logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi a examinat rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor


https://www.ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-a-examinat-rapoartele-financiare-consolidate-ale-80_93260.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 28 mai curent, a examinat Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2023.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 28 mai curent, a examinat Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2023.

Pentru anul 2023, Ministerului Finanțelor i-au fost aprobate alocații din bugetul de stat în sumă de 1622,8 mil. lei, ulterior precizate în sumă de 1666,2 mil. lei, dintre care au fost executate cheltuieli și active nefinanciare 1612,7 mil. lei sau la nivel de 96,8%. Sursa de finanțare a cheltuielilor a fost preponderent din alocațiile de la bugetul de stat. 

Patrimoniul gestionat de către Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate, la finele anului 2023, a constituit 2464,2 mil. lei, veniturile efective raportate au însumat 1713,5 mil. lei, iar cheltuielile efective 1600,5 mil. lei.

În cadrul ședinței CCRM au fost prezentate cele mai relevante observații de audit, precum:

  • lipsa unui cadru normativ în care s-ar stipula explicit criteriile de recunoaștere și raportare a cheltuielilor pentru serviciile prestate în bază de contracte cu persoane fizice. Astfel, pe parcursul anului 2023, Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate au atribuit cheltuielile pentru serviciile prestate de către persoanele fizice în bază de contract (servicii de curățenie, măturător, paznic, îngrijitor etc.) în sumă totală de 14 mil. lei la contul ,,Servicii neatribuite altor alineate”;
  • Serviciul Fiscal de Stat ține evidența analitică a bunurilor confiscate, primite pentru comercializare de la Serviciul Vamal și alte organe cu drept de confiscare, acestea fiind în majorare la situația din 31 decembrie 2023 și constituie 47,9 mil. lei, dar din lipsa aprobării unor reglementări cu referire la raportarea acestora nu se reflectă la extrabilanț;
  • evaluările auditului public extern asupra Bilanțului contabil al Serviciului Vamal la situația din 31 decembrie 2023 a constatat că se înregistrau mijloace fixe în sumă totală de 3,4 mil. lei, care urmau a fi casate, dintre care 2,7 mil. lei constituie valoarea clădirilor demolate pe parcursul anului 2023 în contextul investițiilor capitale, nefiind scoase de la evidență contabilă. Mai mult ca atât, până la finele anului 2023 a fost calculată uzura pentru bunurile demolate în sumă de 1,6 mil. lei;
  • Agenția Achiziții Publice, din contul grantului, a achitat salarii de 0,4 mil. lei la 8 persoane care ocupă funcții instituite în structura acesteia, fiind atribuite la contul ,,Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice”, pentru serviciile prestate în cadrul Proiectului. Regulamentar, acestea urmau a fi atribuite la contul „Remunerarea muncii temporare” ca sporuri acordate angajaților pentru participarea în proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe.
  • din contul mijloacelor aferente Proiectului ,,Uniunea Europeană pentru Mediu” au fost achitate salarii la 5 persoane din afara statelor (0,15 mil. lei) de la contul ,,Servicii neatribuite altor alineate”, deși, regulamentar, urmau a fi achitate de la contul ,,Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice”.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2023, Ministerului Finanțelor  i-au fost aprobate alocații de 113,5 mil. lei pentru implementarea a două proiecte investiționale, inclusiv din contul resurselor generale – 99,8 mil. lei și din contul proiectelor finanțate din surse externe – 13,7 mil. lei.

Pentru construcția infrastructurii punctului provizoriu de trecere a frontierei de stat Leova–Bumbăta, pe parcursul anilor 2022-2023 de către Serviciul Vamal au fost executate cheltuieli în sumă totală de 3,4 mil. lei. Ca urmare a verificărilor de audit s-a constatat că, a fost efectuată prima etapă de recepție la terminarea lucrărilor, iar activele au fost majorate din contul investițiilor cu 3,1 mil. lei, iar 0,3 mil. lei au rămas în sold la contul ,,Investiții capitale în active în curs de execuție”, fiind atribuite la cheltuieli de pregătire a proiectelor pentru construcția platformei de către ÎS ,,Administrația de Stat a Drumurilor”.

Pentru modernizarea infrastructurilor posturilor vamale Leușeni, Sculeni și Giurgiulești cheltuielile totale au fost executate în sumă de 164,3 mil. lei, dintre care au fost executate în anul 2023 - 109,5 mil. lei. Auditul a constatat că investițiile în curs de execuție în sumă de 158,9 mil. lei pentru modernizarea postului vamal Leușeni și postului vamal Sculeni nu au fost trecute în categoria activelor materiale, deoarece nu au fost întocmite procesele-verbale de recepție.

La situația din 31 decembrie 2023, Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine se înregistrau 681 de funcții vacante sau 16,7% din personalul scriptic, fiind cu 73 locuri vacante mai mult față decât în anul precedent. Auditul a constatat că, la 366 de angajați la care rapoartele de serviciu au fost încetate pe parcursul anului 2023, au fost achitate zile de concediu nefolosite în sumă totală de 7,9 mil. lei. Totodată, la situația din 31 decembrie 2023, la Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate se înregistrau în total 102802 zile nefolosite de concediu anual de odihnă, ceea ce poate condiționa cheltuieli neplanificate în bugetul entităților.

Curtea de Conturi a conchis că probele de audit colectate au fost suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru exprimarea opiniei nemodificate asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31.12.2023, întrucât valoarea erorilor identificate și expuse în constatările de audit nu depășesc pragul de materialitate stabilit.