logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

La şedinţa Curţii de Conturi din 13 mai 2008 a fost examinat raportul asupra corectitudinii utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale de către unele autorităţi publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea


https://www.ccrm.md/ro/la-sedinta-curtii-de-conturi-din-13-mai-2008-a-fost-examinat-raportul-asupra-cor-80_442.html

La 13 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra corectitudinii utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale de către unele autorităţi publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea din raioanele Briceni, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Donduşeni, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Ştefan Vodă şi Ungheni în anul 2007
La şedinţă au participat şeful Secţiei analiză financiară şi expertiza proiectelor a Ministerului Finanţelor, şeful-adjunct al Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor, vicedirectorul Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, preşedinţii raioanelor Căuşeni, Cimişlia, Rîşcani, Soroca, Ştefan Vodă, Ungheni, vicepreşedinţii raioanelor Briceni şi Floreşti alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea.
Au fost supuse controlului 119 entităţi din raioanele de mai sus. În urma efectuării controalelor s-au consemnat următoarele probleme, încălcări şi neajunsuri
- Unele autorităţi publice locale au organizat şi desfăşurat licitaţii publice în lipsa documentaţiei de proiect, însoţite de calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit.
- La încheierea cu antreprenorii a contractelor de achiziţii publice de lucrări, autorităţile publice locale nu în toate cazurile au prevăzut măsuri de asigurare a executării acestora.
- La efectuarea achiziţiilor de lucrări şi servicii, unele grupuri de lucru ale autorităţilor publice locale n-au respectat întocmai unele proceduri legale ce ţin de invitaţiile de participare şi documentele ofertanţilor înaintate la licitaţie.
- În procesul de încheiere a contractelor de antrepriză unii beneficiari de investiţii capitale din cadrul autorităţilor publice locale au acceptat în contracte unele clauze, care contravin prevederilor legale şi, ca consecinţă, au prejudiciat bugetul local.
- La efectuarea achiziţiilor suplimentare de la acelaşi antreprenor, unele grupuri de lucru ale autorităţilor publice locale au efectuat achiziţii cu depăşirea nivelului de 30% din cuantumul achiziţiilor iniţiale.
- unele autorităţi publice locale au admis efectuarea lucrărilor de proiectare şi de construcţie în lipsa autorizaţiilor corespunzătoare şi certificatelor de urbanism, eliberate de către autorităţile respective ale administraţiei publice locale.
- mijloacele financiare au fost alocate în baza documentelor care n-au întrunit cerinţele înaintate, cu derogare de la limitele de finanţare stabilite, fiind utilizate în unele cazuri contrar destinaţiei.
- Unii beneficiari de investiţii capitale din cadrul autorităţilor au admis recepţionarea volumelor de lucrări îndeplinite în volume mai mari decît cele prevăzute în programele anuale, generînd datorii creditoare.
- 44,9 la sută din beneficiarii de investiţii capitale în construcţii din cadrul autorităţilor publice locale supuşi controlului n-au calculat şi n-au transferat defalcări în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii în sumă totală de 249,0 mii lei
- neţinerea conformă a evidenţei contabile şi nereflectarea corectă în evidenţă a operaţiunilor efectuate şi neînregistrarea corespunzătoare a mijloacelor fixe şi a valorii lor;
Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:
- să examineze în cadrul Consiliilor rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării deficienţelor constatate de control şi, după caz, să aplice faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor şi neajunsurilor sancţiuni disciplinare, conform legislaţiei
- să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
- Preşedintele raionului Ungheni să aducă clauzele contractelor de antrepriză încheiate în limita prevederilor legale
- Consiliile raionale Ungheni şi Glodeni (Direcţia generală, învăţămînt, tineret şi sport), primăriile s.Hirova, raionul Călăraşi, com.Pîrliţa şi com.Valea Mare, raionul Ungheni, s.Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, Instituţia medico-sanitară Spitalul raional Nisporeni să ia măsuri în vederea restituirii majorărilor la executarea lucrărilor de construcţie în sume, respectiv, de: 15,9 mii lei, 1,8 mii lei, 187,7 mii lei, 158,0 mii lei, 4,4 mii lei, 3,7 mii lei, 9,4 mii lei.
- Se cere de la beneficiarii de investiţii capitale, conform Anexei nr.2, să asigure transferarea sumelor restante, la 01.01.2008, în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii în sumă totală de 249,0 mii lei,
Ministerul Finanţelor a fost informat despre rezultatele controlului asupra utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale de către autorităţile publice locale.