Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rezultatele auditului în domeniul gazelor naturale, examinate în plenul Parlamentului

 • 03.03.2023
 • 2279

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, astăzi 3 martie, în plenul Parlamentului, rezultatele  Raportul auditului conformității cheltuielilor și a investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt definite în Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect.

Echipa Curții de Conturi a punctat cele mai importante constatări ale auditului care au stat la baza formulării concluziilor generale, precum și a recomandărilor înaintate.

În context, Sergiu Știrbu, membru al CCRM a relatat despre cele mai relevante deficiențe constatate în cadrul auditului.

În perioada 2011-2021 în sistemul gazelor naturale au fost realizate investiții capitale în valoare totală de cca 3.6 mld. lei (fără TVA), inclusiv 524,7 mil. lei realizate de SA „Moldovagaz”, restul de 3,1 mld. lei au fost realizate de întreprinderile din sistemul de transport și distribuție a gazelor naturale.

Probele colectate de audit relevă că din totalul investițiilor capitale realizate de întreprinderile din sistemul gazelor naturale, în perioada de referință, doar investițiile în valoare totală de 2772,1 mil. lei sau 77,3% au fost acceptate de către ANRE în scopul recuperării prin tarif, iar investițiile în valoare de 815,8 mil. lei, au fost considerate și apreciate ca neplanificate, nefundamentate și nejustificate conform, și pe deplin, fiind aplicate neconform criteriilor de evaluare.

Un exemplu elocvent al investițiilor efectuate în lipsa surselor de recuperare a costurilor reprezintă investițiile capitale pentru construcția clădirii de tip oficiu a S.A. „Moldovagaz” din str. Pușkin 64, mun. Chișinău.

Mijloacele planificate pentru a fi utilizate în construcția acestei clădiri au fost permanent în creștere. Astfel, în anul 2005, Consiliului de administrație al SA „Moldovagaz” a planificat alocarea până la 5 mil. euro sau circa 63 mil. lei pentru lucrările de proiectare și construcție a clădirii. În anul 2006 în baza documentației de proiect a fost determinat costul orientativ al construcției de 230,9 mil. lei cu suprafața totală de 12,7 mii m2. În anul 2013, documentația de proiect a fost modificată, prin majorarea suprafeței construcției până la 13,5 mii m2. În final, în anul 2018, valoarea investițiilor suportate a constituit 445,6 mil. lei.

Ca urmare a lipsei documentelor în original aferente licitațiilor desfășurate în perioada 2011-2015, contractelor și proceselor-verbale de executare a lucrărilor pentru perioada 2009-2015 privind lucrările de construcție a clădirii, auditul public extern a fost limitat de a verifica și a se expune asupra conformității investițiilor capitale efectuate de SA „Moldovagaz” la obiectivul construit.

Achizițiile reprezintă o componentă substanțială în activitățile desfășurate de întreprinderile din grupul SA „Moldovagaz”. Astfel, în perioada anilor 2017-2021 grupul SA „Moldovagaz” a efectuat procurări de mărfuri, lucrări și servicii în sumă totală de 36 mld. lei, dintre care procurările de gaze naturale constituie 22,7 mld. lei, serviciile de transportare și distribuție a gazelor – 7,6 mld. lei, iar alte bunuri și servicii constituie 5,7 mld. lei.

Entitățile fiice ale SA „Moldovagaz”, responsabile de transport și distribuție a gazelor naturale, nu dispun de activități de control privind studierea și monitorizarea pieței comercializării bunurilor necesare pentru realizarea activității de bază. Probele acumulate de audit relevă că unele bunuri au fost procurate cu un adaos comercial ce a variat de la 50% până la 212%, ceea ce constituie circa 153,4 mil. lei, dintre care cel puțin 32,9 mil. lei sunt cheltuieli ineficiente.

Cheltuielile grupului SA „Moldovagaz” pe tipuri de activități în anul 2021 au constituit: costul gazelor naturale procurate – 6,6 mld. lei sau 80% din cheltuielile operaționale, cheltuielile pentru transportul gazelor - 368,5 mil. lei sau 4,4%, cheltuielile pentru distribuția gazelor – 1,1 mld. lei sau 13%, cheltuielile de furnizare a gazelor - 208,3 mil. lei sau 2,5%.

Rețelele de transport și distribuție. Volumul gazelor importate de partea dreaptă a Nistrului nu reprezintă o valoare măsurată ci una calculată, bazată pe datele prezentate de operatorii de transport și de distribuție din Republica Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană și Ucraina.

Potrivit informațiilor furnizate de SA „Moldovagaz”, doar o parte din gazoductele prin care întreprinderile de transport și de distribuție a gazelor naturale ale SA „Moldovagaz” prestează aceste servicii sunt în proprietatea SA „Moldovagaz”.

