logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi în cadrul şedinţei sale din 29 mai 2008 a examinat raportul asupra utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale bugetelor fundamentate pe programe şi performanţă în domeniul agriculturii; modului de gestionare a patrimoniului public în perioada anilor 2006-2007


https://www.ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-in-cadrul-sedintei-sale-din-29-mai-2008-a-examinat-raportul-as-80_450.html

La 29 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale bugetelor fundamentate pe programe şi performanţă în domeniul agriculturii; modului de gestionare a patrimoniului public în perioada anilor 2006-2007.
La şedinţă au participat ministrul agriculturii şi industriei alimentare, şeful Direcţiei finanţe şi contabilitate, şeful- adjunct al Inspectoratului Zootehnic de Stat,
şeful interimar al Serviciului pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice şi şeful Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor.
Acţiunile de control s-au efectuat la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi la 8 instituţii subordonate.
Urmare controlului efectuat se consemnează următoarele: 
- MAIA nu monitorizează în permanenţă schimbările ce ţin de structura şi activitatea instituţiilor din subordine şi nu înaintează Guvernului, în termenele stabilite, propunerile de rigoare în vederea ajustării prevederilor actelor normative vizate, iar lista întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din subordinea MAIA nu este actualizată şi nu corespunde realităţii.
- se menţionează faptul că genurile de activitate stabilite în statutul Î.S. „DGCÎFP” nu corespund prevederilor Legii nr.146-XIII din 16.06.1994, iar întreţinerea personalului din cadrul Î.S. „DGCÎFP”  se realizează indirect din contul bugetului de stat – componenta „Mijloace speciale”.
- s-a stabilit o serie de abateri şi nereguli ce ţin de formarea şi utilizarea mijloacelor speciale;
- s-au stabilit unele nereguli, probleme şi abateri de la prevederile normative privind planificarea, utilizarea şi raportarea de către aparatul central al MAIA a mijloacelor publice;
- la executarea cheltuielilor, aparatul central al MAIA nu s-a conformat la prevederile Legilor;
- situaţii similare s-au constatat şi la executarea cheltuielilor din diferite surse de către unele instituţii din subordine;
- s-au stabilit unele nereguli de ordin general la realizarea indicatorilor, monitorizarea programelor, subprogramelor şi utilizarea mijloacelor alocate;
- s-au depistat prezenţa unor probleme şi nereguli la subvenţionare;
- în Raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor FSÎDCN pe anul 2006 s-au reflectat date eronate referitor la volumul alocaţiilor şi la cheltuielile efective aferente direcţiilor de utilizare;
- în perioada raportată MAIA n-a conlucrat cu Consiliul de administrare a FEN în vederea distribuirii eficiente a mijloacelor alocate;
- analiza documentelor prezentate MAIA privind activitatea organizaţiilor şi instituţiilor de stat, întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului din sectorul agroalimentar denotă unele abateri de ordin general de la actele legislative şi normative în vigoare;
- utilizarea parţială a mijloacelor financiare proprii destinate întreţinerii instituţiei şi executării obiectivelor programelor respective în folosul altor executori de buget;
- n-au fost  înregistrate bunurile imobile şi drepturile asupra acestora.
Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:
- să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- să asigure controlul eficient asupra utilizării la destinaţie de către MAIA şi instituţiile subordonate a mijloacelor alocate de la bugetul de stat;
- să aducă în conformitate cu actele normative în vigoare forma organizatorico-juridică a Inspectoratului Veterinar de Stat;
- să stabilească limitele de cheltuieli la întreţinerea aparatului central al MAIA;
- să întreprindă măsuri în vederea stingerii regulamentare a datoriilor debitoare şi creditoare cu termenul de prescripţie expirat şi neadmiterii acestora pe viitor;
- să analizeze periodic mersul realizării programelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi;
- să  optimizeze modalitatea subvenţionării producătorilor; 
- MF să examineze oportunitatea activităţii Î.S. „Direcţia Generală Cercetare, Învăţămînt şi Formare Profesională”, care exercită funcţiile MAIA,  raportate la forma organizatorico-juridică a întreprinderii de stat;
- Guvernul să revadă în pct.2 din Regulamentul privind modul de creare şi direcţiile de utilizare a fondului pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.189 din 05.03.2001, componenţa Consiliului de administrare a FSÎDCN, pentru includerea în  acesta a reprezentantului Serviciului Vamal.