logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Evaluarea realizării politicelor statului privind atingerea imunității colective anti-COVID-19


https://www.ccrm.md/ro/evaluarea-realizarii-politicelor-statului-privind-atingerea-imunitatii-colective-80_92169.html

Autoritățile și instituțiile implicate în procesul de imunizare, în unele cazuri nu au demonstrat responsabilitate privind realizarea eficientă a obiectivelor din Planul național de imunizare anti-COVID-19, precum și nu au asigurat pe deplin realizarea scopului pentru atingerea imunității colective.

Autoritățile și instituțiile implicate în procesul de imunizare, în unele cazuri nu au demonstrat responsabilitate privind realizarea eficientă a obiectivelor din Planul național de imunizare anti-COVID-19, precum și nu au asigurat pe deplin realizarea scopului pentru atingerea imunității colective.

Rezultatele auditului performanței „Autoritățile competente au întreprins suficiente măsuri în vederea asigurării cetățenilor cu vaccinuri și atingerii imunității colective pentru combaterea infecției COVID-19?” au fost examinate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 16 decembrie curent.

Scopul auditului a fost de a evalua realizarea politicelor statului în domeniu și a activităților autorităților responsabile în vederea asigurării cetățenilor cu vaccinuri și atingerii imunității colective pentru combaterea infecției COVID-19. Auditarea gestionării procesului de vaccinare a permis de a identifica deficiențele din sistem și a domeniilor care necesită îmbunătățire și consolidare, prin asigurarea respectării principiilor de performanță. Auditul a fost efectuat la Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă și 13 instituții medico-sanitare publice cu 89 subdiviziuni.

Pandemia de coronavirus reprezintă criza globală de sănătate definitorie pentru timpurile noastre și una din cele mai mari provocări din ultimii zeci de ani. Dezvoltarea  vaccinurilor sigure și eficiente împotriva COVID-19 a reprezentat un pas major al efortului global de a pune capăt pandemiei și de a reveni la o viață normală, iar eforturile tuturor autorităților au fost concentrate pe asigurarea cetățenilor cu vaccinuri anti-COVID-19 în termeni utili. Autoritățile competente ale Republicii Moldova au elaborat acțiuni și activități orientate spre asigurarea cetățenilor cu vaccinuri anti-COVID și au prioritizat accesul la vaccinare pentru anumite grupuri de populație cu risc sporit.

Actualmente, țara noastră a recepționat cu titlu gratuit circa 75% din vaccinurile disponibile în valoare de 188,3 mil lei, iar prin intermediul achizițiilor 25%. Vaccinurile au fost procurate din sursele disponibile ale bugetului de stat, fondurilor de urgență ale Guvernului, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și prin acorduri bilaterale cu producătorii sau partenerii internaționali.

Până la 30 noiembrie curent, țara noastră a recepționat cca 2 milioane doze de vaccin și au fost administrate peste 1,6 milioane doze, acoperirea vaccinală fiind la un nivel de 27 % din populația Republicii Moldova. În ultima perioadă se atestă un trend descendent privind numărul de doze administrate și respectiv a populației vaccinate, cel mai înalt nivel fiind atins în perioada lunilor iunie și iulie. În următoarele luni, se atestă o descreștere semnificativă, astfel că în luna octombrie au fost administrate 121 mii doze, iar în noiembrie doar 98 mii doze de vaccin anti-COVID-19, ceea ce indică o scădere cu 31 %.

Cu referire la evidența distribuirii dozelor de vaccinuri anti-COVID-19 se menționează că livrările de la depozitul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică către Centrele de Sănătate Publică regionale sunt însoțite de facturi-comandă, iar de la Centrele de Sănătate Publică regionale către cele teritoriale și ulterior către Instituțiile medicale sunt însoțite de facturi fiscale. În context, auditul a evidențiat că, documentele primare aferente distribuirii dozelor către Instituțiile medicale, nu conțin informații complete privind lotul, seria vaccinurilor și data expirării. Aceste circumstanțe nu oferă o asigurare asupra monitorizării termenului de valabilitate și determină admiterea erorilor în procesul sistemic și complex de repartizare. În acest mod, s-au creat premisele de reflectare eronată a distribuirii și evidenței vaccinurilor pe tipuri și, respectiv, nu se atinge realizarea eficientă a obiectivelor procesului de vaccinare.

De asemenea, auditul a constatat că evidența stocurilor de vaccinuri la 50 % din entitățile auditate se ține doar valoric, iar decontarea lor se efectuează la finele lunii, în baza facturilor, pentru cantitatea  primită pe parcursul lunii și nu pe măsura utilizării acestora. Astfel, se constată o neconcordanță dintre stocurile real existente și datele de evidență a vaccinurilor.

