logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotarîrea nr. 50 din 23 noiembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale or.Fălești încheiate la 31.12.2019 și Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială or. Fălești

Nr. 50 din 23.11.2020
Recomandări: 14.

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale or. Fălești încheiate la 31 decembrie 2019 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, prin emiterea unei opinii, precum și evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandări(14)

Recomandarea: 2.5.1. necesitatea elaborării unor proceduri bine determinate care ar asigura schimbul de informații cu autoritățile publice locale referitor la calculele, achitările, avansurile și restanțele existente aferente impozitelor și taxelor încasate în bugetul local, dar administrate de Serviciu Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 4. Să instituie proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor de același tip/gen (pct.4.7.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 5. Să întreprindă acțiuni în procedură civilă privind recunoașterea dreptului de proprietate legală asupra bunurilor imobile fără stăpân înregistrate în evidența contabilă (pct.4.9.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2.5.2. asigurarea încasării depline a impozitelor și taxelor locale (în special, a taxei de piață aferentă bugetului or. Fălești)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.09.2021
Data implementării: 10.03.2021

Recomandarea: 2.6.1. examinarea în şedinţa Consiliului orăşenesc Fălești a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Rapoartele de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2.6.2. implementarea recomandărilor auditului, indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea or. Fălești și în Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială or. Fălești

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2.6.3. inventarierea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local (terenurilor, apartamentelor și încăperilor izolate neprivazitate şi a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2.6.4. clasificarea, bugetarea şi raportarea corectă a cheltuielilor de reparaţie capitală

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2.6.5. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2.6.6. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure realizarea conformă a procesului de planificare și de executare a veniturilor și cheltuielilor bugetare

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2.6.7. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 1. Să instituie proceduri de control intern managerial menite să asigure realizarea conformă a următoarelor procese operaționale: planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare, conlucrarea eficientă în acest sens între serviciile interne ale primăriei (pct. 4.1.); stabilirea și acordarea drepturilor salariale (pct. 4.3.); respectarea limitelor minime ale normelor financiare de cheltuieli pentru alimentația copiilor (pct. 4.4.); argumentarea competențelor autorității locale la efectuarea unor plăți cu titlu de sprijin sau suport financiar persoanelor fizice (pct. 4.5.); justificarea și probarea corectă a stării social-vulnerabile la acordarea ajutoarelor materiale persoanelor fizice din fondul de rezervă (pct. 4.6.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2. Să revizuiască raporturile de arendă a terenurilor agricole din fondul de rezervă cu asociațiile obștești (pct. 4.8.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 3. Să asigure examinarea, argumentarea și documentarea criteriilor organizatorice și funcționale de activitate ale caselor de cultură și bibliotecii și structurii statelor de personal, reieșind din profilul și conținutul real al activităților pe care le realizează specialiștii angajați (pct. 4.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 25.09.2021