logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr.53 din 19 septembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Chișinău (UAT/bugetul de nivelul II)

Nr. 53 din 19.09.2022
Recomandări: 39.


Recomandări(39)

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat și Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, pentru informare și revizuirea cadrului normativ, în scopul reglementării modului de calculare și stabilire aleșilor locali a limitelor cuantumului indemnizațiilor zilnice pentru participarea la ședințele ordinare și extraordinare ale consiliilor locale;

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.4. Cancelariei de Stat și Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, pentru informare și revizuirea cadrului normativ, în scopul reglementării modului de calculare și stabilire aleșilor locali a limitelor cuantumului indemnizațiilor zilnice pentru participarea la ședințele ordinare și extraordinare ale consiliilor locale;

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.5.1. elaborarea și aprobarea metodei de determinare de către angajații autorităților publice locale și ai Serviciului Fiscal de Stat a gradului de finalizare a construcției pentru impozitare, precum și evaluarea în scopuri fiscale a acestor bunuri imobiliare;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.5.2. în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 103 din 09.12.2005 și ajustarea Sistemelor informaționale automatizate „Contul curent al contribuabilului” și „Cadastrul Fiscal 2.0”, în scopul eliminării deficiențelor ce țin de imposibilitatea generării Raportului privind veniturile UAT, divizat pe nivelul I și nivelul II, și, respectiv, de denaturarea creanțelor contribuabilului, modului de calcul al scutirilor etc., aferente impozitării bunurilor imobile;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.6. Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare și: 2.6.1. asigurarea accesului Serviciilor de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale la informațiile aferente impozitării bunurilor imobile proprietate a persoanelor juridice și aferente creanțelor și datoriilor contribuabililor pentru impozitele și taxele încasate în bugetul local;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.6.2. se reiterează recomandările 11.2. și 11.4. din Raportul misiunii de follow-up , aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.68 din 26.11.2019;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.6.3. se reiterează recomandarea 2.5., înaintată prin Hotărârea Curții de Conturi nr.12 din 31.03.2022, privind necesitatea revizuirii Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Cadastrul Fiscal 2.0”;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7. Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Mediului, pentru informare și modificarea cadrului normativ aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, eliminarea diferenței de volum de apă livrată între datele contoarelor la bloc și datele contoarelor individuale din apartamente, prin stabilirea punctului de delimitare a rețelelor în blocul locativ similar prestării serviciilor de livrare a gazelor naturale, precum și pentru reglementarea prestării serviciului și deservirii contoarelor aferente alimentării cu apă caldă;

