logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Managementul instituțional și financiar al UTM nu este racordat la principiile bunei guvernări


https://www.ccrm.md/ro/managementul-institutional-si-financiar-al-utm-nu-este-racordat-80_93142.html

Curtea de Conturi atestă un deficit de reguli și proceduri aferente procesului de gestionare a resurselor financiare și a patrimoniului public primit în gestiune economică de Universității Tehnice a Moldovei (UTM), managementul instituțional și cel financiar nefiind racordat la principiile bunei guvernări.

Curtea de Conturi atestă un deficit de reguli și proceduri aferente procesului de gestionare a resurselor financiare și a patrimoniului public primit în gestiune economică de Universității Tehnice a Moldovei (UTM), managementul instituțional și cel financiar nefiind racordat la principiile bunei guvernări.

Raportul auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Universitatea Tehnică a Moldovei în anii 2021-2022 a fost examinat astăzi, 13 februarie, în cadrul ședinței Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Subiectul auditat de CCRM a fost abordat prin evaluarea mai multor procese și activități din cadrul UTM, realizate în perioada 2021-2022, cum ar fi: administrarea veniturilor din alocații bugetare și a celor proprii; respectarea prevederilor legale la efectuarea cheltuielilor, în special în procesul de salarizare a angajaților; conformitatea desfășurării procesului de achiziții publice; procesul de gestionare a patrimoniului public, etc.

Patrimoniul gestionat de UTM aparține în totalitate statului, valoarea căruia la finele anului 2022 a constituit 1.133,01 mil. lei, majorându-se față de anul precedent cu 478,2 mil. lei, datorită faptului că, în urma reorganizării instituțiilor din domeniul educației, cercetării și renovării, UTM a absorbit o instituție de învățământ și trei institute de cercetare.

Veniturile și cheltuielile înregistrate de UTM la finele anului 2022 au constituit 407,2 mil. lei și, respectiv, 415,4 mil. lei. Ponderea cea mai mare în componența veniturilor UTM  o dețin  alocațiile bugetare pentru prestarea serviciilor educaționale și întreținerea căminelor (53,2%), iar în componența cheltuielilor UTM - cheltuielile privind retribuirea muncii (52,6%).

Curtea de Conturi a identificat unele deficiențe și neconformități aferente gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare, care au afectat buna guvernare a patrimoniului public încredințat, cauzate atât de unele lacune ale sistemului de control intern managerial, cât și de neconformarea responsabililor din cadrul entităților la prevederile cadrului normativ. 

Astfel, veniturile administrate de UTM în perioada auditată nu au fost planificate, evaluate și înregistrate conform, datorită lipsei planului anual privind pregătirea cadrelor de specialitate pe bază de contract, nedeterminării taxelor de studii în baza cheltuielilor reale și aplicării diferitor metode de contabilizare a veniturilor din alocații bugetare și surse proprii. Acest fapt a condiționat acoperirea parțială a cheltuielilor privind instruirea studenților în bază de taxe din contul alocațiilor bugetare. De asemenea, fondatorul nu a respectat prevederile cadrului normativ la stabilirea alocațiilor bugetare destinate pentru întreținerea căminelor, ceea ce a dus la finanțarea suplimentară cu cca 3,27 mil. lei.

Nerespectarea prevederilor cadrului normativ privind reglementarea modului de transmitere în locațiune a activelor neutilizate, precum și neaplicarea principiilor legalității, eficienței și transparenței au favorizat utilizarea nerațională a patrimoniului gestionat de UTM și a generat cheltuieli suplimentare privind întreținerea acestuia, precum și ratarea veniturilor în sumă de 119,63 mii lei.

