logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr.1 din 24 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

Nr. 1 din 24.01.2020
Recomandări: 23.

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20191 și Hotărârii Parlamentului nr.83 din 19.07.20192, având drept scop evaluarea conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, cu emiterea unei concluzii de audit.
Activitatea de audit s-a desfășurat potrivit Standardelor Internaţionale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi la realizarea auditului public extern3, cu colectarea probelor la: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietății Publice, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”,  SRL „Avia Invest” și alte entități responsabile/implicate, inclusiv în asigurarea demarării și executării prevederilor contractului de concesiune, precum și monitorizării gestionării eficiente a patrimoniului public.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2019”(cu modificările şi completările ulterioare).
2 Hotărârea Parlamentului nr.83 din 19.07.2019 cu privire la solicitarea auditului deetatizării proprietății publice și privatizării pentru anii 2013-2019.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandări(23)

Recomandarea: 2.1. inclusiv prin intermediul Comisiei de monitorizare a contractului de concesiune a activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 10). examinarea deficiențelor constatate de audit la încheierea contractului de concesiune în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare pentru respectarea intereselor statului și majorării veniturilor bugetului de stat din gestiunea patrimoniului de stat transmis în concesiune SRL„Avia Invest”;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 1). revizuirea componenței Comisiei de monitorizare și includerea în aceasta a unor persoane competente în domeniile tehnic și financiar;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 2). asigurarea reevaluării de către Comisia de monitorizare a contractului de concesiune a activelor Î.S. „AIC”, a volumului, valorii și calității lucrărilor real executate conform contractului de concesiune, asigurând revizuirea deciziilor anterioare ale Comisiei privind recunoașterea valorii investițiilor efectuate.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 3). asigurarea revizuirii și fundamentării statelor de personal ale Î.S. „AIC”;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 4). determinarea scopului activității ulterioare a Î.S. „AIC” și modului de utilizare a mijloacelor financiare existente la Î.S. „AIC” acumulate anterior, inclusiv din taxa de modernizare a aeroportului;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 5). determinarea expresă a entității responsabile de evidența patrimoniului de stat transmis în concesiune SRL „Avia Invest” și celui realizat în procesul concesiunii;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 6). delimitarea terenurilor aferente Aeroportului Internațional Chișinău și eliminarea suprapunerilor hotarelor acestor terenuri cu terenurile gestionate de alte entități;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 7). examinarea conformității cheltuielilor suportate de către Î.S. „AIC” după data de 01.11.2013, cu elaborarea și aprobarea acțiunilor concrete de remediere;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 8). întreprinderea măsurilor necesare pentru returnarea de către SRL „Air Moldova” a ajutorului de stat acordat și a altor datorii față de Î.S. „AIC”;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 05.05.2021

Recomandarea: 2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor expuse în Raport, aferente realizării dreptului de verificare a conformității formării și aplicării tarifelor pentru serviciile aeroportuare și navigație aeriană;

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 30.09.2020

Recomandarea: 16) verificarea corectitudinii formării tarifelor pentru serviciile aeroportuare de către SRL „Avia Invest”;

Autoritatea:AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 2.5. pentru informare și implementarea recomandării din Raportul de audit, privind realizarea controlului volumelor și costului lucrărilor de construcție executate în cadrul contractului de concesiune a patrimoniului public;

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 17) efectuarea controlului volumelor și costului lucrărilor de construcție executate de către SR„ Avia Inve” în cadrul modernizării infrastructurii aeroportuare a AIC.

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 2.2 pentru examinare și întreprinderea măsurilor conform competențelor, reieșind din constatările și recomandările expuse în Raportul de audit, inclusiv în vederea efectuării controalelor fiscale ce se impun

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 12.08.2020

Recomandarea: 11) verificarea procurărilor efectuate de SRL„ Avia Invest” în perioada de după 01.11.2013 conform principiului - până la producător sau importator;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 30.03.2021

Recomandarea: 2.3. pentru informare și utilizare la: implementarea recomandărilor din Raportul de audit, aferente procesului de elaborare a politicii/legislației în domeniul parteneriatului public-privat, procesului de concesiune, reglementării monopolului, precum și în domeniul aviației civile, inclusiv privind taxele pentru serviciile aeroportuare și navigație aeriană;

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 13) înaintarea propunerilor de modificare/completare la Hotărârea Guvernului nr.582 din 17.08.1995 „Cu privire la reglementarea monopolurilor” prin nominalizarea organului autorității publice centrale abilitat cu dreptul de reglementare a monopolurilor naturale: aeroporturile, complexele de construcţii şi mijloace tehnice ale aeroporturilor, sistemelor de dirijare a circulaţiei aeriene, de comunicaţie dintre navele aeriane şi de asigurare a securităţii decolării şi aterizării aeronavelor;

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 14) conformarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.476 din 20.04.2016 privind aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană cu prevederile Codului aerian (nr.301 din 21.12.2017) și asigurarea aprobării de către Guvern a cuantumului acestor tarife;

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 2.2 pentru examinare și întreprinderea măsurilor conform competențelor, reieșind din constatările și recomandările expuse în Raportul de audit, inclusiv în vederea efectuării controalelor fiscale ce se impun;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 12.08.2020

Recomandarea: 12) asigurarea promovării, în regim de urgență, a legii privind transpunerea în cadrul normativ al RM a Directivei PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI nr.2014/25/UE din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 14.08.2020
Data implementării: 12.08.2020

Recomandarea: 9) expertizarea corespunderii Terminalului AIC standardelor IATA (categoria C/optimum);

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 14.08.2020

Recomandarea: 15) revizuirea cadrului legal aferent Parteneriatului Public Privat și Concesiuni, în scopul eliminării ambiguităților (în special, privind definirea investițiilor și modului lor de restituire, indicarea surselor de finanțare a investițiilor etc.);

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 14.08.2020