logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi a examinat sinteza rapoartelor de audit al regularităţii la instanţele judecătoreşti pe perioada anilor 2006-2007


https://www.ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-a-examinat-sinteza-rapoartelor-de-audit-al-regularitatii-la-in-80_439.html

La 29 aprilie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care au fost examinate rezultatele auditelor de regularitate efectuate la 35 de judecătorii din unităţile administrativ-teritoriale ale republicii.  
 La şedinţă au participat viceminiştrii justiţiei şi finanţelor, şeful Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, unii preşedinţi şi alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul judecătoriilor verificate. 
 Auditele au avut drept obiectiv evaluarea controlului intern din cadrul entităţilor, stabilirea gradului de regularitate la respectarea actelor normative, regulamentelor interne, în aspectul ce ţine de funcţionarea controlului intern, obţinerea unei asigurări rezonabile că informaţiile din rapoartele financiare ale entităţilor supuse auditării oferă o imagine reală şi nu prezintă erori materiale, iar operaţiunile economico-financiare s-au efectuat potrivit reglementărilor prestabilite.
   Urmare desfăşurării misiunilor de audit la judecătorii, s-au consemnat unele probleme, deficienţe şi erori de regularitate în ceea ce priveşte legalitatea cheltuielilor, organizarea şi ţinerea evidenţei contabile, gestionarea patrimoniului de stat, încasarea taxei de stat, precum şi modul de ţinere a evidenţei şi de raportare a datelor respective, din care se exemplifică următoarele:
➢ unele judecătorii au efectuat cheltuieli efective cu depăşirea alocaţiilor programate în devizele de cheltuieli (Judecătoria Basarabeasca cu – 340,4 mii lei, Judecătoria Criuleni – 45,8 mii lei; Judecătoria Străşeni – 10,5 mii lei);
➢ la majoritatea judecătoriilor s-au înregistrat depăşiri la unele articole legate de salarizarea angajaţilor, determinate de majorarea salariilor angajaţilor în conformitate cu prevederile legale, fără a fi precizate alocaţii în aceste scopuri, cele mai semnificative fiind constatate la: Judecătoria Străşeni – 26,3 mii lei; Judecătoria Călăraşi -19,9 mii lei; Judecătoria Soroca – 20,1 mii lei, etc.;
➢ au fost constatate încălcări la calcularea salariilor personalului judecătoriei, precum şi a plăţilor aferente acestora, care au contribuit la achitarea nejustificată a mijloacelor bugetare în sumă de 44,6 mii lei:
- incorectitudini la calcularea indemnizaţiilor de concediu (Judecătoriile: Ungheni, Ştefan Vodă şi Căuşeni);
- neaplicarea grilelor salariilor de funcţie cu coeficientul 0,85 pentru angajaţii care nu au nivelul corespunzător de pregătire – studii superioare (Judecătoriile: Călăraşi şi Dubăsari);
- nerespectarea modului de conferire a gradelor de calificare pentru unele categorii de funcţionari publici – grefieri (Judecătoriile: Donduşeni, Sîngerei, Ocniţa);
- calcularea eronată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă (Judecătoria Ciocana mun.Chişinău).
➢ nu a fost asigurată calcularea, înregistrarea şi achitarea regulamentară la bugetul asigurărilor sociale de stat a plăţilor  în sumă de 22,9 mii lei (Judecătoriile Sîngerei şi Ştefan Vodă)
➢ la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor unele judecătorii au aplicat neregulamentar legislaţia şi actele normative în vigoare:
- contractarea bunurilor materiale şi serviciilor fără desfăşurarea regulamentară a procedurilor de achiziţie şi fără încheierea contractelor respective (Judecătoriile: Ciocana, Centru, Buiucani, Rîşcani, Botanica din mun.Chişinău);
- achiziţionarea aceloraşi tipuri de mărfuri şi lucrări prin contracte separate (Judecătoriile: Făleşti, Ialoveni, Leova, Orhei, Călăraşi, Teleneşti şi Ungheni);
- achiziţionarea bunurilor materiale la preţuri majorate comparativ cu preţurile contractuale (Judecătoriile: Ungheni, Orhei, Ştefan Vodă);
- contractarea şi recepţionarea lucrărilor de reparaţie în sumă de 502,4 mii lei în lipsa documentaţiei de proiect, verificat şi expertizat în modul stabilit (Judecătoria Buiucani mun.Chişinău şi Judecătoria Cimişlia).
 ➢ situaţiile financiare reflectate în rapoartele financiare nu oferă o imagine reală, includ erori materiale şi neregularităţi (Judecătoriile: Basarabeasca, Călăraşi, Teleneşti, Cimişlia, Ştefan Vodă), care se exprimă prin: 
      - existenţa unor devieri între datele evidenţei analitice şi celei sintetice, ţinerea neconformă a evidenţei analitice a cheltuielilor de casă şi efective ;
      - neînregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor bunurilor şi angajamentelor legale;
      - decontarea la cheltuieli a valorilor materiale, mijloacelor financiare în lipsa documentelor justificative.
 ➢ au fost relevate probleme şi deficienţe asupra plenitudinii şi corectitudinii încasării taxei de stat, precum şi asupra modului de ţinere a evidenţei şi de raportare a acestor date, care sporesc riscul încasării integrale la bugetul de stat a plăţilor respective şi care constau în: 
       ♦ cadrul legislativ ce reglementează taxa de stat este ambiguu şi nu prevede mecanismul de exercitare a responsabilităţilor legate de evidenţa încasării taxei de stat, precum şi de raportarea acestor date;
      ♦ deşi judecătoriile prezintă trimestrial şi anual Ministerului Justiţiei „Dările de seamă statistice despre activitatea judecătoriilor în prima instanţă privind examinarea dosarelor civile” (formularul nr.2), care conţin şi informaţia referitor la încasarea taxelor de stat, datele din acestea nu sînt exhaustive şi nu pot oferi o imagine reală despre plăţile aferente taxei de stat. Cu abateri de la normele interne stabilite au fost ţinute în cadrul judecătoriilor şi „Fişele de evidenţă statistică a dosarului civil, economic examinat în prima instanţă”, din formularul respectiv fiind excluse unele rubrici ce conţin informaţia relevantă vizînd plata taxei de stat;
      ♦ în cadrul unor judecătorii există neregularităţi la stabilirea şi încasarea taxei de stat datele privind încasarea taxei de stat la judecătorii diferă esenţial de datele pe care le deţine Serviciul Fiscal de Stat la această componentă a veniturilor bugetare, cauzate atît de raportarea incorectă a acestor date de către judecătorii, cît şi de faptul că la momentul actual actele normative în vigoare nu prevăd modalitatea de prezentare a unor astfel de date Serviciului Fiscal de Stat, lipsind segmentul de confruntare şi corelare a acestora;
      ♦ la organele fiscale lipseşte evidenţa separată a taxei de stat, încasată de judecătorii în parte.
      ♦ la unele judecătorii n-a fost  asigurată plenitudinea şi corectitudinea încasării taxelor de stat (Judecătoriile: Orhei, Donduşeni, Floreşti, Teleneşti).
     