Calcularea factorului de pierderii pentru dozele de vaccinuri este reglementat de un cadru regulator care nu este actual și nu corespunde cerințelor pentru evidența vaccinurilor  anti-COVID-19. Auditul a constatat, că din start nu au fost stabilite proceduri distincte de evidență a pierderii dozelor de vaccinuri, reieșind din multitudinea  de tipuri pe care le-a recepționat Republica Moldova. Se menționează, că în țara noastră se administrează 6 tipuri de vaccinuri anti-covid-19, care sunt ambalate diferit:  monodoză, de 5 doze, de 6 doze și 10 doze. De la începutul campaniei de vaccinare numărul de doze extrase din flaconul vaccinului Astra Zeneca a variat de la 11-12 doze, și nu erau admise pierderi de vaccinuri, iar odată cu recepționarea cantităților mari precum și, pentru a nu refuza vaccinarea din cauza lipsei unui număr suficient de persoane ce ar permite utilizarea integrală a vaccinurilor, autoritățile au permis folosirea a cel puțin o doză de vaccin din flacon, iar pierderile fiind permise până la 80-90%. Astfel, lipsa procedurilor distincte privind evidența și calcularea factorului de pierdere a vaccinurilor anti-COVID-19 creează incertitudini privind numărul real de doze administrate și a dozelor care au fost neutilizate, cu afectarea principiului economicității.

Cu referire la etapele procesului de vaccinare, se denotă că Planul național de imunizare anti-COVID-19, specifică exhaustiv 3 etape ale acestui proces, prioritate fiind acordată lucrătorilor din instituțiile medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. Auditul a constat că în cazul a peste 2500 de persoane vaccinate, instituțiile medicale nu au respectat aceste etape. Astfel, nu a fost prioritizat accesul pentru anumite grupuri țintă de populație, în special personalul medical.

Auditul a constatat înregistrarea administrării a circa 7 mii doze de vaccin cu termen de valabilitate expirat, ceea ce creează suspiciuni privind utilizarea lor. Totodată, entitățile auditate nu au prezentate probe relevante pentru a justifica erorile admise. Prin urmare, managementul defectuos și insuficiența controalelor cheie în procesul de imunizare a determinat admiterea acestor erori, ce pot avea impact asupra sănătății cetățenilor.

Ce ține de introducerea informațiilor despre vaccinare în Registru de evidență a vaccinării împotriva COVID–19, echipa de audit a evaluat peste 277 mii de  informații despre vaccinare care a au fost introduse în alte perioade decât cele reale. Analiza, prin prisma riscurilor identificate, a determinat că peste 70 mii înregistrări creează suspiciuni privind veridicitatea certificatelor emise de către instituțiile implicate în proces.

În același timp, se atestă lipsa controalelor cheie la introducerea datelor în Registru de evidență a vaccinării și a filtrelor de inteligență artificială. De asemenea, acest sistem nu deține documente aprobate aferente funcționalităților și îndrumărilor pentru utilizatorii acestuia. Acestea circumstanțe nu asigură ca procesele de înregistrare, gestionare și acces să fie simple, eficiente, securizate, accesibile și transparente – principii stabilite de cadrul normativ.

Accesul persoanelor autorizate de a efectua introducerea datelor privind persoanele vaccinate în cadrul entităților auditate se efectuează prin ordine interne de desemnare pentru 155 de registratori. Totodată, auditul denotă că 20 de registratori, sau 12% din aceștia, au efectuat înregistrări în lipsa aprobării de către managerii instituțiilor medicale. Astfel, lipsa unui cadru de reglementare exhaustiv privind autorizarea accesului la Registru de evidență a vaccinării menține în continuare riscul accesului neautorizat la informații.

Procedurile de achiziții ale vaccinurilor au fost organizate și desfășurate în baza principiilor de eficacitate, totuși procesul de utilizare a acestora indică nerespectarea economicității. Astfel, pentru a nu refuza vaccinarea din cauza lipsei unui număr suficient de persoane ce ar permite utilizarea integrală a dozelor de  vaccinuri în flacoane, s-a permis folosirea a cel puțin unei doze de vaccin din flacon. Totodată, auditul denotă că planificarea insuficientă a dozelor de vaccin nu a fost  corelată cu necesitățile etapizate reale și a determinat formarea stocurilor de vaccinuri, inclusiv cu termen expirat și ulterioara nimicire a dozelor din cauza neutilizării acestora. Astfel, până la 15 noiembrie au fost trecute la pierderi în rezultatul expirării termenului, peste 11 mii doze de vaccinuri în valoare de 1,6 milioane lei.

Potrivit auditului, dificultățile cu care s-au confruntat entitățile publice în perioada pandemică la gestionarea procesului de vaccinare anti-COVID-19, au fost cauzate  în mare parte de:

  • întâietatea, lipsa practicilor și reglementărilor în gestionarea unui proces complex în situație de criză;
  • comunicarea inter-sectorială fragmentată a părților implicate;
  • responsabilitatea scăzută a managementului decizional;
  • insuficiența controalelor cheie la toate etapele procesului de vaccinare, precum și măsurilor reduse de monitorizare și supraveghere a realizării acțiunilor instituite;
  • imperfecțiunea sistemului informațional nu asigură pe deplin evidența și facilitarea procesului de vaccinare etc.

Menționăm că, în rezultatul activităților de audit, au fost înaintate recomandări de îmbunătățire a procesului, iar unele instituții, pe parcursul auditului, au întreprins acțiuni de remediere a situației și de implementare a recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi.