logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 54 din 28 septembrie 2021 privind Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020

Nr. 54 din 28.09.2021
Recomandări: 36.

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop evaluarea conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020, prin prisma realizării de către acesta a atribuțiilor și responsabilităților la toate etapele.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, prezente la ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Evaluarea conformității achizițiilor publice în anul 2020 în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu circa 200 de instituții din subordine, relevă neconformități la estimarea și planificarea achizițiilor publice, precum și la etapele de atribuire, de executare și de monitorizare a contractelor de achiziții. Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20213, având drept scop evaluarea conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020, prin prisma realizării de către acesta a atribuțiilor și responsabilităților la toate etapele.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi4.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, prezente la ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Evaluarea conformității achizițiilor publice în anul 2020 în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu circa 200 de instituții din subordine, relevă neconformități la estimarea și planificarea achizițiilor publice, precum și la etapele de atribuire, de executare și de monitorizare a contractelor de achiziții.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare).
4 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandări(36)

Recomandarea: 2.4.4. în vederea prevenirii erorilor și fraudelor în domeniul achizițiilor publice, asigurarea revizuirii și elaborării cadrului normativ, prin introducerea măsurilor de răspundere disciplinară, civilă, contravențională și penală;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2.4.5. acceptarea obiectivelor de cheltuieli capitale spre finanțare din bugetul de stat, cu condiția corelării acestora cu documentele de planificare strategică, în corespundere cu reglementările stabilite, precum și însoțite de fundamentările corespunzătoare;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2.4.6. aprobarea unor reglementări exhaustive, în scopul asigurării unui sistem și unui proces decizional eficiente și transparente ale achizițiilor de valoare mică, cu obligativitatea desfășurării acestora prin SIA „RSAP” MTender , în termene rezonabile;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2.4.7. introducerea unor reglementări prin care inițierea achiziției să fie justificată de autoritatea contractantă/grupul de lucru, în documentația de achiziție, în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice, precum și în anunțul de intenție și/sau al situației excepționale;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2.5. Agenției pentru Supraveghere Tehnică, pentru verificarea conformității documentației, volumelor și calității lucrărilor efectuate la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, Universitatea de Stat din Comrat, Școala de tip internat pentru copii orfani si copii rămași fără îngrijirea părinților din or. Ceadâr-Lunga, precum și la Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P. Hașdeu” din or.Cahul, indicate în Rapoartele de audit;

