logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr.6 din 25 februarie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Nisporeni în anul 2019

Nr. 6 din 25.02.2021
Recomandări: 17.

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și, respectiv, 20211 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019; Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandări(17)

Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului orășenesc Nisporeni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 2.7.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Nisporeni în anul 2019

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 2.7.3. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecare a contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 1. eliminarea neconformităților indicate în prezentul Raport de audit

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 2. implementarea CIM privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților (Obiectivul I)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 3. asigurarea funcționalității subdiviziunilor, respectiv, a personalului cu funcții de colectare a impozitelor/taxelor/plăților locale din subordinea Primăriei, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care au generat sau generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetul local (pct.4.1.3; 4.1.4.; 4.1.6.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 4. inventarierea exhaustivă a obiectelor și subiecților de impunere cu taxa pentru unitățile comerciale și prestări servicii (inclusiv prin verificări în teren), cu întocmirea unei baze de date care ar conține informații necesare calculării și urmăririi achitării taxei locale respective, inclusiv cu conformarea situațiilor la cadrul normativ (pct.4.1.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 5. stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale, a plății pentru folosința și procurarea bunurilor proprietate publică, încasarea plăților restante și rezilierea contractelor (după caz) (pct.4.1.8.; 4.1.9.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI


Recomandarea: 6. identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică; asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective (pct.4.1.1.; 4.1.2.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 7. stabilirea redevenței pentru bunurile infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prin ajustarea contractului de delegare a gestiunii (pct.4.1.10.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 8. implementarea procedurilor de control intern care vor asigura economicitatea, eficiența, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (planuri anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc. (pct.4.2.1.-4.2.7.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 9. elaborarea/aprobarea procedurilor exhaustive în aspectul criteriilor ce țin de determinarea și executarea regulamentară a cheltuielilor pentru salubrizarea și amenajarea teritoriilor, determinarea indicilor cantitativi și calitativi ai lucrărilor executate (pct.4.2.8.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 10. asigurarea respectării cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.2.10.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 11. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate conform domeniului și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate (pct.4.3.1.; 4.3.3.; 4.3.5.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 12. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor) (pct.4.3.1.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 13. asigurarea recepției și documentării regulamentare și exhaustive a investițiilor transmise de persoane terțe (pct.4.3.6.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022

Recomandarea: 14. asigurarea inventarierii și evaluării conforme a fondurilor fixe deținute de entitățile fondate și a investițiilor înregistrate la AAPL, cu asigurarea raportării conforme a capitalului propriu, întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, sporirea eficienței utilizării patrimoniului public din gestiune, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință (Obiectivul III)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022