logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr.50 din 13 septembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării sistemului de facilități fiscale și vamale în anii 2020-2021

Nr. 50 din 13.09.2022
Recomandări: 12.


Recomandări(12)

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.09.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 2.5. Ministerului Economiei, pentru examinare, și se recomandă, prin prisma competențelor și în contextul promovării politicii economice a statului, să examineze situațiile constatate în Raportul auditului conformității asupra administrării sistemului de facilități fiscale și vamale în anii 2020-2021, în vederea actualizării cadrului normativ aferent domeniului auditat și asigurării implementării acordurilor internaționale ratificate de Republica Moldova.

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 2.6. Consiliului Concurenței, pentru întreprinderea acțiunilor urgente în vederea examinării facilităților fiscale și vamale menționate în Raportul de audit, prin prisma legislației în domeniul ajutorului de stat, în vederea alinierii acestora potrivit angajamentelor asumate prin Acordul de asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Autoritatea:Consiliul Concurenței

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 1. Să asigure revizuirea cadrului normativ privind reglementarea facilităților fiscale și vamale în vederea alinierii cadrului național potrivit angajamentelor asumate prin Acordul de asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (pct.4.1).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 2. Să asigure consolidarea guvernanței bugetar-fiscale, inclusiv prin estimarea anuală a costurilor bugetare a facilităților și organizarea evidenței și raportării facilităților conform obiectivelor din planul de acțiuni al Executivului (pct.4.1).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 3. Să asigure publicarea Ordinului ministrului Finanțelor nr.45 din 15.08.2018 „Cu privire la aprobarea Registrului unic al facilităților fiscale și vamale” în scopul asigurării evidenței, transparenței și monitorizării tuturor facilităților fiscale și vamale și să elaboreze reglementări privind raportarea acestora (pct.4.1).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 4. Să continue conlucrarea interinstituțională cu Consiliul Concurenței, SV și alte autorități privind reexaminarea prin prisma legislației aferente ajutorului de stat a întregului spectru de facilități fiscale și vamale, precum și privind alinierea schemelor de ajutor de stat existente la prevederile angajamentelor asumate prin Acordul de asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (pct.4.2.1- 4.2.10).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 5. Să asigure respectarea actelor normative la acordarea facilităților fiscale și vamale agenților economici și persoanelor fizice, cu intensificarea măsurilor de control vamal, inclusiv în aspectul respectării „declarațiilor-angajament” depuse și asumate de către agenții economici (pct.4.2.1- 4.2.10).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 6. Să elaboreze un formular tipizat intern pentru evidența agenților economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, care efectuează livrări de mărfuri cu scutiri (4.2.2).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 7. Să utilizeze instrumentele disponibile, precum controlul ulterior în baza riscurilor, în vederea depistării operative a neconformării de către beneficiarii de facilități fiscale şi vamale la cadrul legal-normativ (pct.4.2.1, 4.2.3-4.2.8).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 8. Să asigure controlul intern managerial și descrierea proceselor operaționale aferente acordării și raportării facilităților fiscale, inclusiv a celor care țin de comunicarea cu autoritățile centrale de specialitate implicate în acordarea facilităților fiscale, precum și să elaboreze registrul riscurilor (pct.4.1).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023

Recomandarea: 9. Să organizeze instruiri ale personalului din cadrul SV referitor la procesul de acordare a facilităților fiscale și vamale agenților economici, inclusiv a documentelor obligatorii necesare prezentării organului vamal pentru acordarea scutirilor (pct.4.1).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.09.2023