logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 62 din 08 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Cimișlia încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II)

Nr. 62 din 08.12.2021
Recomandări: 5.

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(2) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit ale Curții de Conturi pe anul 20211, cu Standardele Internaționale de Audit (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 2000), puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, prin emiterea unei opinii.
Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul II), încheiate la 31 decembrie 2020, cu excepția posibilelor efecte ale aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară3.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului Finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.

Recomandări(5)

Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului raional Cimișlia a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Termen implementare: 30.09.2022

Recomandarea: 2.7.2. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Termen implementare: 30.09.2022

Recomandarea: 2.7.3. inventarierea, evaluarea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local (clădiri, terenuri, drumuri/străzi, investiții în entitățile fondate etc.), a creanțelor și a datoriilor;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Termen implementare: 30.09.2022

Recomandarea: 2.7.4. transmiterea proprietarilor mijloacelor fixe, a valorii lucrărilor de reparație capitală, efectuate din bugetul raional;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA


Recomandarea: 2.7.5. solicitarea regulată de la Serviciul Fiscal de Stat a informațiilor privind soldurile, calculele și achitările aferente taxelor și impozitelor ce se varsă în bugetul local, efectuate de agenții economici, cu utilizarea acestor informații conform cadrului normativ existent.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA