logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

În cadrul şedinţei plenare din 12 iunie 2008 Curtea de Conturi a examinat raportul asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi la unele instituţii din subordinepe perioada anului 2007


https://www.ccrm.md/ro/in-cadrul-sedintei-plenare-din-12-iunie-2008-curtea-de-conturi-a-examinat-raport-80_456.html

   La 12 iunie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi la unele instituţii din subordinepe perioada anului 2007.
La şedinţă au fost prezenţi ministrul ecologiei şi resurselor naturale şi ex-ministrul, şeful interimar al Direcţiei planificare, finanţe şi evidenţă contabilă a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, şeful şi contabilul-şef ai Inspectoratului Ecologic de Stat, directorul şi contabilul-şef ai Serviciului Hidrometeorologic de Stat, directorul Institutului de Ecologie şi Geografie, şeful Direcţiei  finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor, precum şi alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul instituţiilor verificate.
În rezultatul efectuării auditului regularităţii, la aparatul central al MERN s-au relevat următoarele nereguli şi deficienţe la gestionarea resurselor financiare şi a patrimoniului public:
- atribuirea eronată în calculul analitic privind plăţile pentru retribuirea muncii a sumei de 29,1 mii lei – cheltuielile ce ţin de plata indemnizaţiilor pentru concediul medical;
- efectuarea neîntemeiată a cheltuielilor pentru întreţinerea aparatului central al MERN în valoare de 79,6 mii lei din contul mijloacelor FEN (pentru achitarea serviciilor efectuate de MERN) şi în sumă de 88,0 mii lei – din contul IES (pentru retribuirea muncii a 3 persoane care exercitau atribuţiile funcţionale în cadrul aparatului central al MERN);
- în evidenţa contabilă lipsesc documentele primare privind justificarea trecerii la cheltuieli a benzinei procurate din mijloace bugetare;
- cu încălcarea art.15 alin.(1) lit.c) din Legea nr.426-XIII, entitatea n-a asigurat identitatea datelor evidenţei analitice, totalurilor şi soldurilor pe conturile evidenţei sintetice, precum şi identitatea totalurilor şi soldurilor debitoare şi creditoare la data de întîi a fiecărei luni;
- în rezultatul inventarierii patrimoniului, efectuate în perioada auditului, au fost constatate surplusuri de mijloace fixe şi bunuri materiale în sumă totală de 42,0 mii lei, iar fondul de bibliotecă nu a fost evaluat şi înregistrat în evidenţa contabilă, fapt ce a făcut imposibilă determinarea gradului de materialitate al acestei erori.
Astfel, luînd în consideraţie obiecţiile expuse, misiunea de audit îşi exprimă opinia nefavorabilă asupra situaţiilor financiare raportate de către MERN la finele anului bugetar 2007.

Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:
MERN:
- să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor stabilite, inclusiv restituirea mijloacelor Fondului Ecologic Naţional şi fondurilor ecologice locale, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare;
- să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu Legea contabilităţii;
- să întreprindă măsuri pentru înaintarea în modul stabilit a propunerilor de unificare în actele legislative şi normative a denumirii corecte a Institutului de Ecologie şi Geografie, precum şi în vederea asigurării înregistrării Oficiului Biodiversitate în condiţiile actelor normative, cu includerea acestuia în Lista instituţiilor subordonate Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.
- să stabilească şi să menţină în cadrul Ministerului şi al instituţiilor nominalizate un sistem de management financiar şi control, capabil să asigure îndeplinirea obiectivelor acestuia, în condiţiile gestionării legale, econome şi eficiente a resurselor financiare publice şi, în mod special, a mijloacelor Fondului Ecologic Naţional şi fondurilor ecologice locale;
Guvernului:
- să examineze capacitatea instituţională a subdiviziunilor care administrează mijloacele Fondului Ecologic Naţional şi fondurilor ecologice locale, întru gestionarea eficientă a fondurilor respective, ţinîndu-se cont de sporirea veniturilor şi cheltuielilor acestora şi de numărul în creştere al beneficiarilor de proiecte implementate;
Comisiei parlamentare pentru administraţia publică, ecologie şi dezvoltarea teritoriului:
- pentru întreprinderea măsurilor de rigoare.