Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Două rapoarte de audit ale Curții de Conturi au fost examinate în Comisia parlamentară de profil

  • 10.05.2023
  • 1836

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 10 mai curent, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice, Raportul auditului conformității privind acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020 și Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 36 din 16.07.2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II.

Tatiana Șevciuc, membră a CCRM și auditorii responsabili de misiunea de audit privind acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale au relatat Comisiei parlamentare despre rezultatele și constatările care au stat la baza formulării concluziilor generale, precum și a recomandărilor înaintate.

Republica Moldova este vulnerabilă la schimbările climatice, iar impactul acestora asupra agriculturii prezintă o preocupare deosebită, agricultura fiind o sursă majoră de venit pentru o mare parte a populației Republicii Moldova. Anul agricol 2020 a avut un impact negativ asupra activității agricultorilor din țară, din cauza secetei pedologice prelungite, care a afectat atât culturile de toamnă, cât și culturile de primăvară.

În vederea atenuării consecințelor calamității naturale, au fost efectuate intervenții directe, prin acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați, din trei surse de finanțare în valoare totală de 462,8 mil. lei: prin derogare de la prevederile legale, din  mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural au fost alocate 324 mil. lei; din contul asistenței financiare nerambursabile acordate de Federației Rusă au fost alocate 275 milioane ruble rusești, echivalentul a 59,7 mil. lei;  ajutorul umanitar extern – 6 mii tone de motorină în valoare de 79,1 mil. lei, acordat cu titlu gratuit de Guvernul României.

Potrivit auditului, termenele restrânse de realizare a sarcinilor delegate actorilor implicați în procesul de  gestiune a mijloacelor destinate acordării compensațiilor și ajutorului umanitar au generat un șir deficiențe și neconformități.

Pentru repartizarea sprijinului acordat producătorilor agricoli au fost aprobare prevederi regulatorii prin Hotărâri de Guvern distincte, însă întocmirea Actului de constatare a pagubelor s-a efectuat în lipsa unui act normativ aprobat în modul stabilit.  Lipsa unui mecanism normativ bine conceput și aprobat regulamentar a determinat un șir de deficiențe și neconformități la completarea actelor de constare a pagubelor, întocmite de către Comisiile pentru examinarea și evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole, urmare a calamităților naturale înregistrate.

Curtea de Conturi a concluzionat, că urmează a fi întreprinse măsuri urgente de revizuire, ajustare și aprobare  în modul stabilit a Îndrumarului metodologic cu privire la evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole ca urmare a calamităților naturale, pentru a exclude pe viitor aplicarea abordărilor neuniforme la întocmire a Actului de constatare a pagubelor. De asemenea, sunt necesare măsuri de rigoare pentru recuperarea la buget a mijloacelor financiare acordate neregulamentar și suplimentar, iar cadrul regulator aferent calamităților naturale necesită a fi revizuit și armonizat.

Eduard Moroșan, membru al CCRM și auditorii responsabili de misiunea de audit au prezentat rezultatele auditului follow-up privind implementarea recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 36 din 16.07.2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile.

Auditul precedent a scos în evidență deficiențe la organizarea, realizarea și monitorizarea implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, precum repartizarea locuințelor sociale unor beneficiari care nu corespund criteriilor stabilite prin lege (în 57 de cazuri din cele 139 verificate), repartizarea locuințelor sociale unor beneficiari care nu corespundeau criteriilor de eligibilitate cu privire la veniturile obținute (16 cazuri din cele 139 verificate), etc.

Pentru remedierea situațiilor atestate, prin Hotărârea CCRM au fost înaintate 29 de recomandări către 9 entități, din care implementate au fost 7 recomandări, parțial implementate – 9 și neimplementate – 13 recomandări.

Măsurile întreprinse de către entitățile vizate nu au fost suficiente pentru a elimina integral deficiențele constatate, prin urmare se mențin problemele identificate anterior, nesoluționarea cărora indică un grad înalt de materializare, continuitate și avansare a problemelor.

Astfel, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu a întreprins măsuri suficiente pentru corelarea cadrului normativ, ceea ce condiționează repartizarea în continuare a locuințelor sociale unor beneficiari care nu corespund criteriilor stabilite prin actele normative.

Nici Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție (UIP) nu a întreprins măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate de auditul precedent la capitolul executarea lucrărilor de construcție, fiind nerecuperate cheltuieli în sumă totală de 142,3 mii lei, achitate pentru executarea unor lucrări care nu au fost constatate efectiv de către echipa de audit (la 3 obiective). Mai mult ca atât, se relevă că în rezultatul controlului efectuat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST) a volumelor și costurilor lucrărilor efectuate la obiectivele din raioanele Rezina și Cimișlia, au fost constatate exagerări ale volumelor în suma totală de 5,6 mil. lei și respectiv de 1,4 mil. lei.

Astfel, în cadrul misiunii de follow-up au fost colectate probe pentru evaluarea implementării recomandărilor din auditul precedent și pentru celelalte raioane beneficiare. Deficiențe au fost constatate la implementarea Proiectului la obiectivele din raioanele Rezina și Cimișlia, cauzate de tergiversarea finalizării lucrărilor de construcție de către antreprenori, cu toate că Consiliile raionale vizate deja suportă cheltuieli pentru achitarea creditelor și dobânzilor aferente.

În final, recomandările din Raportul auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, care nu au fost implementate au fost reiterate și reformulate de către auditul public extern.

Președinta Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, a salutat efortul Curții de Conturi care, prin misiunea de audit, a arătat vulnerabilitățile sistemului care duc la valorificarea neconformă a mijloacelor financiare cu destinația respectivă. Potrivit deputatei, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, țara noastră va continua să beneficieze de importante mijloace financiare, de aceea cadrul metodologic de utilizare a acestor resurse trebuie consolidat, sistemele informaționale care asigură transparența – valorificat optim, iar factorul uman – minimizat pentru a exclude orice risc al coruptibilității.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY