logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi a evaluat performantele și deficiențele implementării Proiectul „Livada Moldovei”


https://www.ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-a-evaluat-performantele-si-deficientele-implementarii-80_93176.html

Proiectul „Livada Moldovei” a adus numeroase beneficii directe pentru cetățenii Republicii Moldova prin asigurarea accesului la produse agricole alimentare de înaltă calitate, concomitent fiind admise unele neconformități în procesul de organizare și realizare a Proiectului.

Proiectul „Livada Moldovei” a adus numeroase beneficii directe pentru cetățenii Republicii Moldova prin asigurarea accesului la produse agricole alimentare de înaltă calitate, concomitent fiind admise unele neconformități în procesul de organizare și realizare a Proiectului.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), recunoscând importanța strategică a obiectivului Guvernului privind dezvoltarea sustenabilă a sectorului horticol, a efectuat auditul performanței privind utilizarea mijloacelor financiare în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”, rezultatele căruia au fost examinate astăzi, 11 aprilie, în cadrul ședinței publică a CCRM.

Importanța tematicii de audit selectate rezidă și din necesitatea evaluării problemelor sistemice care au împiedicat realizarea integrală a obiectivelor Proiectului, conform termenilor inițiat planificați, în condițiile în care pentru implementarea acestuia a fost contractat un împrumut de stat de la Banca Europeană de Investiții (BEI), în sumă de 120 mil. euro. 

Astfel, în anul 2014, urmare a încheierii unui Contract de finanțare cu BEI, Guvernul Republicii Moldova a inițiat Proiectul „Livada Moldovei”, pentru a asigura consolidarea și dezvoltarea lanțului valoric horticol al Republicii Moldova, prin sporirea gradului de ocupare a forței de muncă, diversificarea producției pentru consumul populației, precum și pentru a impulsiona activitatea de inovare și cercetare în domeniul horticol. Proiectul a fost lansat oficial  în anul 2016 și urma să se implementeze până ianuarie 2023, fiind prelungit prin deciziile Parlamentului până  în ianuarie 2027.

Proiectul este conceput ca o linie de creditare, în care Guvernul contractează împrumut de stat de la BEI pentru recreditarea, la condiții avantajoase, a persoanelor juridice publice și private, care implementează proiecte investiționale în domeniul sectorului horticol. Totodată, potrivit Contractului de finanțare, Guvernul și-a asumat responsabilitatea de a finanța din bugetul de stat valoarea totală a cheltuielilor aferente echipării cu resurse adecvate și personal calificat a Unității de implementare a Proiectului „Livada Moldovei”. În acest sens, în perioada anilor 2016-2023, Unității de implementare i-au fost alocate din bugetul de stat 78,4 mil. lei.

Potrivit auditului, Proiectul a adus numeroase beneficii, prin asigurarea accesului cetățenii la produse agricole alimentare de înaltă calitate, dezvoltarea capacităților de valorificare a potențialului agricol al regiunilor, precum și prin contribuirea directă la promovarea turismului rural, crearea de noi locuri de muncă și generarea de venituri suplimentare în sector, grație infrastructurii create de beneficiarii proiectului. Implementarea Proiectului a înlesnit dezvoltarea lanțului valoric horticol național, prin plantarea unor livezi moderne cu o productivitate sporită, construcția serelor protejate pentru creșterea legumelor, crearea infrastructurii necesare de păstrare și procesare a fructelor/legumelor, dotarea producătorilor agricoli autohtoni cu sisteme de irigare, tehnică și utilaje agricole performante, precum și prin îmbunătățirea nivelului pregătirii practice a absolvenților și sporirea eficacității cercetărilor științifice în domeniul horticol.

Pe parcursul anilor 2016-2023, în cadrul Proiectului au fost finanțate 514 subproiecte investiționale în sumă totală de 197,5 mil. euro, dintre care valoarea creditului BEI constituie 90,4 mil. euro, sau echivalentul a 75,3 % din soldul disponibil al creditului BEI (120,0 mil. euro).

În context, auditul a relevat că nevalorificarea deplină a creditului BEI disponibil a fost condiționată de unele aspecte neconforme în procesului de organizare și realizare a Proiectului, fiind admise carențe privind legalitatea proceselor și activităților desfășurate, care pot afecta atingerea rezultatelor așteptate ale Proiectului și utilizarea eficientă a resurselor alocate.

Implementarea lentă a unor activități din cadrul Proiectului a influențat majorarea costurilor de deservire a împrumuturilor contractate și creșterea prețurilor la achizițiile de bunuri, lucrări și servicii în cadrul subproiectelor investiționale implementate, consecințele fiind resimțite de beneficiarii finali ai Proiectului.

De asemenea, Curtea de Conturi a stabilit că, în vederea menținerii atractivității Proiectului și stimulării în continuare a investițiilor în sectorul horticol, statul a contribuit indirect în cadrul Proiectului cu alte 596,9  mil. lei, inclusiv prin acordarea facilităților fiscale și vamale pentru importul sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate Proiectului, subvenționarea investițiilor efectuate  și dobânzilor achitate conform contractelor de credit încheiate și, respectiv, scutirea de TVA pentru livrările de bunuri și servicii din cadrul Proiectului.

În baza constatărilor de audit Curtea de Conturi a înaintat un șir de recomandări entităților auditate, care se referă la ajustarea cadrul de reglementare aferent activității Unității de implementare la prevederile actelor legislative în vigoare, clarificând modul de planificare, executare și raportare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru întreținerea Unității de implementare; consolidarea proceselor de monitorizare a subproiectelor investiționale și raportarea cu privire la rezultatele acestora; precum și asigurarea ținerea evidenței contabile conform prevederilor cadrului normativ din domeniu.