logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

În cadrul şedinţei Curţii de Conturi a fost examinat raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Sănătăţii* şi unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007


https://www.ccrm.md/ro/in-cadrul-sedintei-curtii-de-conturi-a-fost-examinat-raportul-asupra-auditului-d-80_445.html

La 23 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Sănătăţii* şi unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007.
La şedinţă au participat ministrul sănătăţii, ex-ministrul sănătăţii, şeful Direcţiei economie, finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune a Ministerului Sănătăţii, viceministrul finanţelor, viceministrul economiei şi comerţului, şeful Direcţiei sinteză şi asigurare informaţională a Camerei de Licenţiere, directorul general al Agenţiei Medicamentului, directorul Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală, medicul-şef al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie, directorul Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, medicul-şef al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, precum şi a alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor auditate.
Raportul consolidat al Ministerului Sănătăţii  înclude raportul aparatului central, rapoartele financiare a 60 de instituţii subordonate ministerului, finanţate de la bugetul de stat şi/sau din mijloace speciale, precum şi rapoartele financiare a 26 de Instituţii Medico-Sanitare Publice  care utilizează în diferite scopuri mijloace alocate de minister din contul componentei de bază.
În urma efectuării controalelor s-au constatat următoarele neregularităţi, neajunsuri:
- erori în situaţiile financiare;
- cazuri de nerespectare a organizării evidenţei contabile în conformitate cu politicile contabile;
- neregularităţi la utilizarea mijloacelor financiare;
- abateri de la cadrul legal la efectuarea achiziţiilor din banii publici, precum şi în alte cazuri; 
- aspecte negative la toate componentele controlului intern;
- abateri referitoare la cadrul instituţional şi la exercitarea funcţiilor de bază.
Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:
• Ministerului Sănătăţii:
- să asigure monitorizarea ajustării de către instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a prevederilor statutelor la Regulamentul cu privire la instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
- să asigure  înregistrarea la Camera Înregistrării de Stat a instituţiilor subordonate ministerului;
- să examineze şi să aprobe rapoartele financiare ale instituţiilor din subordine, cu luarea deciziilor corespunzătoare;
- să conformeze statutul şi activitatea Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor şi să determine modul de constituire, utilizare, precum şi de gestionare a veniturilor acumulate din activitatea acestuia;
- să racordeze poziţiile Catalogului unificat de tarife pentru servicii medico-sanitare publice acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale;
- să se determine, în comun cu Ministerul Finanţelor, asupra atribuirii corecte la clasificaţia economică a cheltuielilor ce ţin de procurarea protezelor;
- Agenţiei Medicamentului să înainteze în modul stabilit  propunerile necesare  de unificare în actele normative a denumirii corecte a instituţiei;
- Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală să iniţieze şi să definitiveze procedurile de atribuire a drepturilor asupra terenului transmis;
• Ministerul Sănătăţii, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, în comun cu Camera de Licenţiere:
- să examineze şi să elaboreze mecanismul de evaluare şi acreditare a instituţiilor medico-sanitare şi întreprinderilor farmaceutice prin prisma mecanismului de licenţiere a activităţii acestora.
• Guvernului:
- să examineze chestiunea conformării prevederilor Hotărîrii Guvernului la noile condiţii de salarizare;
- să se determine asupra statutului juridic al Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate  ţinînd cont de principiile de activitate raportate la sursele de finanţare;
- a prezentat pentru informare şi aprobare Consiliului Administrativ al instituţiei contractele de achiziţie a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor a  căror valoare  depăşeşte 50,0 mii lei.