logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Marian Lupu: Statutul de observator în Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din țările membre UE – realizare importantă în parcursului european al țării


https://www.ccrm.md/ro/marian-lupu-statutul-de-observator-in-comitetul-de-contact-82_92483.html

Marian Lupu, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, a vorbit despre recenta realizare foarte importantă – obținerea de către Curte a statutului de observator în Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din țările membre ale Uniunii Europene.

Marian Lupu, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, a vorbit despre recenta realizare foarte importantă – obținerea de către Curte a statutului de observator în Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din țările membre ale Uniunii Europene.

TRIBUNA: Recent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a anunțat despre acceptarea instituției în calitate de observator în Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit (ISA) din țările membre ale Uniunii Europene (UE). Ce reprezintă această structură europeană?

Marian Lupu: După cum am informat prin comunicatul de presă, Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din țările membre UE a acordat Curții de Conturi statutul de observator în cadrul acestui important for european. O scrisoare de informare în acest sens a fost primită de la Președinția actuală a Comitetului de contact, Curtea de Conturi a Portugaliei, cu felicitările de rigoare.

Conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Curtea de Conturi Europeană și instituțiile naționale de audit din statele membre trebuie să practice o cooperare bazată pe încredere și pe respectarea independenței fiecărei instituții, cadrul de cooperare fiind implementat prin intermediul Comitetului de contact. Comitetul este o platformă de nivel înalt, în cadrul căreia se reunesc președinții ISA din statele membre ale UE și președintele Curții de Conturi Europene.

Prima reuniune a președinților instituțiilor supreme de audit din UE (Comunitatea Economică Europeană pe atunci) a avut loc în 1960. De atunci, președinții instituțiilor supreme de audit colaborează în cadrul acestui Comitet de contact, care funcționează ca un forum pentru discutarea problemelor de interes comun. Comitetul de contact a jucat un rol decisiv în instituirea Curții de Conturi Europene (CCE) și în definirea atribuțiilor acesteia în Tratatul de la Bruxelles din 1975, care a condus la crearea CCE în 1977. CCE a fost invitată de Comitetul de contact să i se alăture în 1978.

Comitetul funcționează ca un forum pentru abordarea subiectelor axate pe auditul public extern. De asemenea, Comitetul de contact promovează și înlesnește cooperarea între țările candidate și țările potențial candidate și instituțiile supreme de audit din statele membre ale UE prin intermediul mai multor inițiative.

T.: Republica Moldova nu este membru al Uniunii Europene. Cum ați reușit să obțineți acceptul de a participa la activitatea Comitetului de contact al țărilor membre UE?

M.L.: Acceptarea CCRM în calitate de observator în cadrul Comitetului reprezintă rezultatul inițiativei Curții de Conturi și negocierilor derulate pe parcursul ultimilor ani. Discuțiile în acest sens au fost impulsionate în luna mai curent, în cadrul Reuniunii EUROSAI Praga Post-Congres, eveniment care a reunit delegațiile la nivel înalt a instituțiilor supreme de audit din cadrul Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI).

Astfel, la Praga am avut câteva întrevederi importante cu înalți demnitari europeni. Am purtat discuții bilaterale pe acest subiect cu Miloslav Kala, președintele organizației europene de profil EUROSAI, președinte al Oficiului Suprem de Audit al Republicii Cehe. Dl Kala a susținut inițiativa CCRM, remarcând importanța participării la for a instituțiilor supreme de audit din țările potențial candidate (pe atunci) la aderarea la UE, cum ar fi Republica Moldova, Ucraina, Georgia.

Subiectul a fost discutat în cadrul întâlnirii bilaterale cu președintele Curții de Conturi Europene, Klaus-Heiner Lehne, care a invitat CCRM de a demara procedurile tehnice de solicitare a participării la Comitetul de contact în calitate de observator. De asemenea, președintele Curții de Conturi a Portugaliei, José F. F. Tavares, care asigură conducerea Comitetului în perioada actuală, s-a pronunțat în favoarea promovării inițiativei ISA din țările potențial candidate la aderarea la UE, în cadrul discuțiilor purtate la Praga.

În final, decizia membrilor Comitetului de contact a fost impulsionată de acordarea Republicii Moldova a statutului de stat candidat pentru aderarea la UE.

T.: Care este importanța acestui statut pentru Curtea de Conturi a Republicii Moldova?

M.L.: Obținerea acestui statut de către CCRM este o realizare importantă în parcursului european al Republicii Moldova, în contextul implementării prevederilor art. 49 al Acordului de Asociere RM-UE. Este aportul nostru, în calitate de instituție supremă de audit din țară, la implementarea cerințelor Acordului de Asociere.

Menționez că articolul 49 conține cerințe privind auditul extern și prevede punerea în aplicare a standardelor de audit extern acceptate la nivel internațional ale Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI), precum și schimbul de informații, de experiență și de bune practici, printre altele cu ajutorul schimbului de personal și al acțiunilor comune de formare în acest domeniu.

Toate aceste aspecte, care sunt implementate în activitatea Curții de Conturi de mai mulți ani, sunt abordate și  promovate în direcțiile de cooperare și conlucrare a Comitetului de contact. Participarea la activitatea forului ISA din statele membre UE va oferi CCRM oportunități inedite de schimb de bune practici, formare profesională și promovare a imaginii țării pe plan european.

T.: Ați vorbit despre cooperarea între țările candidate și țările potențial candidate și instituțiile supreme de audit din statele membre ale UE. Care sunt aceste inițiative?

M.L.: Curtea de Conturi este instituția supremă de audit dintr-un stat candidat la aderarea în UE și statutul de observator în Comitetul de contact este cea mai înaltă treaptă care poate fi obținută în cadrul cooperării cu ISA din statele membre UE.

Concomitent, Comitetul de contact promovează și susține și alte inițiative de cooperare. Comitetul cooperează cu ISA din țările candidate și potențial candidate la aderarea la UE pentru a facilita schimburile periodice de informații, pentru a dezvolta metodologii de audit și pentru a promova formarea profesională. Aceste activități se realizează în parteneriat cu SIGMA (Sprijin pentru îmbunătățirea guvernanței și a gestionării), o inițiativă comună a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și a UE.

Principalul mijloc de cooperare este reprezentat de Rețeaua instituțiilor supreme de audit din țările candidate și potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană, care funcționează în mod similar cu Comitetul de contact. Principalul scop al rețelei este să promoveze implementarea unor metode și tehnici de audit în conformitate cu standardele internaționale și cu bunele practici din UE.

Curtea de Conturi a inițiat discuții și negocieri pentru a fi acceptată și în calitate de membru al acestei inițiative. Această structură este acum în proces de reimpulsionare a activității și regândire a principiilor de funcționare, procesul fiind ghidat de SIGMA.

T.: Vă mulțumim pentru interviu și vă dorim succese în realizarea acțiunilor planificate.