Actualizat: Marți, 23 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Observațiile de audit ale Curții de Conturi privind executarea BASS și FAOAM prezentate în Comisiile parlamentare de profil

  • 12.06.2024
  • 525

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 12 iunie curent, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice și a Comisiei protecție socială, sănătate și familie rezultatele Raportului de audit financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2023 și a Raportului de audit financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2023.

 Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetățenilor dreptul la protecție socială în vederea asigurării riscurilor survenite pe parcursul vieții, de bătrânețe, șomaj, boală, invaliditate, prin plăți sociale precum pensii, indemnizații și alte prestații de asigurări sociale, care sunt o sursă de existență pentru beneficiarii acestui sistem.

Sergiu Știrbu, membru al CCRM și echipa de audit au concluzionat că Raportul Guvernului privind executarea BASS oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul financiar de raportare aplicabil, fiind emisă opinia de audit fără rezerve.

În contextul misiunii de audit au fost supuse auditării veniturile din contribuții și cele din transferuri de la bugetul de stat, care au însumat 38,6 miliarde lei. Astfel, contribuțiile de asigurări sociale de stat care dețin cota maximă din totalul veniturilor au însumat 21,5 miliarde lei, ceea ce constituie 55,7%. De asemenea, acestea au fost în creștere cu 2,9 miliarde lei, comparativ cu anul 2022.

Auditul denotă că presiunea financiară asuprea BASS se menține accentuat, fiind înregistrat un deficit bugetar în creștere, care în anul 2023 a constituit 5,4 miliarde lei, cu 1,1 miliarde mai mult față de anul 2022. Numărul populației ocupate este de aproximativ 811 mii persoane, dintre care circa 201 mii persoane sunt în același timp și contribuabili, și beneficiari de prestații.

Insuficiența veniturilor este influențată de fenomenul achitării salariului „în plic”, care este generată de sursele financiare în numerar, inclusiv din extragerea de către fondatori a dividendelor și utilizarea acestora pentru ulterioara salarizare și motivare a personalului. Astfel, în anul 2023 au beneficiat de dividende cca 14 mii persoane fizice, valoarea dividendelor achitate fiind de 12 miliarde lei, iar impozitul pe venit reținut din acestea a constituit 734 milioane lei.

Curtea de Conturi a menționat că, un sistem public de asigurări sociale este eficient și echilibrat atunci când cheltuielile pentru prestațiile de asigurări sociale sunt acoperite cu veniturile proprii, încasate la buget. În acest context, s-a menționat că ritmul de creștere a cheltuielilor suportate din BASS (196%) în anul 2023, față de 2018, a depășit ritmul de creștere a veniturilor proprii (168,4%) cu 29,6 puncte procentuale. În anul 2023 atât veniturile, cât și cheltuielile au crescut cu cca 16%. Astfel, tarifele de contribuții de asigurări sociale stabilite nu au asigurat acumularea veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor suportate din BASS.

În cadrul ședinței s-a făcut referire și la pensiile pentru limită de vârstă și de dizabilitate, fiind constatat că recepționarea cu întârziere a informațiilor privind decesul beneficiarilor au determinat cheltuieli nejustificate în sumă de 871 mii lei. Situația a fost cauzată de procesul sistemic de schimb al datelor privind decesul beneficiarilor și introducerea informațiilor despre deces cu o întârziere de până la 141 de zile, iar în unele situații pensiile au fost achitate până la 5 luni după deces.

În final, Curtea de Conturi a menționat că au fost înaintate 24 de recomandări de audit, pentru remedierea carențelor identificate.

Cu referire la Raportul de audit financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2023 echipa CCRM a prezentat cele mai semnificative constatări, care au stat la baza formulării opiniei de audit.

Gestionarea FAOAM este realizată de către Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), care este unicul administrator. Executarea FAOAM s-a realizat prin contractarea și achitarea serviciilor medicale, cheltuielile cărora sunt semnificative valoric și au constituit 13 miliarde 776 milioane de lei.

Veniturile totale ale FAOAM în sumă de 14 miliarde 570 milioane de lei au fost constituite: din primele de asigurări medicale în formă de contribuție procentuală la salariu, achitate de circa 825 mii de persoane angajate, ceea ce constituie – 50 % din venituri, precum și de primele de asigurări medicale achitate de Guvern, pentru a susține și a asigura accesul la asistența medicală a 1 milion 512 mii de persoane neangajate (pensionari, persoane cu dizabilități, copii, familii defavorizate etc), care au constituit 6 miliarde 697 milioane lei sau 46 % din total venituri.

Auditorii CCRM au evidențiat unele deficiențe la gestionarea FAOAM, care au fost determinate de reglementările insuficiente la estimarea volumului de mijloace financiare contractate, comunicarea fragmentată și nivelul redus de responsabilizare a părților implicate în acordarea serviciilor medicale.

Cele mai semnificative constatări evidențiate de auditul public extern au fost cele cu referire la persoanele neasigurate, persoanele fizice care au procurat prima de asigurare în sumă fixă, serviciile medicale urgente prespitalicești și de asistență medicală primară, acordarea asistenței medicale copiilor cu nevoi speciale și tulburări de dezvoltare, serviciile stomatologice profilactice, asistenței medicale paliative, etc.

Gestionarea FAOAM este realizată de către CNAM, care contactează instituțiile medicale și achită asistența medicală pentru realizarea prevederilor Programului unic. Auditul a constatat că soldurile de mijloace bănești acumulate atât de către CNAM în sumă de 2 miliarde 145 milioane lei, cât și de către instituțiile medicale – 1 miliard de lei sunt în continuă creștere. Situația este cauzată de nerealizarea integrală de către prestatori a serviciilor medicale conform contractelor încheiate, la toate nivelele de asistență medicală, precum și de neutilizarea mijloacelor financiare necesare pentru acordarea asistenței medicale.

Curtea de Conturi a concluzionat că, CNAM urmează să fortifice controalele interne, precum și să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura utilizarea mijloacelor FAOAM conform necesităților persoanelor asigurate.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY