Actualizat: Joi, 27 Ianuarie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Gestionarea patrimoniului public de către Administrația de Stat a Drumurilor, în vizorul Curții de Conturi

  • 26.11.2021
  • 916

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 26 noiembrie curent, a examinat în cadrul ședinței online, Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) în anul 2020.

Î.S. ASD este o entitate fondată în vederea gestionării, întreținerii, reparării, modernizării, dezvoltării și exploatării drumurilor publice, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației, de fluență și continuitate. Toate activitățile de gestionare, întreținere și reparație a drumurilor publice sunt finanțate din resursele financiare interne și externe ale bugetului de stat.

Bugetul Î.S. ASD se formează, în proporție de 97,4%, sau 83.756,8 mii lei, din subvențiile/transferurile de la bugetul de stat. Patrimoniul gestionat de ASD, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit 14,1 mld. lei, la finele anului 2020.

Ca urmare a activităților de audit efectuate, se atestă că din cauza lacunelor existente în sistemul de guvernanță și control intern al întreprinderii, unele activități, tranzacții financiare și evenimente economice, realizate de ASD în anul 2020, nu au respectat, în toate aspectele semnificative, reglementările normative aplicabile. Astfel se atestă:

  • sistemul de planificare și executare a veniturilor, creat de autoritatea centrală de specialitate pentru întreținerea activității operaționale ale ASD, este unul preponderent bazat pe proporție din volumul și costul lucrărilor executate de antreprenori  și mai puțin pe necesități reale de finanțare a cheltuielilor, generând în anul 2020, un exces de venituri, obținute din resursele financiare alocate din bugetul de stat pentru întreținerea și reparația drumurilor, de cca 21,1 mil. lei;
  • mijloacele financiare necesare pentru administrarea drumurilor publice naționale, în sumă totală de 16,9 mil. lei, au fost planificate, aprobate și alocate în baza practicilor anterioare, bazate pe sume fixe, nefiind întocmite calculele și justificările de rigoare;
  • veniturile pentru îndeplinirea funcției de beneficiar la lucrările de întreținere a drumurilor publice au fost calculate și majorate neconform cu cca 10,8 mil. lei, dat fiind includerea neregulamentară în baza de calcul a TVA;
  • utilizarea mijloacelor financiare în sumă de 3,8 mil. lei, în scopuri generale și administrative, în lipsa coordonărilor de rigoare cu ministerul de resort, a generat executarea neconformă a Programului lucrărilor de proiectare a drumurilor publice naționale pentru anul 2020;
  • unele alocații bugetare în sumă totală de 33,1 mil. lei, au fost înregistrate în evidența contabilă neconform, dublu, atât la contul de venituri din vânzări, cât și la contul altor venituri din activitatea operațională, precum și atât la contul de cheltuieli administrative cât și la contul altor cheltuieli din activitatea operațională.

La capitolul cheltuieli, auditul a constat că, cheltuielile aferente premiilor trimestriale ale angajaților au fost majorate neîntemeiat cu cca 8,1 mil. lei, dat fiind aplicarea incorectă a bazei de calcul la stabilirea acestora.

În anul 2020, ASD era implicată în calitate de pârât, în 13 litigii naționale și 8 procese de arbitraj internațional, valoarea pretențiilor înaintate față de întreprindere, fiind de cca 470,3 mil. lei. Din totalul pretențiilor înaintate față de întreprindere, instanțele de judecată internaționale au emis în anul 2020, decizii definitive de plată în sumă totală de 178,6 mil. lei. Totodată, ASD confirmă posibilitatea unor riscuri viitoare de pierdere în instanțele judecătorești de resort a celorlalte litigii în suma totală a reclamațiilor de 291,7 mil. lei.

Referitor la achizițiile publice se menționează că:

  • unele procurări de bunuri, lucrări și servicii, în valoare totală de cca 627,8 mil lei, au fost realizate neconform, prin negocieri directe și fără aplicarea reglementărilor aferente achizițiilor publice;
  • la încheierea a șase contracte de achiziții pentru proiectarea lucrărilor de reparație a drumurilor, în sumă totală de 14,8 mil. lei, contrar prevederilor normative, ASD și-a asumat angajamente și a efectuat plăți în tranșe ce au depășit alocațiile pentru obiectele respective, cu 9,6 mil. lei;
  • ASD a admis executarea unor lucrări suplimentare  de reparație a drumurilor publice în sumă totală de 8,3 mil. lei, în lipsa deciziilor respective la moment, ale grupului de lucru privind achizițiile publice, precum și în lipsa acordurilor adiționale aferente, care au fost încheiate ulterior executării acestor lucrări.

Lipsa unui sistem de bugetare multianuală, conectat la cadrul bugetar pe termen mediu, precum și corelat la costurile reale ale necesităților de reparație și modernizare a drumurilor publice, a generat, ca urmare a procedurilor de achiziții, un deficit de resurse pentru acoperirea angajamentelor de plată, asumate de sine stătător de ASD, a lucrărilor planificate a fi executate în anii 2020 – 2021, în sumă totală de cca 979,8 mil. lei.

Programul lucrărilor de proiectare a drumurilor publice naționale nu a fost implementat în conformitate cu obiectivele trasate, dat fiind: i) includerea a 11 lucrări de proiectare în valoare totală de 17,7 mil. lei, neprevăzute, și ii) eșuarea a 14 proceduri de achiziții a lucrărilor de proiectare în valoare totală de cca. 29,3 mil. lei.

Lipsa unor obiective clare de asigurare a continuității activităților operaționale , investițiile în 111 proiecte privind reparația drumurilor publice, în valoare totală de cca 71,2 mil. lei, efectuate începând cu anul 2007, până în prezent au rămas a fi înregistrate ca active în curs de execuție, care nefiind finalizate, nu contribuie la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rețelei rutiere.

Investițiile în reparația și modernizarea a 6 drumuri publice, în valoare totală de 48,0 mil. lei, deși au fost finalizate în anii 2013 – 2018, aceste nu au fost capitalizate corespunzător cerințelor normative în vigoare, dat fiind neîntocmirea și semnarea regulamentară a proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor, precum și efectuarea necorespunzătoare și exhaustivă a inventarierii activelor în curs de execuție.

De asemenea, la compartimentul bunei gestiuni a patrimoniului public, auditul relevă că potrivit deciziei irevocabile a Curții Supreme de Justiție, a fost pierdut dreptul de proprietate a statului și gestiune economică a ASD asupra bunului imobil amplasat în mun. Chișinău, strada Bucuriei 12A, etajul 3, unde își desfășoară până în prezent activitatea întreprinderea de stat. Pierderea dreptului de proprietate a statului asupra bunului imobil, a condiționat apariția unor cheltuieli cu chiria de 1,5 mil. lei, precum și apariția unor riscuri reale de cheltuieli suplimentare de cca 16,5 mil. lei, rezultate din atragerea întreprinderii în calitate de pârât în trei litigii naționale, pentru folosirea încăperilor administrative, în perioada 2014 – 2019.

În final, Curtea de Conturi a conchis că, obiectivul general trasat de Parlament și preluat de Guvern „80% din drumuri naționale în stare bună şi foarte bună, până la sfârșitul anului 2020, nu există drumuri rele și foarte rele”, a fost compromis, din cauza nerealizării Planurilor de acțiuni privind implementarea documentelor de politici, iar raportul calității drumurilor în starea rea și foarte rea a sporit de la 27,2% la 47,3%, din contul diminuării celor în stare bună și mediocră.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY