logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

La data de 6 iunie 2008 în cadrul şedinţei plenare Curtea de Conturi a examinat raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007


https://www.ccrm.md/ro/la-data-de-6-iunie-2008-in-cadrul-sedintei-plenare-curtea-de-conturi-a-examinat-80_453.html

   La 6 iunie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007.
La şedinţă au participat preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi vicepreşedintele, directorul Direcţiei generale evidenţa contribuabililor, directorul Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale (contabil-şef), viceministrul finanţelor, viceministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului, şeful-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, directorii Firmei de producţie şi comerţ „Alexandra UM” S.R.L. şi S.R.L. „Casa-Construct”.
S-au consemnat următoarele neregularităţi şi probleme:
- CNAS nu ţine evidenţa separată a încasărilor provenite din plăţile de la titularii de  patentă de întreprinzător;
- în Clasificaţia bugetară a veniturilor BASS nu este prevăzută atribuirea separată a contribuţiilor de asigurări sociale la tariful de 20% la fondul de remunerare a muncii şi altor recompense;
- în Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat mijloacele transferate pentru efectuarea plăţilor beneficiarilor sînt reflectate în sumă totală, ceea ce nu dă posibilitate de a se exprima opinia asupra corectitudinii cheltuielilor pe tipuri de plăţi;
- nerealizarea recomandărilor Curţii de Conturi de îmbunătăţire a managementului cheltuielilor la mijloacele transferate pentru plată beneficiarilor este caracterizată prin dezvoltarea continuă şi definitivarea acţiunilor concomitent cu etapele de implementare a sistemului informaţional integrat.
Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:
- examinarea rezultatelor controlului şi întreprinderea acţiunilor în vederea lichidării neajunsurilor constatate;
- asigurarea în  continuare a unei administrări şi gestionări mai bune a sistemului public de asigurări sociale;
- îmbunătăţirea managementului cheltuielilor la mijloacele transferate pentru plată beneficiarilor;
- inventarierea datoriilor creditoare în sumă de 22,1 mii lei, cu precizarea termenelor de formare;
- monitorizarea executării clauzelor contractelor de achiziţii publice, inclusiv a respectării termenelor de executare a lucrărilor de reparaţie capitală;
- înregistrarea imobilelor din proprietate la oficiile cadastrale teritoriale;
- orientarea activităţii de audit intern spre dezvoltarea şi promovarea celor mai eficiente măsuri pentru evaluarea controlului intern;
- asigurarea, de comun acord cu MF şi IFPS, a uniformităţii reflectării datelor privind restanţele plăţilor faţă de BASS în rapoartele întocmite şi prezentate.