectorului public”;
  • ISSAI 300 „Principiile fundamentale ale auditului performanței”;
  • ISSAI 3000-3899 „Standarde ale auditului de performanță”;
  • GUID 3910 „Concepte de bază privind auditul performanței”, GUID 3920 „Procesul de audit al performanței”.

Raportul de audit furnizează destinatarilor informații relevante privind procesele sistemice de gestionare a activităților în perioada pandemică, care au fost orientate în mod prioritar pentru vaccinarea cetățenilor. Astfel, în cadrul auditului a fost evaluat întreg procesul de vaccinare: recepționarea, repartizarea și înregistrarea administrării vaccinurilor.

Probele de audit au fost obținute din SIA Registru de Evidență a Vaccinării împotriva COVID–19 (SIA Registru) și registrele ținute pe hârtie, din documente primare obținute de la diferite autorități implicate de proces, precum și din explicațiile oferite de responsabilii din cadrul entităților auditate etc. Menționăm că, în cadrul misiunii, echipei de audit nu i-a fost oferit accesul la SIA Registru timp de 1,5 luni.

Prin prisma riscurilor identificate, CCRM a evaluat un eșantion de vaccinări de aprox. 31% (527 mii) din totalul de 1,6 mil., rezultatele evaluării au servit drept bază pentru constatările de audit.

Verificările Curții de Conturi pe eșantionul susmenționat a stabilit diferențe majore dintre datele din SIA Registru și fișele / listele Centrelor de sănătate (CS) și altor instituții medicale, ceea ce prezintă suspiciuni rezonabile privind existența a 6,8 mii cazuri (1,3% din eșantionul total examinat) de administrare a vaccinurilor cu termen expirat.

Astfel, data administrării vaccinurilor indicată în fișele / listele CS nu coincide cu data inclusă în SIA Registru. În unele cazuri, în fișe / liste sunt introduse înscrisuri adiționale, prin care se modifică lotul vaccinului administrat, comparativ cu cel inițial indicat în fișă și în SIA Registru. Potrivit datelor din SIA Registru, s-a constat că, cele 6,8 mii de doze au fost administrate după expirarea termenului de valabilitate a vaccinului.

Curtea de Conturi salută inițierea de către Ministerul Sănătății a unei Comisii de anchetă privind  constatările prezentate în raportul de audit și exprimă deschiderea în comunicarea situațiilor procesului auditat, în caz dacă Comisia va manifesta interes.

Vrem să atragem atenția Comisiei de anchetă și asupra altor constatări importante, expuse în raport, cu referire la  datele despre vaccinare din SIA Registru, în care echipa de audit a evaluat și stabilit peste 277 mii de înregistrări privind vaccinarea care a au fost introduse în alte perioade decât cele reale. Analiza, prin prisma riscurilor identificate, a determinat că peste 70 mii înregistrări creează suspiciuni privind veridicitatea certificatelor emise de către instituțiile implicate în proces.

Curtea de Conturi a înaintat un șir de recomandări orientate spre îmbunătățirea și consolidarea managementului instituțional și eliminarea deficiențelor constatate de audit. Implementarea acestora va contribui la eficientizarea procesului de vaccinare și consolidarea acțiunilor de control managerial.

Reieșind din importanța tematicilor aferente pandemiei COVID-19,  Curtea de Conturi va continua și pe viitor realizarea unor audituri tematice, care vor fi incluse în  programul activități de audit pentru anul viitor.