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7. Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Mediului, pentru informare și modificarea cadrului normativ aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, eliminarea diferenței de volum de apă livrată între datele contoarelor la bloc și datele contoarelor individuale din apartamente, prin stabilirea punctului de delimitare a rețelelor în blocul locativ similar prestării serviciilor de livrare a gazelor naturale, precum și pentru reglementarea prestării serviciului și deservirii contoarelor aferente alimentării cu apă caldă;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.8.1. audierea în ședința Consiliului municipal Chișinău a rezultatelor auditului, potrivit prevederilor art.14 alin.(2) lit.n4) și art.30 din Legea nr. 436 din 28.12.2006;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.8.2. implementarea recomandărilor de audit din Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Chișinău;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.8.3. asigurarea implementării recomandărilor aprobate prin Hotărârile Curții de Conturi anterioare ;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 1. eliminarea deficiențelor indicate în prezentul Raport de audit, cu aprobarea unui plan de măsuri de implementare;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2. elaborarea unor proceduri în scopul asigurării implementării recomandărilor de audit (extern și intern), inclusiv prin completarea Dispoziției Primarului general al mun. Chișinău nr. 156-d din 09.04.2021;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 3. descrierea și implementarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților (pct.4.1.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 4. identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea SFS și ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, asigurând înregistrarea conformă a contractelor respective (pct.4.1.4.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 5. elaborarea unui mecanism funcțional în vederea evaluării exhaustive a bazei impozabile la planificarea taxelor locale (pct.4.1.5.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 6. elaborarea reglementărilor interne pentru asigurarea modalității de evidență/ monitorizare/ control periodic al prestatorilor serviciului public de transport auto de călători (pct.4.1.6.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 7. asigurarea inventarierii și evidenței veridice a suprafeței ocupate de parcări, garaje, terase de vară, vulcanizări, chioșcuri și gherete de comerț ambulant, a actelor permisive aferente activității în cauză, actualizării registrelor respective, cu asigurarea stabilirii și încasării plăților aferente pentru folosirea proprietății publice (pct.4.1.7. și pct.4.3.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 8. instituirea măsurilor de control intern, în vederea asigurării utilizării conform destinației a transferurilor cu destinație specială, în special pentru infrastructura drumului (pct.4.2.1.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 9. planificarea și executarea conformă a lucrărilor de reparație capitală a infrastructurii publice locale (drumuri, străzi, scuaruri, trotuare, etc.), cu excluderea practicii planificării și reflectării acestora ca cheltuieli curente (pct.4.2.2.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 10. asigurarea autorizării, recepției și documentării regulamentare și exhaustive a investițiilor efectuate în bunurile proprietate publică efectuate/transmise de persoane terțe (pct.4.2.2.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 11. elaborarea și aprobarea unui regulament aferent ajutoarelor acordate din bugetul municipal pentru reparația proprietății private sau din condominiu, precum și a criteriilor de selectare a beneficiarilor respectivi (pct.4.2.9.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 12. revizuirea și/sau aprobarea, conform cadrului normativ în vigoare, a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, a Primăriei mun. Chișinău, a subdiviziunilor administrației publice municipale și preturilor de sector, în vederea stabilirii exhaustive și delimitării clare a competențelor și responsabilităților acestora, în scopul excluderii dublării atribuțiilor (pct.4.2.11.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 13. revizuirea organigramei, statelor de personal și schemelor de încadrare ale PMC și entităților din subordine în strictă conformitate cu competențele și responsabilitățile acordate acestora de cadrul legal și actele normative interne, volumul de muncă existent și normele de muncă aprobate conform (art.167 din Codul muncii) (pct.4.2.11.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 14. suspendarea aplicării, până la revizuirea și corelarea cu cadrul legal existent, a Deciziei CMC nr. 8/32 din 19.06.2020 privind modul de calculare a indemnizațiilor de participare la ședințe a consilierilor locali (pct. 4.2.12.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 15. instituirea măsurilor de control intern, care vor asigura plenitudinea planificării, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (întocmirea planurilor anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc. (pct.4.2.13.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 16. întreprinderea măsurilor de rigoare privind înregistrarea integrală în RBI a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică (pct.4.3.1 și pct. 4.3.2.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 17. revizuirea modului de întocmire și aprobare a registrului patrimoniului municipal (inclusiv a celui dat în locațiune/folosință/arendă/superficie), asigurând plenitudinea și veridicitatea datelor incluse în acesta, reconcilierea datelor acestuia cu datele evidenței contabile, desemnând în acest sens subdiviziunile responsabile (pct.4.3.1. și pct. 4.3.2.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 18. identificarea tuturor terenurilor proprietate publică a UAT mun. Chișinău aferente obiectivelor private, cu ulterioara stabilire de către CMC, calculare și încasare, conform prevederilor legale, a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor private (pct.4.3.3.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 19. indicarea expresă a subdiviziunilor structurale care vor îndeplini funcțiile administratorilor de venituri aferente plăților de folosire a terenurilor, bunurilor imobile, redevenței în cadrul PPP, vânzării-procurării terenurilor și bunurilor imobile, și care vor fi responsabile de evidența conformă a calculelor, achitărilor, datoriilor și creanțelor aferente acestor plăți (pct.4.3.3. și pct. 4.3.5.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 20. inventarierea tuturor notificărilor și obiectelor de comerț, asigurând evidența unităților comerciale pe tipuri de activitate și condiții speciale de autorizare, cu întocmirea/ajustarea unei baze de date care ar conține informații necesare aferente urmăririi și achitării taxei locale respective (pct.4.3.4);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 21. întocmirea unui plan individual de acțiuni juridice (inclusiv solicitarea explicării unor decizii judecătorești neclare), pentru fiecare bun imobil aflat în litigiu, cu desemnarea persoanelor responsabile de realizarea acestora și de recuperarea prejudiciilor aduse patrimoniului municipal (pct. 4.3.6.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 22. întocmirea unui plan individual de acțiuni juridice necesare recuperării creanțelor pentru folosința și vânzarea patrimoniului municipal, aferente recuperării mijloacelor achitate în contul garanțiilor emise de CMC, precum și desemnarea entităților/persoanelor responsabile de realizarea acestora (pct.4.3.8.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 23. indicarea expresă în Politica de contabilitate unică a Direcțiilor responsabile de evidența patrimoniului municipal din domeniul public (terenuri, bunuri imobile) transmise în gestiune IMSP și ÎM și a celor prin care se vor face alocările bugetare pentru modernizarea acestor entități (pct.4.3.10.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 24. finalizarea reorganizării ÎM DCC și preluarea la balanța APL a patrimoniului municipal din domeniul public aflat în evidența ÎM (pct. 4.3.11.);

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 25. modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Decizia CMC nr. 14/11 din 11.08.2020, în scopul asigurării contractării directe a serviciilor de apă și de canalizare de către locatarii din blocurile locative pentru ambele tipuri de apă livrată (apă rece și apă menajeră), precum și pentru eliminarea facturării ineficiente a volumelor de apă aferente diferenței de volum între datele contorului la apă pe bloc și datele contoarelor individuale din apartamente (pct.4.4.2.).

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 26. să respecte cadrul legal existent în vederea excluderii acordării neregulamentare a ajutoarelor de stat;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 27. să asigure evidența separată a cheltuielilor după tipul activităților prestate, în special în cadrul instituțiilor de învățământ școlar din mun. Chișinău, în vederea reflectării corecte a cheltuielilor aferente procesului educațional și determinării exacte a cheltuielilor pentru alte activități, în special alimentarea elevilor.

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.10.2023