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2.6. Ministerului Educației și Cercetării, Ministerul Culturii și instituțiilor din subordine auditate, pentru informare și examinarea în ședințele Colegiilor ministerelor a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor și instituțiilor din subordine referitor la faptele descrise în Raportul de audit , remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate de audit;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2.6. Ministerului Educației și Cercetării, Ministerul Culturii și instituțiilor din subordine auditate, pentru informare și examinarea în ședințele Colegiilor ministerelor a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor și instituțiilor din subordine referitor la faptele descrise în Raportul de audit , remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate de audit;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2.4.1. reglementarea expresă în cadrul normativ a principiilor de elaborare, aprobare, rectificare, executare și raportare a bugetului instituțiilor la autogestiune;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 1. elaborarea și implementarea unui sistem eficient de monitorizare a activității instituțiilor din subordine, inclusiv privind respectarea cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice, reflectarea uniformă a unor tranzacții în situațiile financiare, prezentarea declarațiilor VEN (pct.4.1.1.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 1. elaborarea și implementarea unui sistem eficient de monitorizare a activității instituțiilor din subordine, inclusiv privind respectarea cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice, reflectarea uniformă a unor tranzacții în situațiile financiare, prezentarea declarațiilor VEN (pct.4.1.1.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2. asigurarea realizării planului de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate (pct.6) (Recomandarea 1.1.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 2. asigurarea realizării planului de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate (pct.6) (Recomandarea 1.1.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 3. implementarea proceselor operaționale şi procedurilor eficiente de control intern, care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice la toate etapele de executare a lucrărilor capitale (pct.6.) (Recomandarea 1.2.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 3. implementarea proceselor operaționale şi procedurilor eficiente de control intern, care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice la toate etapele de executare a lucrărilor capitale (pct.6.) (Recomandarea 1.2.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 4. evaluarea riscurilor de fraudă în sistemul de achiziții, cu introducerea unor criterii de detectare și prevenire a acestora, în vederea administrării finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări (pct.6.) (Recomandarea 1.3.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 4. evaluarea riscurilor de fraudă în sistemul de achiziții, cu introducerea unor criterii de detectare și prevenire a acestora, în vederea administrării finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări (pct.6.) (Recomandarea 1.3.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 5. planificarea achizițiilor publice și documentarea conformă a necesităților privind calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, inclusiv la: - serviciile de formare continuă: justificarea costurilor estimative în funcție de planul-cadru de instruire şi perfecționare, norma de ore pentru o grupă, necesitatea materiei prime şi a materialelor instructive, costul serviciilor necesare de întreținere a cursurilor de perfecționare (pct.6.) (Recomandarea 1.4.); - investiții capitale: să se țină cont de necesitățile actualizate privind finisarea lucrărilor de construcție, reconstrucție sau reparații capitale începute anterior; să nu includă în propunerile anuale de buget necesitățile autorităților publice care nu sunt însoțite de devizele de cheltuieli, evaluările tehnice şi financiare ale fiecărui obiectiv, precum şi de estimările cheltuielilor anuale şi termenele de executare a lucrărilor (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.4.); - alimente și servicii de alimentare: justificarea costurilor estimative financiare prin calcule bazate pe norme naturale de consum şi reieșind din limitele alocațiilor aprobate (pct.6.) (Recomandarea 1.4.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 5. planificarea achizițiilor publice și documentarea conformă a necesităților privind calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, inclusiv la: - serviciile de formare continuă: justificarea costurilor estimative în funcție de planul-cadru de instruire şi perfecționare, norma de ore pentru o grupă, necesitatea materiei prime şi a materialelor instructive, costul serviciilor necesare de întreținere a cursurilor de perfecționare (pct.6.) (Recomandarea 1.4.); - investiții capitale: să se țină cont de necesitățile actualizate privind finisarea lucrărilor de construcție, reconstrucție sau reparații capitale începute anterior; să nu includă în propunerile anuale de buget necesitățile autorităților publice care nu sunt însoțite de devizele de cheltuieli, evaluările tehnice şi financiare ale fiecărui obiectiv, precum şi de estimările cheltuielilor anuale şi termenele de executare a lucrărilor (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.4.); - alimente și servicii de alimentare: justificarea costurilor estimative financiare prin calcule bazate pe norme naturale de consum şi reieșind din limitele alocațiilor aprobate (pct.6.) (Recomandarea 1.4.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 6. asigurarea corelării și ajustării planului de achiziţii la bugetul aprobat/precizat (pct.4.1.1.) (pct.6.) (Recomandarea 1.5.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Data implementării: 19.05.2022

Recomandarea: 6. asigurarea corelării și ajustării planului de achiziţii la bugetul aprobat/precizat (pct.4.1.1.) (pct.6.) (Recomandarea 1.5.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 7. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete fiecărui membru în parte (inclusiv pentru achiziții de valoare mică și monitorizarea respectării clauzelor contractuale), cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului de lucru și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.1.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.6.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 7. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete fiecărui membru în parte (inclusiv pentru achiziții de valoare mică și monitorizarea respectării clauzelor contractuale), cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului de lucru și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.1.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.6.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 8. revizuirea cadrului normativ intern aferent achiziției de manuale în scopul divizării ei în 2 proceduri distincte: 1) achiziția dreptului de autor asupra manualelor pe perioada de valabilitate a curiculei școlare, și 2) achiziția serviciilor de tipărire a manualelor (pct.4.2.1.) (pct.6.) (Recomandarea 1.7.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 8. revizuirea cadrului normativ intern aferent achiziției de manuale în scopul divizării ei în 2 proceduri distincte: 1) achiziția dreptului de autor asupra manualelor pe perioada de valabilitate a curiculei școlare, și 2) achiziția serviciilor de tipărire a manualelor (pct.4.2.1.) (pct.6.) (Recomandarea 1.7.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Data implementării: 19.05.2022

