logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 73 din 22 decembrie 2020 privind Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine

Nr. 73 din 22.12.2020
Recomandări: 19.

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201, având drept scop evaluarea conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine, precum și la alte părți implicate, prin prisma realizării de către acestea a atribuțiilor și responsabilităților la toate etapele.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020”(cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandări(19)

Recomandarea: 2.4.1. în vederea prevenirii erorilor și fraudelor în domeniul de achiziții publice, asigurarea revizuirii și elaborării cadrului normativ, prin introducerea măsurilor de răspundere disciplinară/civilă/contravențională/penală

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.4.2. acceptarea obiectivelor de cheltuieli capitale spre finanțare din bugetul de stat, acestea urmând a fi corelate cu documentele de planificare strategică, în corespundere cu reglementările stabilite, precum și însoțite de fundamentările corespunzătoare

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.4.3. aprobarea unor reglementări exhaustive, în scopul asigurării unui sistem și unui proces decizional eficient și transparent al achizițiilor de valoare mică, cu obligativitatea desfășurării acestora prin SIA RSAP MTender în termene rezonabile

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.4.4. introducerea unor reglementări prin care inițierea achiziției să fie justificată de autoritatea contractantă/grupul de lucru, în documentația de achiziție, în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice, în anunțul de intenție și/sau al situației excepționale

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.5. pentru informare și asigurarea verificării desfășurării regulamentare a activității de întreprinzător de către persoanele fizice care au efectuat livrări către Școala de tip internat pentru copii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților din or. Ceadâr-Lunga, precum și a plenitudinii declarării și achitării obligațiunilor fiscale de către acestea

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.6. pentru verificarea conformității documentației, volumelor și calității lucrărilor efectuate la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, Universitatea de Stat din Comrat și la Școala de tip internat pentru copii orfani si copii rămași fără îngrijirea părinților din or. Ceadâr-Lunga, indicate în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare și examinarea în şedinţa Colegiului ministerului a rezultatelor auditului, cu audierea şefilor subdiviziunilor și instituțiilor din subordine, menţionate în Raportul de audit, referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor înaintate de audit

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.1. elaborarea şi asigurarea realizării unui plan de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.2. implementarea proceselor operaționale şi procedurilor eficiente de control intern, care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice la toate etapele de executare a lucrărilor capitale (pct.4.1.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.3. evaluarea riscurilor de fraudă în sistemul de achiziții, cu introducerea unor criterii de detectare și prevenire a acestora, în vederea administrării finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări (pct.4.1.; pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.4. planificarea achizițiilor publice și documentarea conformă a necesităților privind calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, inclusiv la: - serviciile de formare continuă: justificarea costurilor estimative în funcție de planul-cadru de instruire şi perfecționare, norma de ore pentru o grupă, necesitatea materiei prime şi a materialelor instructive, costul serviciilor necesare de întreținere a cursurilor de perfecționare (pct.4.1.); - investiții capitale: să se țină cont de necesitățile actualizate privind finisarea lucrărilor de construcție, reconstrucție sau reparații capitale începute anterior; să nu includă în propunerile anuale de buget necesitățile autorităților publice care nu sunt însoțite de devizele de cheltuieli, evaluările tehnice şi financiare ale fiecărui obiectiv, precum şi de estimările cheltuielilor anuale şi termenele de executare a lucrărilor (pct.4.1.); - alimente și servicii de alimentare: justificarea costurilor estimative financiare prin calcule bazate pe norme naturale de consum şi reieșind din limitele alocațiilor aprobate (pct.4.1.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.5. asigurarea corelării și ajustării planului de achiziţii la bugetul aprobat/precizat (pct.4.1.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.6. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete membrilor acestuia (inclusiv pentru achiziții de valoare mică și monitorizarea respectării clauzelor contractuale), cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului de lucru și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.7. revizuirea cadrului normativ intern aferent achiziției de manuale în scopul divizării ei în 2 proceduri distincte: 1) achiziția dreptului de autor asupra manualelor pe perioada de valabilitate a curiculei școlare, și 2) achiziția serviciilor de tipărire a manualelor (pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.8. asigurarea transparenței procesului decizional al achizițiilor de valoare mică prin aprobarea unor reglementări exhaustive, unice pentru toate instituțiile din subordine și la autogestiune, privind obligativitatea de desfășurare a achizițiilor de valoare mică prin SIA „RSAP” MTender, inclusiv cu oferirea unui termen mai mare de desfășurare a achizițiilor incluse în planul de achiziţii anual, prin plasarea acestora în sistem (pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.9. elaborarea unor reglementări interne prin care inițierea unei achiziții să fie justificată în documentația de achiziție de către autoritatea contractantă/grupul de lucru în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice/anunțuri de intenție/etc. (pct.4.1.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.10. asigurarea elaborării corecte a documentelor de licitație, cu includerea tuturor lucrărilor necesare pentru evitarea efectuării unor achiziții adăugătoare (de lucrări, servicii proiectare/autor etc.) (pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.11. instituirea procedurilor de control prin care să excludă divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu va afecta transparența și concurența (pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.12. asigurarea monitorizării și controlului asupra executării contractelor de achiziții publice, cu desemnarea persoanelor responsabile, precum și asupra calculării penalităților în cazul depășirii termenului de livrare de către operatorii economici (pct.4.3.)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.07.2021