logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

De la cuvînt la faptă!


https://www.ccrm.md/ro/de-la-cuvint-la-fapta-80_54.html

De la cuvînt la faptă!

Curtea de Conturi rămîne fidelă misiunii, viziunii şi valorilor declarate în Planul de Dezvoltare Strategică (PDS) a instituţiei pe perioada aprilie 2006–decembrie 2010, scopul principal al căruia este asigurarea funcţionării Curţii de Con¬turi în conformitate cu standardele internaţionale şi ale UE privind cele mai bune practici ale auditului extern. În procesul de realizare a activităţilor propuse în PDS, Curtea de Conturi este asistată de Banca Mondială, precum şi de ISA respectate şi înalt apreciate pe plan internaţional, cum sînt Oficiul Naţional de Audit al Suediei (ONAS), ONA al Scoţiei, ONA al Estoniei şi ONA al Marii Britanii.
Începînd cu octombrie 2008, Curtea de Conturi a inţiat două audite ale performanţei:
    Auditul performanţei privind gestionarea şi utilizarea resurselor publice destinate combaterii cancerului;
    Auditul performanţei privind achiziţiile publice în condiţiile noii legi.

Curtea de Conturi doreşte să efectueze auditele menţionate conform bunelor practici şi cerinţelor prevăzute în standardele de domeniu. Aceasta presupune lărgirea spectrului de proceduri folosite pentru obţinerea probelor, utilizarea noilor tehnici de colectare a probelor de audit, examinarea diferitor probleme prin prisma şi vizorul tuturor părţilor participante la procese, proceduri, operaţiuni economice etc.
În acest sens, dna Ecaterina Paknehad, membru al Curţii de Conturi, asistată de dl Tudor Suhan – şeful echipei de audit privind achiziţiile publice în condiţiile noii legi, şi dna Regina Bogatîreţ – juristul responsabil de auditul dat, au organizat şi petrecut în sala de şedinţe a Curţii de Conturi, joi, 4 decembrie 2008, o întîlnire cu reprezentanţii a 20 de operatori economici, participanţi la procedurile de achiziţii publice organizate de către unele autorităţi publice centrale şi locale.
Scopul întîlnirii l-a constituit obţinerea probelor de audit de la părţile ofertante, implicate direct în procesul de achiziţii publice.
În cadrul acestei întîlniri s-au discutat mai multe subiecte ce ţin de domeniul achiziţiilor publice. Principalul motiv al întîlnirii cu operatorii economici a constat în determinarea experienţei acestora din aplicabilitatea şi eficienţa procedurilor de achiziţii publice, pornind de la normele stabilite în noua lege privind achiziţiile publice, precum şi în identificarea faptului perfecţionării în condiţiile noii legi a procesului de achiziţii. Tuturor celor prezenţi le-a fost distribuit cîte un chestionar cu întrebări potrivite la subiectul dat, pe care operatorii economici urmează să-l completeze şi să-l prezinte Curţii în termen de 10 zile. Generalizarea răspunsurilor operatorilor economici în cauză, precum şi a răspunsurilor obţinute de la alţi 65 de operatori economici, cărora le-au fost expediate prin poştă chestionare analogice, va permite Curţii de Conturi să identifice unele probleme în procedurile de achiziţii efectuate în condiţiile noii legi, precum şi să contribuie la identificarea posibilelor lacune în legislaţia ce vizează achiziţiile publice, cu participarea directă a agenţilor economici din domeniu, asigurînd totodată transparenţa în procesul decizional.