logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 48 din 30 iulie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Finanțelor în anii 2019-2020

Nr. 48 din 30.07.2021
Recomandări: 43.

Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)1.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere,  prezente la ședința video, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
Procesul de achiziții publice și utilizarea resurselor financiare în cadrul sistemului Ministerului  Finanțelor în anii 2019-2020 s-au realizat cu unele nereguli şi deficiențe, cauzate de faptul că conducătorii entităților n-au asigurat un control intern managerial adecvat al procedurilor aferente achizițiilor publice. Astfel, la exercitarea atribuțiilor de autorități contractante, entitățile auditate nu au asigurat pe deplin, prin intermediul sistemului de control intern managerial, conformitatea pe sistem, auditul relevând unele neconformități la: elaborarea și publicarea anunțurilor de intenție și planurilor anuale de achiziții publice, estimarea necesităților și planificarea achizițiilor publice, organizarea, desfășurarea și monitorizarea unor proceduri de achiziții, fapt care a afectat buna guvernare a resurselor financiare publice.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.


Recomandări(43)

Recomandarea: 2.4.1. eficientizarea activității Agenției Achiziții Publice, în vederea îndeplinirii conforme a funcțiilor și atribuțiilor prevăzute de lege

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 2.4.2. înaintarea propunerilor de modificare a legislației și aducerea în concordanță a prevederilor cadrului normativ care reglementează achiziționarea de către Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat a formularelor tipizate cu regim special

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 2.4.3. asigurarea funcționalității și dezvoltării continue a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), în vederea utilizării eficiente a acestuia în cadrul procedurilor de achiziții publice

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 1. să examineze rezultatele auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit

Autoritatea:Serviciul Vamal


Recomandarea: 1. să examineze rezultatele auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 1. să examineze rezultatele auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 2. să actualizeze planurile anuale de achiziții și să asigure corelarea acestora cu bugetul aprobat al entității, în vederea planificării conforme a achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 2. să actualizeze planurile anuale de achiziții și să asigure corelarea acestora cu bugetul aprobat al entității, în vederea planificării conforme a achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 2. să actualizeze planurile anuale de achiziții și să asigure corelarea acestora cu bugetul aprobat al entității, în vederea planificării conforme a achizițiilor publice

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 3. să elaboreze și să publice regulamentar anunțurile de intenție și planurile anuale de achiziții, în vederea asigurării transparenței procesului de planificare a achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 3. să elaboreze și să publice regulamentar anunțurile de intenție și planurile anuale de achiziții, în vederea asigurării transparenței procesului de planificare a achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 3. să elaboreze și să publice regulamentar anunțurile de intenție și planurile anuale de achiziții, în vederea asigurării transparenței procesului de planificare a achizițiilor publice

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 4. să coreleze valoarea estimativă a contractelor de achiziții publice cu cea a anunțurilor de participare la procedura de achiziție publică

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 4. să coreleze valoarea estimativă a contractelor de achiziții publice cu cea a anunțurilor de participare la procedura de achiziție publică

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 4. să coreleze valoarea estimativă a contractelor de achiziții publice cu cea a anunțurilor de participare la procedura de achiziție publică

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 5. să planifice regulamentar achizițiilor publice, prin studierea detaliată a pieței, în vederea gestionării resurselor financiare publice conform principiilor bunei guvernări

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 5. să planifice regulamentar achizițiilor publice, prin studierea detaliată a pieței, în vederea gestionării resurselor financiare publice conform principiilor bunei guvernări

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 5. să planifice regulamentar achizițiilor publice, prin studierea detaliată a pieței, în vederea gestionării resurselor financiare publice conform principiilor bunei guvernări

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 6. să determine în mod adecvat necesitățile de achiziții, în scopul evitării încheierii contractelor neplanificate și suportării cheltuielilor suplimentare

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 6. să determine în mod adecvat necesitățile de achiziții, în scopul evitării încheierii contractelor neplanificate și suportării cheltuielilor suplimentare

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 6. să determine în mod adecvat necesitățile de achiziții, în scopul evitării încheierii contractelor neplanificate și suportării cheltuielilor suplimentare

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 7. să întocmească și să depună în mod regulamentar declarațiile de imparțialitate și confidențialitate în cadrul procedurilor de achiziție publică

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 7. să întocmească și să depună în mod regulamentar declarațiile de imparțialitate și confidențialitate în cadrul procedurilor de achiziție publică

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 7. să întocmească și să depună în mod regulamentar declarațiile de imparțialitate și confidențialitate în cadrul procedurilor de achiziție publică

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 8. să elimine practica de includere în documentația de atribuire a unor cerințe restrictive în cadrul procedurilor de achiziție publică, pentru a asigura participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice, conform legislației în vigoare

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 8. să elimine practica de includere în documentația de atribuire a unor cerințe restrictive în cadrul procedurilor de achiziție publică, pentru a asigura participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice, conform legislației în vigoare

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 8. să elimine practica de includere în documentația de atribuire a unor cerințe restrictive în cadrul procedurilor de achiziție publică, pentru a asigura participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice, conform legislației în vigoare

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 9. să organizeze instruirea în domeniul achizițiilor publice a membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții, în vederea ridicării nivelului de pregătire profesională a acestora

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 9. să organizeze instruirea în domeniul achizițiilor publice a membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții, în vederea ridicării nivelului de pregătire profesională a acestora

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 9. să organizeze instruirea în domeniul achizițiilor publice a membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții, în vederea ridicării nivelului de pregătire profesională a acestora

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 10. să informeze în modul stabilit operatorii economici despre rezultatele procedurilor de achiziție publică, în vederea asigurării transparenței în cadrul achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Vamal


Recomandarea: 10. să informeze în modul stabilit operatorii economici despre rezultatele procedurilor de achiziție publică, în vederea asigurării transparenței în cadrul achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 10. să informeze în modul stabilit operatorii economici despre rezultatele procedurilor de achiziție publică, în vederea asigurării transparenței în cadrul achizițiilor publice

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 11. să planifice regulamentar achizițiile publice, evitând divizarea acestora prin încheierea contractelor de achiziții de valoare mică

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 11. să planifice regulamentar achizițiile publice, evitând divizarea acestora prin încheierea contractelor de achiziții de valoare mică

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 11. să planifice regulamentar achizițiile publice, evitând divizarea acestora prin încheierea contractelor de achiziții de valoare mică

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 12. să asigure încheierea contractelor și desfășurarea achizițiilor conform planului anual de achiziții aprobat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 12. să asigure încheierea contractelor și desfășurarea achizițiilor conform planului anual de achiziții aprobat

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 12. să asigure încheierea contractelor și desfășurarea achizițiilor conform planului anual de achiziții aprobat

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 13. să asigure calcularea, depunerea și reținerea garanției de bună execuție, în scopul executării depline a contractelor de achiziții publice de lucrări

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 13. să asigure calcularea, depunerea și reținerea garanției de bună execuție, în scopul executării depline a contractelor de achiziții publice de lucrări

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 13. să asigure calcularea, depunerea și reținerea garanției de bună execuție, în scopul executării depline a contractelor de achiziții publice de lucrări

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022