Lipsa metodologiei de restituire la bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire a condiționat utilizarea ineficientă a alocațiilor bugetare în sumă de cel puțin 16,42 mil. lei.
Aplicarea neconformă a prevederilor cadrului normativ la stabilirea sporurilor de performanță și cu caracter specific, a condiționat majorarea neregulamentară a cheltuielilor de salarizare cu 13,25 mil. lei. Astfel, acestea au fost acordate în lipsa unor criterii unice, exhaustive, neechitabil, variind de la 0,3 % până la 281 % din salariu de funcție. De asemenea, conducerea instituției nu a luat măsuri pentru revizuirea statelor de personal și suplinirea funcțiilor vacante timp de mai mulți ani, neorganizând concursuri pentru angajarea personalului, acestea fiind cumulate de către angajații instituției. 

UTM nu a asigurat evaluarea conformă a necesităților, determinarea bugetului și întocmirea planului de achiziții, și nici corelarea între bugetul aprobat și planul de achiziții, precum și executarea, gestionarea și monitorizarea contractelor de achiziții publice în termenele și condițiile prevăzute, fiind afectată legalitatea, transparența și eficiența achizițiilor.

De asemenea, UTM nu a asigurat înregistrarea și evaluarea conformă a patrimoniului gestionat în valoare de 69,07 mil.lei, prin nerespectarea prevederilor cadrului normativ la efectuarea inventarierii, ceea ce a dus la denaturarea datelor reflectate în situațiile financiare. Totodată, procesul de delimitare a proprietății publice nu este finalizat conform, iar datoriile aferente patrimoniului primit în gestiune economică și, respectiv, aferente patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate nu sunt reflectate regulamentar, ceea ce generează posibile riscuri la apărarea dreptului de proprietate publică asupra acestuia.

UTM, nerespectând cadrul normativ la organizarea contabilității, și anume caracteristicile calitative ale informațiilor prezentate în situațiile financiare, a denaturat rezultatul financiar cu 25,1 mil.lei.

Curtea de Conturi atestă că UTM nu a înregistrat conform mijloacele financiare alocate pentru realizarea proiectelor de cercetare. Acest fapt denotă că procedurile de control intern managerial instituite în cadrul procesului de finanțare a proiectelor de cercetare și inovare nu asigură în măsură deplină raportarea conformă a rezultatelor științifice și utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate, majorând cheltuielile și diminuând valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuție cu 139,96 mil. lei.

În urma procesului de reorganizare a instituțiilor din domeniul educației, cercetării și inovării,  autoritățile publice centrale și UTM nu au asigurat integrarea tuturor angajaților instituțiilor absorbite. De asemenea, UTM nu a înregistrat corect în evidența contabilă drepturile și obligațiile aferente instituțiilor absorbite, nu a evaluat patrimoniul transmis în gestiune economică de la instituțiile bugetare, fapt ce atestă că procesul de reorganizare s-a efectuat cu abateri de la cadrul normativ în vigoare.

Managementul financiar al UTM reflectă deficiențe și erori semnificative privind  gestionarea resurselor financiare care se exprimă prin planificarea defectuoasă a veniturilor; nerespectarea cadrului normativ la stabilirea taxelor de studii și plății de locațiune, la organizarea și desfășurarea achizițiilor publice și la determinarea plăților salariale; înregistrării eronate a tranzacțiilor economice, ceea ce a influențat rezultatul financiar al instituției și caracteristicile calitative a informațiilor din situațiile financiare.

Managementul gestionării patrimoniului UTM nu întrunește rigorile cadrului legal, acesta fiind afectat de nereguli și deficiențe, care se exprimă prin neînregistrarea conformă a drepturilor de gestiune a patrimoniului, nedeținerea documentelor confirmative aferente unor bunuri patrimoniale, nefinalizarea proceselor de delimitare a patrimoniului și transmitere a terenurilor, ceea ce conduce la denaturarea situațiilor patrimoniale și financiare ale UTM și generează riscuri de pierdere a patrimoniului statului.

Toate acestea, în viziunea auditorilor, au fost condiționate de lipsa activităților de control eficiente aferente procesului de gestionare a resurselor financiare și a patrimoniului public, comunicare intersectorială fragmentată, de vidul normativ de reglementare, precum și de responsabilitatea insuficientă a factorilor de decizie la exercitarea atribuțiilor funcționale.