      Ţinîndu-se cont de faptul că la unele judecătorii nivelul sistemului de management financiar a fost afectat de nerespectarea normelor de disciplină financiar-bugetară, ca rezultat, din 35 de opinii de audit asupra situaţiilor financiare încheiate şi raportate la finele exerciţiului bugetar 2006 şi, respectiv, 35 la finele exerciţiului bugetar 2007 au fost exprimate:
      - 56 (80%) „Opinii fără rezerve”;
      - 6 (8,6%) „Opinii fără rezerve (favorabile) cu paragraf explicativ” (Judecătoriile Cahul, Ialoveni şi Taraclia), dat fiind faptul stabilirii unor incertitudini în rapoartele pe mijloacele speciale (la raportarea mijloacelor intrate temporar în posesia entităţii), care urmează a fi soluţionate pe viitor, acestea nefiind sub controlul entităţii;
      - 2 (2,9%) „Opinii cu rezerve” (calificată), prin limitarea sferei de aplicare a auditului (Judecătoriile: Călăraşi, Cimişlia), ceea ce atestă că controlorul a avut îndoieli la unele situaţii financiare reflectate în rapoartele financiare ale entităţii, dar care nu afectează activitatea financiară a acesteia;
      - 6 (8,6%) „Opinii nevaforabile” (Judecătoriile: Basarabeasca, Teleneşti, Ştefan Vodă,Căuşeni, Cimişlia, Sîngerei), ceea ce denotă că situaţiile financiare reflectate în rapoartele financiare ale entităţilor conţin erori semnificative, care depăşesc pragul de semnificaţie şi, în ansamblu, nu oferă o imagine reală şi fidelă, concomitent fiind stabilite neregularităţi la utilizarea mijloacelor bugetare.
 Încălcările  şi neajunsurile  comise au fost cauzate de:
      • nivelul insuficient de calificare şi experienţă a factorilor responsabili de domeniul economico-financiar (în principal, cauzat de fluctuaţia cadrelor);
      •  nedelegarea clară a responsabilităţilor fiecărui angajat în procesul de utilizare a banilor publici;
      •  lipsa unor reglementări clare şi exhaustive ale legislaţiei în vigoare în vederea raportării veniturilor acumulate de la încasarea taxei de stat;
      •  nerespectarea întocmai a prevederilor legislaţiei referitor la normele de disciplină financiar-bugetară în ce priveşte legalitatea cheltuielilor, înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor valorilor materiale şi patrimoniului de stat.  
 
 Curtea de Conturi a recomandat: 
 Ministerului Justiţiei:
      • examinarea rezultatelor auditelor efectuate la judecătorii şi întreprinderea măsurilor în vederea excluderii neregulilor şi deficienţelor stabilite în cadrul acestora la organizarea şi ţinerea evidenţei contabile şi gestionarea patrimoniului public, în scopul sporirii disciplinei financiar-bugetare a entităţilor respective;
      • implementarea tehnologiilor informaţionale în integrul proces de stabilire şi monitorizare a încasării taxei de stat la buget, în contextul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.776 din 03.07.20071.
 Consiliului Superior al Magistraturii, de comun acord cu Ministerul Justiţiei,
      • examinarea oportunităţii:
 - elaborării unei redacţii noi a Instrucţiunii cu privire la rapoartele statistice, prin includerea obligaţiei ţinerii evidenţei taxei de stat de către judecătorii, inclusiv la componentele: stabilirea, achitarea, scutirea, amînarea şi eşalonarea acestor plăţi, întru monitorizarea încasării veniturilor la buget;
 - remedierii riscurilor asociate încasării incorecte a taxei de stat, în special  la desfacerea căsătoriei.
 Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
      • verificarea la Judecătoriile Orhei, Donduşeni, Floreşti şi Teleneşti a corectitudinii încasării taxei de stat, precum şi a transferării ei în termen şi integral la bugetul de stat.

1 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional judiciar pentru anii 2007-2008”