Din totalul celor 23803,47 km de gazoducte de distribuție doar 8260,19 km (sau 34,7%) aparțin SA „Moldovagaz”, 6091,75 km (sau 25,6%) aparțin autorităților administrației publice locale, 8274,7 km (sau 34,8%) - persoanelor fizice și juridice, iar în jur de 1176,82 km (sau 4,9%) – nu au acte de proprietate.

Totodată din 1559,8 km de gazoducte de transport doar 1299,37 km sau 83,3% aparțin SA „Moldovagaz”, 188,21 km (12,1%) aparțin autorităților administrației publice locale, 46,58 km (3%) – aparțin Ministerului Economiei și 25,63 km (1,6 %) - persoanelor fizice și juridice.

Conform informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor doar în perioada anilor 2000-2021 din bugetul de stat au fost investite 1006,81 mil. lei în construcția gazoductelor. Suplimentar, ca surse de finanțare a gazoductelor proprietate publică au servit și finanțările efectuate din contul Fondului de Investiții Sociale din Moldova, sursele bugetelor locale, precum și alți diferiți donatori interni și externi.

În concluzie Curtea de Conturi a subliniat următoarele.

Conform datelor evidenței contabile a SA „Moldovagaz” din datoriile înregistrate la 31.12.2021 pentru procurarea gazelor naturale în sumă de 590,8 mil. dolari, doar datoriile în sumă de 14,6 mil. dolari s-au format pentru livrările de gaze efectuate în prima jumătate a anului 1999 - până la formarea SA „Moldovagaz”, restul datoriilor s-au format în perioada de activitate a SA „Moldovagaz”, dintre care 144,8 mil. dolari pentru livrările din perioada 01.07.1999 – 31.12.2007, 394,1 mil. dolari pentru livrările efectuate în anii 2011-2015, iar 37,3 mil. dolari reprezintă datorii curente aferente livrărilor pentru decembrie 2021.

Analiza datelor prezentate de SA „Moldovagaz” pe perioada 2011-2021 a permis identificarea următorilor factori principali ce au influențat neachitarea consumului curent al gazelor naturale:

 1. neachitările consumatorilor pentru gazele consumate care au însumat circa 1519,878 mil. lei, dintre care 103,121 mil. lei reprezintă creanțe compromise decontate;
 2. devierile tarifare aferente gazului consumat (diferența între prețul inclus în tarif și prețul real achitat) – circa 1.876,8 mil. lei;
 3. devieri tarifare aferente diminuării tarifelor cu devierea pozitivă a valorii gazelor – 774,9 mil. lei;
 4. valoarea pierderilor supranormative a gazelor naturale, inclusiv cu suspiciuni de consum fraudulos, neacceptate de ANRE în scopuri tarifare în sumă de 1022,8 mil. lei;
 5. investiții nefundamentate de SA „Moldovagaz” și neacceptate de ANRE în scopuri tarifare – 815,8 mil. lei, dintre care investiții în clădirea SA „Moldovagaz” – 445,6 mil. lei, precum și în clădirea administrativă din mun. Ungheni – 20,7 mil. lei;
 6. cheltuieli ce nu țin de activitatea de întreprinzător, ajustate în scop fiscal conform declarațiilor VEN de întreprinderile din sistemul SA „Moldovagaz” – 1000,2 mil. lei;
 7. cheltuieli aferente diferenței între cursul de schimb al valutei și cursul oficial al BNM – 102,7 mil. lei, neacceptate în scopuri tarifare în perioada anilor 2011-2014;
 8. dobânzi și comisioane aferente creditelor neacceptate în tarif – 64,1 mil. lei;
 9. cheltuielile pentru remunerarea muncii neacceptate spre recuperare prin tarif în perioada 2017-2021 în sumă de 246,2 mil. lei, etc.

Deși, în ultimii trei ani se atestă o eficientizare a cheltuielilor și investițiilor efectuate de grupul SA „Moldovagaz”, acestea nu sunt în măsură să elimine efectele gestiunii neconforme și ineficiente a patrimoniului societății efectuate în perioada anilor 1999-2018.

În final, Parlamentul a luat act de raportul de audit al conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, cum sunt definite în Legea cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect.

Hotărârea adoptată de Parlament prevede un șir de acțiuni importante pentru remedierea deficienților identificate în rezultatul auditului. Astfel, Guvernul va demara procedura de revendicare a sumei de 3,3 miliarde lei, la cursul mediu de schimb valutar din anul 2008, aferentă reevaluării mijloacelor fixe depuse de Guvernul Republicii Moldova în capitalul social al SA „Moldovagaz”. De asemenea, hotărârea prevede că executivul trebuie să efectueze reinventarierea patrimoniului depus de Guvern în calitate de cotă parte în capitalul social al SA „Moldovagaz” și să determine patrimoniul ce nu a participat la diminuarea datoriilor față de „Gazprom”. Totodată, va fi evaluată activitatea reprezentanților Guvernului în Consiliul de Observatori și în Consiliul de Administrație ale SA „Moldovagaz”.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY