logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 43 din 27 iulie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2020

Nr. 43 din 27.07.2021
Recomandări: 33.

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire  la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a efectuat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, prezente la ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2020, ținându-se cont de semnificația aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia contrară din Raportul de audit, nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare).
4 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului finanțelor nr.168 din 23.12.2020 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020”; Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.

Recomandări(33)

Recomandarea: 2.4.1. asigurarea implementării unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în toate entitățile din subordine;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.2. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat, inclusiv la toate entitățile din subordine, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Data implementării: 18.04.2022

Recomandarea: 2.4.3. elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente statelor-tip de personal (conform prevederilor art.50 din Codul educației), precum și acordării premiilor unice;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.4. asigurarea unui control asupra pertinenței statelor de personal din cadrul instituțiilor din subordine, cu ajustarea cadrului normativ necesar;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.5. asigurarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a modificării cadrului normativ, în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este Ministerul, precum și a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor și clădirilor instituțiilor de învățământ, cultură și sport (proprietate de stat din domeniul public) înregistrate ca proprietate publică locală;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.6. delimitarea, conform domeniului de proprietate, a patrimoniului gestionat de către entitățile al căror fondator este Ministerul, cu ajustarea ulterioară a valorii conturilor „Capitalul social”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” ale acestora;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.7. restabilirea evidenței analitice conforme a conturilor de mijloace fixe și asigurarea transmiterii către beneficiarii finali a investițiilor finalizate, cu ajustarea de rigoare a valorii investițiilor în entitățile fondate;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.8. asigurarea ținerii evidenței separate a cheltuielilor de către instituțiile din subordine și elaborarea unei metodologii exhaustive privind determinarea costului de studii per elev/student, specializare/ocupație și nivel de studii, asigurând ulterior completarea cadrului normativ aferent finanțării instituțiilor de învățământ cu referințe privind utilizarea costurilor respective la determinarea costului standard de instruire/ program de studiu;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.9. acceptarea și achitarea serviciilor de instruire, cazare și a bursei, potrivit comenzii de stat, doar în baza documentelor justificative, care ar conține numărul și lista studenților beneficiari ai serviciilor respective;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.10. modificarea și completarea cadrului legal-normativ în scopul eliminării cheltuielilor ineficiente aferente studiilor elevilor/studenților exmatriculați și celor care nu s-au prezentat la locul de muncă conform repartizării;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.11. revizuirea cadrului normativ aferent aprobării taxelor de studii în bază de contract din instituțiile de învățământ profesional tehnic care activează în regim de autogestiune financiar-economică;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.12. completarea Hotărârii Guvernului nr.266 din 14.03.2006 cu prevederi referitor la componența cheltuielilor aferente normei bănești pentru asigurarea prânzului în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.13. includerea în Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea Programelor de granturi pentru organizațiile de tineret, drept criteriu de selectare, a prevederilor privind prezentarea rapoartelor financiare și fiscale pe anii precedenți;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.14. asigurarea elaborării și aprobării reglementărilor privind modul de susținere financiară a teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice și a corelării susținerii financiare cu activitățile desfășurate de acestea;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.15. elaborarea și aprobarea metodologiei privind evidența valorică și cantitativă a bunurilor muzeale mobile;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.16. aprobarea unui plan pe termen mediu prin care să se asigure inventarierea și înregistrarea în evidență a monumentelor;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.17. revizuirea listei monumentelor aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 din 22.06.1993, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acesteia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile) și tipul de proprietate (publică de stat, publică locală, privată);

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.18. asigurarea (re)evaluării și înregistrării conforme a rezultatelor activităților de cercetare ce țin de domeniul proprietății intelectuale, conform unor criterii exhaustive de apreciere/evaluare a produsului științific;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.19. asigurarea administrării, inventarierii și evidenței conforme a fondului de manuale și a celui didactic, revizuirea cadrului normativ aferent în scopul evidenței și raportării unice și exhaustive a informațiilor privind fondurile;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.20. remedierea neregularităților constatate la obiectul „Reconstrucția și modernizarea Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți”, conform actului nr.3-697/21 din 18.05.2021 al Agenției pentru Supraveghere Tehnică;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Data implementării: 18.04.2022

Recomandarea: 2.4.21. completarea cadrului normativ de reglementare a finanțării instituțiilor de învățământ primar și secundar general, în vederea aplicării formulei de finanțare și pentru instituțiile de învățământ general din subordinea autorităților publice centrale;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.22. asigurarea, în comun cu Universitatea de Stat din Moldova, a înregistrării în Registrul bunurilor imobile al Ucrainei a drepturilor de proprietate asupra imobilelor și a încheierii cu autoritățile publice locale ale Ucrainei a contractelor privind arenda terenurilor;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.23. asigurarea, în comun cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a recuperării prejudiciului aferent valorii bunurilor imobile demolate de către locatarul Bazei de odihnă „Politeh”/„Admiral”;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.24. identificarea persoanelor responsabile de deficiențele expuse în Raportul de audit și persistente pe parcursul mai multor ani, cu tragerea lor la răspundere conform cadrului legal existent;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.25. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către Minister și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.5.1. modul de reflectare în evidență a activelor materiale și nemateriale formate în cadrul entității bugetare;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.5.2. implementarea prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, pentru asigurarea evidenței contabile distincte și analitice a bunurilor proprietate publică din domeniul public aflate în gestiunea entităților (instituții publice și întreprinderi) la autogestiune, precum și a modului de înregistrare în evidența contabilă la fondator a tranzacțiilor respective;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.5.3. modul de înregistrare la fondatori, precum și la entitățile fondate a patrimoniului transmis în gestiunea operativă a acestora pentru desfășurarea activităților de bază;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.5.4. modul de reflectare (contabilizare) a faptelor economice ce țin de calculul uzurii clădirilor proprietate publică din domeniul public atât în evidența Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cât și a instituțiilor de învățământ la autogestiune;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.6.1. actualizarea prevederilor Hotărârilor Guvernului nr.351 din 23.03.2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile” și nr.161 din 07.03.2019 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice”, aferente Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.6.2. asigurarea, în cadrul programului delimitării proprietății publice, a înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de folosință ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ale instituțiilor din subordine asupra clădirilor și terenurilor aferente;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


Recomandarea: 2.6.3. determinarea modului de utilizare a terenurilor aflate în folosința Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și instituțiilor din subordine, aferente blocurilor locative și caselor de locuit privatizate, de către asociațiile de coproprietari în condominiu;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.7. Ministerului Economiei și Infrastructurii și se reiterează recomandarea 2.4. din Hotărârea Curții de Conturi nr.32 din 20.07.2020, referitor la asigurarea restabilirii în evidența contabilă a investițiilor efectuate în perioadele anterioare la Colegiul de Inginerie din or. Strășeni (29,9 mil.lei), cu transmiterea conformă a acestora către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, potrivit Scrisorii Ministerului Finanțelor nr.12/3-7-74 din 28.05.2021.

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 24.02.2022