logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 55 din 07 octombrie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (bugetul central) încheiate la 31 decembrie 2020

Nr. 55 din 07.10.2021
Recomandări: 6.

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(2) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale UTA Găgăuzia (bugetul central) încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, prezente la ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Rapoartele financiare ale Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (bugetul central)  încheiate la 31 decembrie 2020, cu excepția efectelor unor aspecte descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil3.

1 Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Hotărârea Curţii de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declaraţiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.

Recomandări(6)

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare, și se reiterează recomandarea nr.2.2.1., înaintată prin Hotărârea Curții de Conturi nr.50 din 23.07.2018, privind corelarea prevederilor Clasificației bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24.12.2015, cu prevederile Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii, prin excluderea dolayurilor Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești din Anexa nr.3 „Organe ale autorităților publice locale” și includerea lor ca subdiviziuni structurale ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, astfel asigurând raportarea corectă a situațiilor financiare consolidate ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor


Recomandarea: 2.6. Adunării Populare și Comitetului Executiv ale UTA Găgăuzia, pentru: 2.6.1. examinarea în ședința Adunării Populare și a Comitetului Executiv a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 2.6.2. determinarea modului de clasificare bugetară (organizațională) a dolayurilor Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești, în scopul raportării corecte și fidele a informațiilor financiare consolidate ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, asigurând transmiterea Ministerului Finanțelor a solicitării respective;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 2.6.3. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI

Data implementării: 19.05.2022

Recomandarea: 2.6.4. inventarierea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 2.6.5. asigurarea transmiterii valorii investițiilor și reparațiilor capitale ale patrimoniului către proprietarii acestuia – autorităților publice locale de nivelul I sau autorităților publice centrale.

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI