logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 72 din 17 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului performanței privind modul de gestionare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților prin prisma garantării siguranței produselor alimentare de origine vegetală

Nr. 72 din 17.12.2021
Recomandări: 16.

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211. Scopul misiunii a fost evaluarea măsurilor întreprinse de autoritățile responsabile în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, în vederea garantării inofensivității produselor alimentare de origine vegetală și identificării impedimentelor care au afectat atingerea obiectivelor propuse, inclusiv performanța domeniului supus auditului.
Auditul public extern s-a desfășurat potrivit Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit2, cadrului de reglementare intern, precum și bunelor practici în domeniu.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi 

A CONSTATAT:
în Republica Moldova agricultura este o ramură а economiei naţionale care contribuie anual la formarea PIB-ului cu cca 12-13%. Suprafața totală a terenurilor cu destinaţie agricolă constituie 2499,6 mii ha, pe care își desfășoară activitățile agricole cca 390 mii de gospodării individuale şi ţărăneşti, cca 1550 de întreprinderi corporative şi cca 600 mii de gospodării casnice. Anual, în țara noastră, numărul speciilor de plante cultivate în agricultură este în majorare, iar sarcina de asigurare a unei creșteri corespunzătoare a acestora este pusă pe seama produselor de uz fitosanitar și fertilizanților (în continuare – PUFF).

1 Aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020: ISSAI 300 „Principiile auditului performanței”, ISSAI 3000 „Standardele auditului performanței”, ISSAI 3910 „Ghidul privind conceptele de bază ale auditului performanței”, ISSAI 3920 „Ghidul privind procesul auditului performanței”.

Recomandări(16)

Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 15.03.2022

Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT "CENTRUL DE STAT PENTRU ATESTAREA ŞI OMOLOGARE PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR", CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui Plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 22.03.2022

Recomandarea: 2.5. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, de comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Serviciul Fiscal de Stat, pentru identificarea mecanismului de integrare în Sistemul Informațional nou creat al Serviciului Fiscal de Stat a proceselor-verbale de stabilire a contravențiilor întocmite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, cu asigurarea colectării restanțelor la amenzile aplicate prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 22.03.2022

Recomandarea: 6.1 Conducerii Ministerului Mediului de comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 6.1.1. să asigure elaborarea un studiu privind procedurile, condițiile și mecanismele de nimicire a PUFF expirate și a deșeurilor rezultate din gestiunea PUFF (ambalaje, echipamente etc.) care să servească drept temei pentru elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor de nimicire sau neutralizare a PUFF expirate, neconforme, confiscate sau a deșeurilor rezultate din utilizarea acestora (pct.4.2.3 și 4.2.6);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 6.1 Conducerii Ministerului Mediului de comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 6.1.2. să asigure identificarea unui/sau a unor depozite specializate pentru păstrarea PUFF confiscate și/sau expirate, cu elaborarea regulilor de nimicire sau neutralizare a stocurilor confiscate la care termenul de valabilitate a expirat (pct. 4.2.3.4);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 6.2. Conducerii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, de comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”: să asigure înregistrarea tuturor PUFF care sunt importate în Republica Moldova, inclusiv a „Fertilizanților CE” sau a altor produse de uz fitosanitar și fertilizanți proveniți din cadrul Uniunii Europene ori din alte țări, pentru care sunt aplicate tratamente preferențiale la import (pct. 4.2.2.1);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 03.01.2023

Recomandarea: 6.3.1. să instituie o procedură care să asigure prezentarea, acumularea și generalizarea informațiilor privind cantitatea de PUFF importată, depozitată, comercializată, utilizată, stocată în formă cantitativă și valorică (pct. 4.2.1.3);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.2. să asigure inventarierea stocurilor de PUFF expirate și a altor materiale conexe acestora (ambalaje, echipamente etc.) (pct. 4.2.6);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.3. să revizuiască cadrul normativ în vederea stabilirii perioadei în care agentul economic poate efectua importul de produse (pct. 4.2.2.2);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.4. să elaboreze metodologia de evaluare a echipamentelor utilizate în procesul de prelucrare cu PUFF a culturilor agricole, cu luarea în cont și a avansărilor tehnologice, pentru a nu admite lacune legislative care ar putea influența inofensivitatea pesticidelor și a fertilizanților (pct. 4.2.5.3.);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.3.5. să asigure organizarea și ținerea coerentă și consecventă a Registrelor pe care le administrează, prin : (i) elaborarea formatului unic al registrelor și a regulilor de ținere a acestora; (ii) identificarea unică a fiecărui obiect al registrului, cu utilizarea sistemului de stat al identificatorilor și utilizarea sistemului unic de stat al clasificatorilor, precum și să asigure comparabilitatea informațiilor cu cele din Anuarele Biroului Național de Statistică (pct. 4.2.5.2 și 4.2.3);

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.4. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, de comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Serviciul Fiscal de Stat: să analizeze posibilitatea integrării în SI nou creat de SFS a proceselor-verbale de stabilire a contravențiilor întocmite de ANSA, cu asigurarea colectării restanțelor la amenzi aplicate prin intermediul SFS (pct. 4.3.2);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 28.01.2023

Recomandarea: 6.5. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor: să asigure elaborarea unui sistem informațional unificat cu integrarea în acesta a tuturor registrelor, pentru a asigura obținerea informațiilor mai rapid și în timp util, cu acces pentru toți participanții în procesul de gestionare a PUFF, inclusiv a agenților economici importatori, depozitari sau utilizatori.(4.3.1).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6.5. Conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor: să asigure elaborarea unui sistem informațional unificat cu integrarea în acesta a tuturor registrelor, pentru a asigura obținerea informațiilor mai rapid și în timp util, cu acces pentru toți participanții în procesul de gestionare a PUFF, inclusiv a agenților economici importatori, depozitari sau utilizatori.(4.3.1).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 28.01.2023