logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr.77 din 23.11.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale or. Codru încheiate la 31.12.2017

Nr. 77 din 23.11.2018
Recomandări: 22.

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale or. Codru sunt întocmite și prezentate, la situația din 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și cu Liniile Directoare de Audit2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandări(22)

Recomandarea: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la scrisoarea către conducerea or. Codru;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 2.1.2. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local (terenuri, drumuri, străzi, infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare etc.), precum și a patrimoniului entităților fondate;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 2.1.3. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri)

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 2.1.4. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, contabilității de angajamente și cadrului legal existent;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 2.1.5. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 2.1.6. fundamentarea, aprobarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal, inclusiv ale entităților fondate, cu excluderea practicii de salarizare a funcțiilor publice în baza contractelor de muncă;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare necesare în acest scop;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 2.1.8. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul orașului ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor ce prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 2.2.1.conformarea evidenței analitice și sintetice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți contabilității de angajamente;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 29.12.2019
Data implementării: 06.03.2020

Recomandarea: 2.2.2. ajustarea SIA „Cadastrul Fiscal” în scopul eliminării erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 29.12.2019
Data implementării: 06.03.2020

Recomandarea: 2.3. Ministerului Finanțelor, pentru aplicarea cadrului normativ cu privire la neutilizarea în anul 2017 de către Primăria or. Codru a transferurilor cu destinație specială în sumă de 372,4 mii lei;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 29.12.2019
Data implementării: 28.03.2019

Recomandarea: 2.4.1. asigurarea uniformității controlului administrativ al deciziilor autorităților administrației publice locale;

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 29.12.2019
Data implementării: 14.05.2019

Recomandarea: 2.4.1. asigurarea uniformității controlului administrativ al deciziilor autorităților administrației publice locale

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 2.4.2 informarea privind nerespectarea cadrului normativ de către autoritățile administrației publice locale privind prezentarea Cancelariei de Stat pentru avizare a statelor de personal;

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 29.12.2019
Data implementării: 14.05.2019

Recomandarea: 2.4.2 informarea privind nerespectarea cadrului normativ de către autoritățile administrației publice locale privind prezentarea Cancelariei de Stat pentru avizare a statelor de personal;

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 1.1.evaluarea si contabilizarea conforma a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare; 1.2. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare din teritoriul orasului ca bunuri proprietate publica din domeniul public, cu transmiterea ulterioara a acesteia, conform contractului de delegare a prestarii serviciilor, in gestiunea intreprinderilor ce presteaza servicii de aprovizionare cu apa si de canalizare.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 2. inventarierea, evaluarea si contabilizarea conforma a drumurilor.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 3.1. inventarierea, evaluarea si contabilizarea conforma a terenurilor publice; 3.2. aprobarea unui plan pe termen mediu privind inregistrarea in Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), cu alocarea anuala din bugetul local a mijloacelor financiare necesare in acest scop.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 4. Sa asigure calcularea uzurii mijloacelor fixe conform prevederilor regulamentare.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 5. sa conformeze evidenta sintetica si cea analitica a calculelor, achitarilor si a soldurilor de impozite, taxe si alte plati, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor si taxelor locale, la principiile contabilitatii de angajamente și la cadrul legal existent.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 6. sa ajusteze politica de contabilitate la specificul activitatii institutional.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019

Recomandarea: 7. să implementeze un sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operațional de bază și descrierea acestora.

Autoritatea:Primăria or. Codru

Termen implementare: 29.12.2019