Actualizat: Marți, 23 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Ministerul Apărării în vizorul Curții de Conturi

  • 25.06.2024
  • 442

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 25 iunie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2023.

În anul 2023, Ministerul Apărării a gestionat resurse în valoare de 2,2 mld. lei, înregistrând o creștere de 29,7 la sută față de anul precedent, la fel și valoarea cheltuieli a fost majorată cu 371,8 mil. lei, constituind  de 1,2 mld. lei.

De asemenea, în anul 2023 Ministerul Apărării a administrat patrimoniu în valoare totală de 5,2 mld. lei, dintre care active financiare în sumă de 736,3 mil, lei și respectiv, active nefinanciare de 4,4 mld. lei.

În cadrul ședinței au fost prezentate principalele neconformități și carențe, care au stat la baza emiterii opiniei de audit cu rezerve:

  • Ministerul nu a reflectat în evidenta contabilă terenurile și clădirile transmise în gestiunea economică a întreprinderilor de stat, valoarea raportată a soldului grupei de conturi „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” fiind subevaluată cu 21,3 mil. lei;
  • la capitalul social și componența bunurilor depuse în acesta, se atestă lipsa unei liste exhaustive depuse în capitalul social, auditul fiind limitat în obținerea probelor de audit suficiente și adecvate pentru validarea valorii de 22,4 mil. lei raportate la contul „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării”.

Curtea de Conturi a relatat și despre unele carențe, care nu au influențat opinia de audit, dar implică neconformitatea activității de înregistrare și administrare a patrimoniului cu legile și reglementările relevante:

  • Ministerul nu a asigurat înregistrarea obligatorie a drepturilor patrimoniale în Registrul bunurilor imobile a 98 de bunuri imobile (clădiri și construcții speciale), care sunt contabilizate la valoarea de 260,63 mil. lei, a 2 încăperi izolate (apartamente care nu au fost privatizate) și a 6 loturi de teren, cu suprafața totală de 957,67 ha, contabilizate la valoarea de 68,23 mil. lei;
  • nu au fost întreprinse măsuri, prevăzute în cadrul normativ, pentru excluderea din evidența contabilă a 101 bunuri imobile avariate în valoare de 5,44 mil. lei;
  • Ministerul, pe parcursul mai multor ani nu s-a conformat prevederilor legale, conform cărora, terenurile proprietate publică de stat urmau a fi transmise în administrare către Agenția Proprietății Publice (APP). Astfel, deși, Ministerul Apărării gestionează 67 loturi de teren cu suprafața de 3309,9 ha, în valoare de 1,2 mld. lei, transmiterea lor către APP prin actul de primire - predare nu a avut loc.
  • auditul a atenționat asupra tergiversării procesului de reorganizare a întreprinderilor de stat a căror fondator este Ministerul Apărării. Deși, încă în anul 2004 urma să fie realizată reorganizarea prin fuziune a ÎS „CCM Vichi” cu ÎS „Aeroportul International Mărculești”, al cărui fondator la acel moment era Ministerul Apărării, cu efectuarea înscrisurilor respective în Registrul unităților de drept, radierea ÎS „CCM Vichi” din acest registru nu a avut loc.
  • nu a fost definitivată nici reorganizarea a două întreprinderi de stat într-o singură instituție publică, inițiată încă în anul 2018. Astfel, conform Hotărârii Guvernului nr. 698/2018, două întreprinderi de stat, al căror fondator este Ministerul Apărării, urmau a fi reorganizate prin absorbție și, respectiv, transformate în Instituția Publică „Centrul de pregătire a specialiștilor și de suport al Armatei Naționale".

Un alt aspect abordat de auditul public extern se referă la faptul că, Ministerul Apărării a înregistrat la finele anului creanțe în valoare totală de 695,4 mil. lei, inclusiv creanțe cu termenul de prescripție expirat de 9,2 mil. lei, și datorii în sumă de 55,4 mil. lei, nefiind înregistrate datorii cu termenul de prescripție expirat. Din totalul creanțelor raportate, 672,7 mil. lei sau 96,7% reprezintă avansuri achitate sub formă de contribuție către PNUD și unor agenți economici de peste hotare. Sumele au fost imobilizate în anii 2021-2023 pentru procurarea echipamentului special, cu livrare, conform prevederilor contractuale, până în anul 2025. De menționat că, achizițiile de arme, muniții, sisteme de armament, tehnică cu destinație militară, piese de schimb și accesorii aferente acestora, a serviciilor de întreținere a echipamentului militar fac parte din excepțiile, de la normele conform cărora mărimea plății anticipate (avansului) nu poate depăși 60 de zile de la data primirii avansului.

În final, Curtea de Conturi a menționat că, deși, în cadrul misiunii de audit realizate în anul precedent au fost înaintate 18 recomandări, menite să contribuie la remedierea neconformităților constatate, nivelul de realizare a acestora a constituit 55,5%, fiind implementate – 5 recomandări, parțial implementate – 10 și neimplementate – 3 recomandări. O parte din recomandările implementate parțial sau neimplementate sunt în derulare, fiind reiterate în cadrul prezentei misiuni de audit.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY