logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 65 din 14 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială comuna Băcioi în anul 2019

Nr. 65 din 14.12.2020
Recomandări: 11.

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandări(11)

Recomandarea: 2.8.1. examinarea în şedinţa Consiliului local Băcioi a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.8.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială comuna Băcioi în anul 2019.

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 1. eliminarea neconformităților indicate în prezentul Raport de audit;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2. implementarea CIM privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 3. stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale, a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 4. identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea SFS și ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 5. stabilirea redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 6. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate conform domeniului și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 7. instituirea unor proceduri de control intern care să asigure realizarea conformă a procesului de planificare a veniturilor și de raportare a cheltuielilor bugetare;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 8. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 9. implementarea procedurilor de control intern, care vor asigura economicitatea, eficiența, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (planuri anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc.

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021