Recomandarea: 9. asigurarea transparenței procesului decizional al achizițiilor de valoare mică prin aprobarea unor reglementări exhaustive, unice pentru toate instituțiile din subordine și la autogestiune, privind obligativitatea de desfășurare a achizițiilor de valoare mică prin SIA „RSAP” MTender, inclusiv cu oferirea unui termen mai mare de desfășurare a achizițiilor incluse în planul de achiziţii anual, prin plasarea acestora în sistem (pct.4.1.4.) (pct.6.) (Recomandarea 1.8.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 9. asigurarea transparenței procesului decizional al achizițiilor de valoare mică prin aprobarea unor reglementări exhaustive, unice pentru toate instituțiile din subordine și la autogestiune, privind obligativitatea de desfășurare a achizițiilor de valoare mică prin SIA „RSAP” MTender, inclusiv cu oferirea unui termen mai mare de desfășurare a achizițiilor incluse în planul de achiziţii anual, prin plasarea acestora în sistem (pct.4.1.4.) (pct.6.) (Recomandarea 1.8.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Data implementării: 19.05.2022

Recomandarea: 10. elaborarea unor reglementări interne prin care inițierea unei achiziții să fie justificată în documentația de achiziție de către autoritatea contractantă/grupul de lucru, în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice/anunțuri de intenție/etc. (pct.4.1.2.) (pct.6.) (Recomandarea 1.9.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 10. elaborarea unor reglementări interne prin care inițierea unei achiziții să fie justificată în documentația de achiziție de către autoritatea contractantă/grupul de lucru, în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice/anunțuri de intenție/etc. (pct.4.1.2.) (pct.6.) (Recomandarea 1.9.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 11. asigurarea elaborării corecte a documentelor de licitație, cu includerea tuturor lucrărilor necesare pentru evitarea efectuării unor achiziții adăugătoare (de lucrări, servicii proiectare/autor etc.) (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.10.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 11. asigurarea elaborării corecte a documentelor de licitație, cu includerea tuturor lucrărilor necesare pentru evitarea efectuării unor achiziții adăugătoare (de lucrări, servicii proiectare/autor etc.) (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.10.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Data implementării: 19.05.2022

Recomandarea: 12. instituirea procedurilor de control prin care să se excludă divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura faptul că divizarea acestora nu va afecta transparența și concurența (pct.4.2.2.) (pct.6.) (Recomandarea 1.11.);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 12. instituirea procedurilor de control prin care să se excludă divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura faptul că divizarea acestora nu va afecta transparența și concurența (pct.4.2.2.) (pct.6.) (Recomandarea 1.11.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Data implementării: 19.05.2022

Recomandarea: 13. asigurarea monitorizării și controlului asupra executării contractelor de achiziții publice, cu desemnarea persoanelor responsabile, precum și asupra calculării penalităților în cazul depășirii termenului de livrare de către operatorii economici (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.12.).

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 15.04.2022

Recomandarea: 13. asigurarea monitorizării și controlului asupra executării contractelor de achiziții publice, cu desemnarea persoanelor responsabile, precum și asupra calculării penalităților în cazul depășirii termenului de livrare de către operatorii economici (pct.4.3.) (pct.6.) (Recomandarea 1.12.).

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.4.2. asigurarea completării Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.339 din 26.05.2017 cu codul CPV pentru procurarea drepturilor de autor;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Data implementării: 18.04.2022

Recomandarea: 2.4.3. includerea în Anexa nr.8 la Legea bugetară anuală a Organizației Concertistice și Impresariat „Moldova-Concert”; Teatrului Epic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă”; Î.S. ,,Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale”; Institutului de Formare Continuă;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor